متن كامل خبر
اسامی پذیرفته شدگان مرحله نهایی استعدادهای درخشان

تاريخ خبر : 9/5/1385امتياز بده :ارسال به دوستتعدادمشاهده : 20256

اسامی پذیرفته شدگان مرحله نهایی ورود به مقطع متوسطه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در پایگاه اینترنتیWWW. nodet.net/azmon  اعلام شد.

جهت مشاهده نحوه پذیرش دانش آموز به سایت فوق مراجعه نمایید.

اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون

اسامی پذیرفته شدگان مرحله دوم آزمون

کارنامه مردودین

جهت مشاهده اسامی پذیرفته شدگان انتقالی به سایت فوق مراجعه نمایید .

تذکرات مهم:

اسامی پذیرفته شدگان تهرانی مناطق 15,16 و 17 در لیست شهر ری اعلام می گردد.

اسامی پذیرفته شدگان تهرانی مناطق18 و 19 در لیست شهر اسلامشهر اعلام می گردد.

به سایر اطلاعیه ها که در بخش اخبار مرتبط با آزمونهای ورودی منتشر می شود با دقت توجه نمایید.

پذیرفته شدگان مرحله دوم   دبیرستان   تهران

 به ترتیب  شماره شناسایی 

ردیف شماره شناسایی  نام خانوادگی  نام نام پدر  شهر ثبت نام 

١  ٣٠٠٠٢٧ الماس گنج محمد فرشاد تهران

٢  ٣٠٠٠٤٤ پزشک پور پویا پرویز تهران

٣  ٣٠٠١٢٣ شایسته زاده  محمد کاظم تهران

٤  ٣٠٠١٨٠ کریمی بیدهندی  سعید محمد تهران

٥  ٣٠٠١٨٢ کشکولی  محمدرضا محمد تهران

٦  ٣٠٠٣٨٩ جلالی  سینا حسام الدین  تهران

٧  ٣٠٠٥١١ رفیعی مهیار حمید تهران

٨  ٣٠٠٦٧٧ غفوری ورزنه  رضا محمد تهران

٩  ٣٠٠٧٢٠ کاظم زاده  امیر علیرضا تهران

١٠  ٣٠٠٨١٠ ملاابراهیم قاری  پویا قاسم  تهران

١١  ٣٠٠٨٦٩ نوروزیان  محمد محسن  تهران

١٢  ٣٠٠٩٣٢ اقامحمدحسین تجریشی  محمدسعید محمدمسعود تهران

١٣  ٣٠٠٩٣٩ ال داود سیدپرهام  سیدعلی  تهران

١٤  ٣٠٠٩٥٥ اولیاٴ صالح  عباسعلی  تهران

١٥  ٣٠٠٩٨٤ بیگی بردیا ابوطالب  تهران

١٦  ٣٠١٠٠٦ توکلی صابری پویا غلامرضا تهران

١٧  ٣٠١١١١ زندکریمی برنا بهزاد تهران

١٨  ٣٠١٢٣٢ فهیمی شایان  هوشنگ  تهران

١٩  ٣٠١٣٥٩ ابراهیمی  شهریار جواد تهران

٢٠  ٣٠١٣٦٦ ابوالفتح زاده خلیلی علی  عباس اقا تهران

٢١  ٣٠١٣٧٣ اخوین  محمدمهرزاد جواد تهران

٢٢  ٣٠١٣٧٥ اردوخانی  ارمان  محمدرضا تهران

٢٣  ٣٠١٣٩٢ اشجعی صنوبری یوسف  محمد تهران

٢٤  ٣٠١٣٩٥ اصلانی محمد یوسف  تهران

٢٥  ٣٠١٣٩٧ افراسیابی  کیارش  بیژن  تهران

٢٦  ٣٠١٣٩٨ افشاری مهدی  نادر تهران

٢٧  ٣٠١٤٠٩ امیدواران  امیرمحمد علی اکبر تهران

٢٨  ٣٠١٤١٣ امینی زنجانی مازیار همایون  تهران

٢٩  ٣٠١٤١٩ بابائی سلمان  بهروز تهران

٣٠  ٣٠١٤٢٠ بابائی چشمه احمدرضائی  علی  محمد تهران

٣١  ٣٠١٤٢٦ بدوی  عرفان  عزام تهران

٣٢  ٣٠١٤٢٧ بدیعی  علیرضا فرهاد تهران

٣٣  ٣٠١٤٣١ برکتین  امیراحمد حسین  تهران

٣٤  ٣٠١٤٣٩ بلوچی سیرجانی محمدحسین  محمدجواد تهران

٣٥  ٣٠١٤٥٥ بوستانی  علی   تهران

٣٦  ٣٠١٤٥٧ پاک سرشت برزو علیرضا تهران

٣٧  ٣٠١٤٦٢ پور سعید امید حمیدرضا تهران

٣٨  ٣٠١٤٦٣ پور شایان پایار همایون  تهران

٣٩  ٣٠١٤٦٩ پیرایش مهبد نشاط تهران

٤٠  ٣٠١٤٨٤ جعفر زاده پور ابوالفضل  ابراهیم  تهران

٤١  ٣٠١٤٩٤ جهاندار امیرحسین  علیرضا تهران

٤٢  ٣٠١٥٠٥ حاجی خداوردیان ساسان  محمود تهران

٤٣  ٣٠١٥٠٨ حاجی میراقا میثاق  حبیب  تهران

٤٤  ٣٠١٥٠٩ حاضر امیررضا امیرهوشنگ  تهران

٤٥  ٣٠١٥١٢ حبیبی  سیدیزدان  سیدمحمدمسیح تهران

٤٦  ٣٠١٥١٣ حسن پورفرد نواسر احسان  بهلول  تهران

٤٧  ٣٠١٥١٧ حسین  امیرعلی  مهدی  تهران

٤٨  ٣٠١٥٣١ حقانی امیرعلی  حامی  تهران

٤٩  ٣٠١٥٣٤ حمیده خو حمیدرضا غلامرضا تهران

٥٠  ٣٠١٥٣٩ خراسانی حسین  مسعود تهران

٥١  ٣٠١٥٤٥ خلیق شتر بانی صدرا رضا تهران

٥٢  ٣٠١٥٥٣ داودی  محمدرسول  حسن  تهران

٥٣  ٣٠١٥٥٦ درمان  احمد عباس  تهران

٥٤  ٣٠١٥٥٨ دزفولی  سیدسینا سیداسداله  تهران

٥٥  ٣٠١٥٥٩ دقیقی امین  عابدین  تهران

٥٦  ٣٠١٥٦٢ دهقانی مازیار حجت الله  تهران

٥٧  ٣٠١٥٦٤ ذاکری فردی حسین  فرهاد تهران

٥٨  ٣٠١٥٦٨ راکعی  امین  ناصر تهران

٥٩  ٣٠١٥٧٠ رحمانی  امیر محمد تهران

٦٠  ٣٠١٥٧٧ رحیمی دانش  امین  حمید تهران

٦١  ٣٠١٥٧٨ رزازیان  علی  حمید تهران

٦٢  ٣٠١٥٨٥ رضا زرندی مهدی  علیرضا تهران

٦٣  ٣٠١٥٨٨ رضای اصفهانی  علی  محمد تهران

٦٤  ٣٠١٥٩٨ رمضان شمس محمد سعید تهران

٦٥  ٣٠١٦٠١ رمضانی  نیما مرتضی  تهران

٦٦  ٣٠١٦٠٧ زارعیان  علیرضا مسعود تهران

٦٧  ٣٠١٦٠٩ زارعیان علی ابادی علیرضا محمد تهران

٦٨  ٣٠١٦١٦ ساکی  شایان  نادر تهران

٦٩  ٣٠١٦١٧ سخنی سیدامیرعباس  سیدحمیدرضا تهران

٧٠  ٣٠١٦١٨ سرتیپی پور فرید محسن  تهران

٧١  ٣٠١٦٢٠ سرمدی  علی  محمدمنصور تهران

٧٢  ٣٠١٦٣٦ سیری امیرحسین  پرویز تهران

٧٣  ٣٠١٦٤٩ شهراد محمد ارسطو تهران

٧٤  ٣٠١٦٥٠ شهراسبی  امیربهشاد ابوالحسن  تهران

٧٥  ٣٠١٦٥١ شهریاری  امیرحسین  علی محمد تهران

٧٦  ٣٠١٦٥٩ شیروانیان  نیما فرید تهران

٧٧  ٣٠١٦٦١ صابریان ثانی  حسین  علیرضا تهران

٧٨  ٣٠١٦٦٥ صالحی  سینا حسین  تهران

٧٩  ٣٠١٦٨٠ صمصام بختیاری داریوش  ایرج  تهران

٨٠  ٣٠١٦٨٩ طالب زاده میلانی محمدرضا غلامرضا تهران

٨١  ٣٠١٦٩٢ طبسی سیدعلی  سیدعبدالرضا تهران

٨٢  ٣٠١٦٩٣ طهماسب ویرانی ارین  سیامک  تهران

٨٣  ٣٠١٦٩٨ عالمی  حمید مجید تهران

٨٤  ٣٠١٧٠٥ عبداللهی  ارمان  فرید تهران

٨٥  ٣٠١٧١١ عشایر علیرضا بیژن  تهران

٨٦  ٣٠١٧١٦ علوی راد سیدسروش  سیدمجید تهران

٨٧  ٣٠١٧٢٣ غروری نوید محمدصادق  تهران

٨٨  ٣٠١٧٣٠ فاتحی  محمدصادق  مهدی  تهران

٨٩  ٣٠١٧٣١ فتح العلومی  سینا جلیل  تهران

٩٠  ٣٠١٧٣٢ فتح الهی  هادی  ابراهیم  تهران

٩١  ٣٠١٧٤٩ فلاحی خشکناب امین  مسعود تهران

٩٢  ٣٠١٧٥٠ فیاض  محسن  مجید تهران

٩٣  ٣٠١٧٥٦ قدس  سینا علی نقی  تهران

٩٤  ٣٠١٧٥٨ قربانی بهروز حمیدرضا تهران

٩٥  ٣٠١٧٧١ کارکن ورنو سفادرانی رضا محمد تهران

٩٦  ٣٠١٧٧٢ کارگزار رضا جعفر تهران

٩٧  ٣٠١٧٨٨ کندیری امیررضا غلامرضا تهران

٩٨  ٣٠١٨٠١ گودرزی  اصلان  جهانگیر تهران

٩٩  ٣٠١٨٠٢ گودرزی  محمدمهدی  نصرالله  تهران

١٠٠  ٣٠١٨٠٦ لطفی پور مهدی  محسن  تهران

١٠١  ٣٠١٨١٠ محصولی  کسری  مختار تهران

١٠٢  ٣٠١٨٢٨ مراتی مسعود مهدی  تهران

١٠٣  ٣٠١٨٣٩ مصلحی سیدعلیرضا مهدی  تهران

١٠٤  ٣٠١٨٥٢ مهدی زاده  امیر محمدحسن  تهران

١٠٥  ٣٠١٨٩٢ نوریان  امید اکبر تهران

١٠٦  ٣٠١٨٩٣ نیاز خانی ارمان محمد رضا تهران

١٠٧  ٣٠١٨٩٦ هادیان حمیدرضا مجتبی  تهران

١٠٨  ٣٠١٨٩٨ هرمزی زاده ایمان  محمدعلی  تهران

١٠٩  ٣٠١٩٠١ هنرور شکیبائی اصلی سینا سیامک  تهران

١١٠  ٣٠١٩٠٦ وطن خواه قدیم بهراد بهرام  تهران

١١١  ٣٠١٩٠٧ وطن خواه قدیم بهزاد بهرام  تهران

١١٢  ٣٠١٩١٠ وهاب زاده سفید داربن ارش  عیسی  تهران

١١٣  ٣٠١٩٢٠ یوسف زنجانی فرد علی  احمد تهران

١١٤  ٣٠١٩٢١ یوسفیان  اریزان غلامرضا تهران

١١٥  ٣٠٢٣٦٤ گودرزی طاقانکی  پشهاب الدین  عباس  تهران

١١٦  ٣٠٢٤٨٣ ولی پور سپهر عبدالرضا تهران

١١٧  ٣٠٢٥٥٢ بهلولی احمدی علی  مصطفی  تهران

١١٨  ٣٠٢٥٥٦ بیانی ارشادی امیرساسان محمد تهران

١١٩  ٣٠٢٦٢٦ رحمانی  کیارش  شهریار تهران

١٢٠  ٣٠٢٦٣٤ رضائی  مهدی  بهرام  تهران

١٢١  ٣٠٢٦٤٩ ساسانی  رامتین  محمدعلی  تهران

١٢٢  ٣٠٢٦٦٨ سیف اللهی  سیاوش  مجتبی  تهران

١٢٣  ٣٠٢٧٥٧ کامران  خشایار محمدعلی  تهران

١٢٤  ٣٠٢٨٣٠ همتی  سروش  خلیل اله  تهران

١٢٥  ٣٠٢٨٣٦ وهاب پور ارش  حسین  تهران

١٢٦  ٣٠٣١٨٦ خیاط خوئی مهیار محمدتقی  تهران

١٢٧  ٣٠٣٥٠٤ گروسیان علی  محمود تهران

١٢٨  ٣٠٣٦٧٠ ابرقویی کهکی ارش  امیرحسین  تهران

١٢٩  ٣٠٣٦٧٢ ابو عرفان  تیمور تهران

١٣٠  ٣٠٣٦٧٣ ابوالحسنی  محمدرضا محمدتقی  تهران

١٣١  ٣٠٣٦٧٥ اذری مرحبی سروش منوچهر تهران

١٣٢  ٣٠٣٦٧٩ اسدی  حمید اسمعیل  تهران

١٣٣  ٣٠٣٦٨٢ اسمعیلی  اشکان  بهرام  تهران

١٣٤  ٣٠٣٦٨٣ اشعری  مهدی  علی اکبر تهران

١٣٥  ٣٠٣٦٨٧ اقرلو امین  غلامرضا تهران

١٣٦  ٣٠٣٦٨٨ اکبری ارمان میکائیل تهران

١٣٧  ٣٠٣٦٨٩ الیاسی محمد مهدی حسین تهران

١٣٨  ٣٠٣٦٩٠ امتعلی  امید ارسلان  تهران

١٣٩  ٣٠٣٦٩١ امیرچقماقی  محمدسعید علی اصغر تهران

١٤٠  ٣٠٣٦٩٢ امیرطاهری  ایمان  علی  تهران

١٤١  ٣٠٣٦٩٨ اوصیا سید علی میر ابوالقاسم تهران

١٤٢  ٣٠٣٧٠١ ایزدنیا عطا محمد تهران

١٤٣  ٣٠٣٧٠٥ بابایی سیدنیما سید ابراهیم تهران

١٤٤  ٣٠٣٧١٠ بدیع مدیری ارش  عزت اله  تهران

١٤٥  ٣٠٣٧١٣ بهاریان محمد امیرحسن  تهران

١٤٦  ٣٠٣٧١٤ بهرامی  امیرحسین  عباس  تهران

١٤٧  ٣٠٣٧١٦ بورونی مندابادی  محمدصادق  اسماعیل  تهران

١٤٨  ٣٠٣٧٢١ پویانفر پدرام اسماعیل تهران

١٤٩  ٣٠٣٧٣٦ حسینی چشمه ماکانی سید پوریا سید تیمور تهران

١٥٠  ٣٠٣٧٣٩ حکمت پناه اشکان  احمد تهران

١٥١  ٣٠٣٧٤٢ خدابخش  علی  محمد تهران

١٥٢  ٣٠٣٧٤٦ خواجه وندی فشندی میلاد محمد تقی تهران

١٥٣  ٣٠٣٧٤٧ خوروش  محمد بهروز تهران

١٥٤  ٣٠٣٧٥٢ دل خواه محمد عبدالرسول تهران

١٥٥  ٣٠٣٧٥٣ دنیائی داریان اسماعیل  حسین  تهران

١٥٦  ٣٠٣٧٥٩ ذکریاپور عمید علی  تهران

١٥٧  ٣٠٣٧٦٠ ذوالفقاری  محمد مجید تهران

١٥٨  ٣٠٣٧٦١ ربیعی  بهروز روزبه  تهران

١٥٩  ٣٠٣٧٦٤ رزمی  محمد عباسعلی  تهران

١٦٠  ٣٠٣٧٧١ روائی حاجی اقا هادی  غلامرضا تهران

١٦١  ٣٠٣٧٧٣ رضوی  پدرام  هرمز تهران

١٦٢  ٣٠٣٧٧٤ رضی پور سهراب  محمد تهران

١٦٣  ٣٠٣٧٧٥ روستا رضا عبدالرضا تهران

١٦٤  ٣٠٣٧٧٧ روشن منش رامتین  سعید تهران

١٦٥  ٣٠٣٧٨٣ سحرخیز سینا اکبر تهران

١٦٦  ٣٠٣٧٨٤ سعیدی  محمد اسحق  تهران

١٦٧  ٣٠٣٧٨٥ سقازاده  سها مصطفی  تهران

١٦٨  ٣٠٣٧٨٧ سمیعی  علی  ابوالقاسم  تهران

١٦٩  ٣٠٣٧٩٢ شاهویی سیدحامد سیدساعد تهران

١٧٠  ٣٠٣٧٩٣ شریعت مداری  پوریا علیرضا تهران

١٧١  ٣٠٣٧٩٦ شکیبا نیا طاها عباس تهران

١٧٢  ٣٠٣٧٩٧ شمس شعاعی  سیدشایان  سیدشهریار تهران

١٧٣  ٣٠٣٨٠٣ شیرالی حسین زاده رامین  ابراهیم  تهران

١٧٤  ٣٠٣٨٠٨ صحت پور سهند بهمن تهران

١٧٥  ٣٠٣٨١١ صفاوردی رضا احمد تهران

١٧٦  ٣٠٣٨١٣ صمدزاده  محمدرضا علی اکبر تهران

١٧٧  ٣٠٣٨١٤ صمدنژاد فواد عادل  تهران

١٧٨  ٣٠٣٨١٥ صمیمی سهند حسین تهران

١٧٩  ٣٠٣٨١٧ طاهری زاده  محمد عبدالجواد تهران

١٨٠  ٣٠٣٨١٩ طباطبائی میمونه سید پوریا جلیل تهران

١٨١  ٣٠٣٨٢١ طهماسبی مهرداد عباس تهران

١٨٢  ٣٠٣٨٢٣ عابدی گزل اباد جواد ابوالقاسم  تهران

١٨٣  ٣٠٣٨٢٦ عبدالهی نژاد نیاری  نوید صابر تهران

١٨٤  ٣٠٣٨٢٩ عزتی  وحید محمودعلی  تهران

١٨٥  ٣٠٣٨٣١ عظمتی  امیر محمدحسن  تهران

١٨٦  ٣٠٣٨٣٥ علیزاده  علیرضا حسین  تهران

١٨٧  ٣٠٣٨٣٧ فتح الهی کلانپا مصطفی  عباداله  تهران

١٨٨  ٣٠٣٨٤٥ قاضی زاده خسرو شاهی امیرحسین  محمود تهران

١٨٩  ٣٠٣٨٤٦ قاضی سعیدی  امین  محمود تهران

١٩٠  ٣٠٣٨٤٧ قاضی نظامی  سپهر داود تهران

١٩١  ٣٠٣٨٥٠ قورچیان  حمید منصور تهران

١٩٢  ٣٠٣٨٥٥ کریم زاده  مانی  محمد تهران

١٩٣  ٣٠٣٨٦٠ کهندانی امیرساسان علی اکبر تهران

١٩٤  ٣٠٣٨٦٣ گوهری بروجردی عماد مازیار تهران

١٩٥  ٣٠٣٨٦٤ لطفی  ارش  محمدحسین  تهران

١٩٦  ٣٠٣٨٦٥ لطفیان  سینا مسعود تهران

١٩٧  ٣٠٣٨٦٧ مجتهدزاده نیما رحمان  تهران

١٩٨  ٣٠٣٨٦٨ مجتهدی عادل محمد حسین تهران

١٩٩  ٣٠٣٨٧١ محمدزاده عباچی  ارمین  غلامرضا تهران

٢٠٠  ٣٠٣٨٧٣ محمدی شوره حسین  حسن  تهران

٢٠١  ٣٠٣٨٧٤ محمودی میمند محمد احمد تهران

٢٠٢  ٣٠٣٨٧٥ مرادی  داود مجتبی  تهران

٢٠٣  ٣٠٣٨٧٧ مسعودی  امیرمحمد رحمت اله  تهران

٢٠٤  ٣٠٣٨٨٢ مقیمی  سیدحامد سیداحمد تهران

٢٠٥  ٣٠٣٨٨٣ ملانوری شمسی  محمد محمدرضا تهران

٢٠٦  ٣٠٣٨٨٥ مهام  پارسا محمد تهران

٢٠٧  ٣٠٣٨٨٦ مهدوی دوست محمد محمدحسن  تهران

٢٠٨  ٣٠٣٨٨٧ مهدویانی  پوریا احمد تهران

٢٠٩  ٣٠٣٨٨٨ موسوی امیر رضا حسن تهران

٢١٠  ٣٠٣٨٩٣ مولوی حاجی اقا محمد رضا محمود تهران

٢١١  ٣٠٣٨٩٤ میر اشرفی لنگرودی سیدمهدی  سیدباقر تهران

٢١٢  ٣٠٣٨٩٥ میر افضلی سریزد سید علی سید حسین تهران

٢١٣  ٣٠٣٨٩٦ میر دهقان سیدپارسا سیدمحمدحسین  تهران

٢١٤  ٣٠٣٨٩٧ میران بیگی رضا عباس تهران

٢١٥  ٣٠٣٨٩٨ میرزائی  سیاوش  کیومرث  تهران

٢١٦  ٣٠٣٩٠٠ نامداری  محمدمعین  حشمت اله  تهران

٢١٧  ٣٠٣٩٠٢ نبوی لاریجانی ارش نعمت الله تهران

٢١٨  ٣٠٣٩٠٦ نعمتی علیرضا هادی تهران

٢١٩  ٣٠٣٩٠٨ نوروزی در اباد مسعود علی  تهران

٢٢٠  ٣٠٣٩١٣ یارقلی  علی  محسن  تهران

٢٢١  ٣٠٤٠٣٦ غربایی رنجبر علی  عباسی  تهران

٢٢٢  ٣٠٤٠٥٥ کیانی  محمدمهدی  افشین  تهران

٢٢٣  ٣٠٤٠٧٢ مسعودنیا محمدرضا مطلب  تهران

٢٢٤  ٣٠٤٣٧٣ علیزاده  محمد مهرعلی  تهران

٢٢٥  ٣٠٩٥١١ کارگشا سهند ابوالفضل  اراک

٢٢٦  ٣١٠٤٦٦ یاسی  علیرضا شهرام  تبریز

٢٢٧  ٣١٠٥٦٦ بیکائی سیدبهزاد سیدمهدی  ری

٢٢٨  ٣١٠٥٧٦ پوراکبر ارش  مسلم  ری

٢٢٩  ٣١٠٦٦٤ خلیل نژاد امیر رحمن  تهران

٢٣٠  ٣١٠٧٨٠ صادقلو میلاد مزار تهران

٢٣١  ٣١٠٩٠٤ قیاسی محمد داود ری

٢٣٢  ٣١٠٩٢٤ کسب کار حکم اباد هادی  مرتضی  ری

٢٣٣  ٣١٢٥١٩ حاجی خانی  علیرضا مهدی  زنجان

٢٣٤  ٣١٤٨٨٢ بیک بابایی محمدرضا مجید کرج

٢٣٥  ٣١٨٠١٨ مسیبی گلوجه  سپهر بهرام  قائم شهر

٢٣٦  ٣١٨٨٨٠ کاظمی پور سیدمحمد سیدجعفر خرم آباد

٢٣٧  ٣١٩٢٣٤ کافی انارکی  معین  مسعود شاهرود

٢٣٨  ٣٢٦١٩٩ عبدالعلی زاده امیر حسین موسی تهران

 

پذیرفته شدگان مرحله دوم   دبیرستان   دخترانه

 به ترتیب  شماره شناسایی 

ردیف شماره شناسایی  نام خانوادگی  نام نام پدر  شهر ثبت نام 

١  ٣٢٦٤٣٣ اقا صادقی کیمیا پرویز تهران

٢  ٣٢٦٤٥٤ بابایی  فائزه  عزیزاله  تهران

٣  ٣٢٦٤٦٣ بهرامی  بیتا اکبر تهران

٤  ٣٢٦٤٦٥ بهمن یار انیتا اردوان  تهران

٥  ٣٢٦٤٧٠ پاشا پونه  بابک تهران

٦  ٣٢٦٥٠٩ حقشناس  ریحانه  جواد تهران

٧  ٣٢٦٥٣٠ خوینی تارا حسین  تهران

٨  ٣٢٦٥٤٥ رشیدی  حرم ابادی  زهرا حسن  تهران

٩  ٣٢٦٥٤٩ رفسنجانی  کتایون  رضا تهران

١٠  ٣٢٦٥٦٩ سلطان سالکی ایشن احمد تهران

١١  ٣٢٦٦٣٤ فراتی کاشانی بیتا محمد تهران

١٢  ٣٢٦٦٧٤ کیانپور مهنوش مهران تهران

١٣  ٣٢٦٦٩٠ مجتهدزاده  مهتاب  محمد تهران

١٤  ٣٢٦٦٩٤ محمدی  دیدار حسن  تهران

١٥  ٣٢٦٧٣٥ نصیحتی گیلانی ستاره حسن تهران

١٦  ٣٢٦٧٤٠ نوری مهر مارال  جلیل  تهران

١٧  ٣٢٦٧٥١ وحدت  شقایق  سیدعلی رضا تهران

١٨  ٣٢٦٧٦٣ ابراهیمی  بهاره  مهدی  تهران

١٩  ٣٢٦٩٢٩ خوشنویسان  فرزانه  محمد تهران

٢٠  ٣٢٦٩٨٨ سبحانی سنجبد ریحانه  علیقلی  تهران

٢١  ٣٢٧١٤٦ محمد شیرازی زهرا جعفر تهران

٢٢  ٣٢٧١٥٣ محمدی رئوف نگین  فرزاد تهران

٢٣  ٣٢٧٢٢٠ نظری  پرستو اسکندر تهران

٢٤  ٣٢٧٤٣٤ شیرانی سحر شهرام تهران

٢٥  ٣٢٧٤٤١ صرافی المیرا محمدحسین  تهران

٢٦  ٣٢٧٥٤٧ محمدشاهی  یاسمن  محمدتقی تهران

٢٧  ٣٢٧٥٧٦ مهاجر فاطمه السادات سیدمصطفی  تهران

٢٨  ٣٢٧٦٠٨ واحدی  زینب  پرویز تهران

٢٩  ٣٢٨٣٧٥ ابراهیمی  زهرا جعفر تهران

٣٠  ٣٢٨٣٧٦ ابراهیمی  مائده  محسن  تهران

٣١  ٣٢٨٣٧٧ ابراهیمی میمند هدیه  محمد تهران

٣٢  ٣٢٨٣٧٩ ابدی ارغوان  عباس  تهران

٣٣  ٣٢٨٣٨٥ احسانی چمبلی رکسانا فرزاد تهران

٣٤  ٣٢٨٣٨٨ احمدی  نیلوفر مرتضی  تهران

٣٥  ٣٢٨٣٨٩ اخلاق پور نفیسه  شهرام  تهران

٣٦  ٣٢٨٣٩٣ ارشاد سرابی هما جواد تهران

٣٧  ٣٢٨٣٩٥ ارومیه  مرضیه  محسن  تهران

٣٨  ٣٢٨٣٩٨ اسحقی  بهناز مسعود تهران

٣٩  ٣٢٨٤٠١ اسلامی  ساراسادات  سیدپرویز تهران

٤٠  ٣٢٨٤٠٢ اسماعیلی  غزل  محسن  تهران

٤١  ٣٢٨٤٠٥ اصغرزاده  یاسمن  پرویز تهران

٤٢  ٣٢٨٤٠٩ اکبری ستاره  محمدحسن  تهران

٤٣  ٣٢٨٤١٠ الفتی  درناز منوچهر تهران

٤٤  ٣٢٨٤١١ اله ابادی  سارا محمد تهران

٤٥  ٣٢٨٤٢٥ اورعی  سیمین  محمدرضا تهران

٤٦  ٣٢٨٤٢٦ اوید ارزو مهران  تهران

٤٧  ٣٢٨٤٣٦ براتی کلجاهی یگانه  حسن  تهران

٤٨  ٣٢٨٤٣٧ برزگی تبسم  ابراهیم  تهران

٤٩  ٣٢٨٤٣٩ بریجانیان مریم  حمید تهران

٥٠  ٣٢٨٤٤٦ بهرامی  بتول قاسمعلی  تهران

٥١  ٣٢٨٤٤٧ بهرامی  شیوا محمد تهران

٥٢  ٣٢٨٤٤٩ پر نیا شانلی  رحیم  تهران

٥٣  ٣٢٨٤٥٠ پرنیا ایلین  رحمان  تهران

٥٤  ٣٢٨٤٥١ پژند بهاره  علی اکبر تهران

٥٥  ٣٢٨٤٥٢ پور اتشی الهه  محمد تهران

٥٦  ٣٢٨٤٥٣ پور باقر افجه کندی بهاره  بهمن  تهران

٥٧  ٣٢٨٤٥٧ پوراحمد پگاه  علیرضا تهران

٥٨  ٣٢٨٤٦٢ پیشدادیان  کیمیا سیاوش  تهران

٥٩  ٣٢٨٤٦٣ پیک کیمیا حسین  تهران

٦٠  ٣٢٨٤٦٦ تک فلاح شیما حسین تهران

٦١  ٣٢٨٤٧٠ تولائی مینا محمدهادی  تهران

٦٢  ٣٢٨٤٧٣ جدیدی  لیلا بهرام  تهران

٦٣  ٣٢٨٤٧٧ جعفری یزنی مرضیه  داود تهران

٦٤  ٣٢٨٤٨٠ جلالی نسب شهلا غلامرضا تهران

٦٥  ٣٢٨٤٨١ جهان افروز نگین علی  تهران

٦٦  ٣٢٨٤٨٤ جوادی رویا محسن  تهران

٦٧  ٣٢٨٤٨٩ چوپانی دستگردی اتوسا رحمت اله  تهران

٦٨  ٣٢٨٤٩١ حامدی  زهرا عارف  تهران

٦٩  ٣٢٨٤٩٦ حریرچی  الاٴ رسول  تهران

٧٠  ٣٢٨٤٩٩ حسینی  فاطمه  محمد تهران

٧١  ٣٢٨٥٠٣ حقیقی فاطمه  یدالله  تهران

٧٢  ٣٢٨٥٠٤ حکیمی اقدم یاسمن  احمد تهران

٧٣  ٣٢٨٥٠٧ حمزه نازنین غلامحسین تهران

٧٤  ٣٢٨٥٠٩ حیدری  سارا محمود تهران

٧٥  ٣٢٨٥١٠ حیدری  شهره  سیروس  تهران

٧٦  ٣٢٨٥١٢ خاکپاش سمیه  علیرضا تهران

٧٧  ٣٢٨٥١٩ خسروی اوا امیر تهران

٧٨  ٣٢٨٥٢١ خلاقی چرمی پگاه یوسف  تهران

٧٩  ٣٢٨٥٢٣ خلیفه  پریسا محمد تهران

٨٠  ٣٢٨٥٢٥ خلیلی میلانی ارزو غلامحسین  تهران

٨١  ٣٢٨٥٢٨ خودکاری نساٴ محمد تهران

٨٢  ٣٢٨٥٣٢ خونساری  فروغ سادات  سیدجلال  تهران

٨٣  ٣٢٨٥٣٣ خیرخواه رحیم اباد پرنیان مجید تهران

٨٤  ٣٢٨٥٤٠ دلاوری  سحر کاظم  تهران

٨٥  ٣٢٨٥٤٣ دهقان پور گلنوش  ولی اله  تهران

٨٦  ٣٢٨٥٤٧ دوراندیش نیلوفر محمد تهران

٨٧  ٣٢٨٥٤٩ ذاکر عاطفه  محمدجواد تهران

٨٨  ٣٢٨٥٥٢ رادمند تهمینه  ایرج  تهران

٨٩  ٣٢٨٥٥٤ راهنمای بشم مریم  محمد تهران

٩٠  ٣٢٨٥٥٩ رستم نژادنشلی  معصومه  علی اصغر تهران

٩١  ٣٢٨٥٦٠ رسولی  فاطمه السادات سیدابراهیم  تهران

٩٢  ٣٢٨٥٦٤ رضائی  همامی نگار نصرت اله  تهران

٩٣  ٣٢٨٥٦٥ رضایی سیده ساحل سیدمحمدحسین  تهران

٩٤  ٣٢٨٥٦٦ رضاییان  مهسا احسان اله  تهران

٩٥  ٣٢٨٥٧٠ رهسپار بهار بهزاد تهران

٩٦  ٣٢٨٥٧٢ روستایی  غزل  نادر تهران

٩٧  ٣٢٨٥٧٥ زارع  نگین محمدرضا تهران

٩٨  ٣٢٨٥٧٦ زارعی فر نیلوفر محسن  تهران

٩٩  ٣٢٨٥٧٩ زمانی  سمانه  حسین  تهران

١٠٠  ٣٢٨٥٨٠ زند پور سحر ناصر تهران

١٠١  ٣٢٨٥٨٣ زینالی  زهرا محمد تهران

١٠٢  ٣٢٨٥٨٧ سبحانی شقایق  حمید تهران

١٠٣  ٣٢٨٥٨٩ ستوده  نهاله  عبدالله  تهران

١٠٤  ٣٢٨٥٩٣ سعادت  سیده یاسمین  سیدعبدالرضا تهران

١٠٥  ٣٢٨٥٩٥ سعیدی نژاد فردوس  سعید تهران

١٠٦  ٣٢٨٥٩٦ سلامت  سیده یاسمین  سیدتقی  تهران

١٠٧  ٣٢٨٥٩٧ سلطان زاده  ناهید بهروز تهران

١٠٨  ٣٢٨٦٠٢ سلیمی صبا محمدرضا تهران

١٠٩  ٣٢٨٦٠٤ سیدان  بهاره  کمال  تهران

١١٠  ٣٢٨٦١٠ شاه بداغی  دلارام  محمدرحیم  تهران

١١١  ٣٢٨٦١١ شاه جمالی نیکا محمدرضا تهران

١١٢  ٣٢٨٦١٣ شاه ولدی  هدی  محمد تهران

١١٣  ٣٢٨٦١٤ شاهرخیان  ایدا علی اصغر تهران

١١٤  ٣٢٨٦١٥ شاهسوارانی صبا محمدتقی  تهران

١١٥  ٣٢٨٦١٧ شاهینی تیران ستاره  کاظم  تهران

١١٦  ٣٢٨٦٢٢ شفیعی  ندا محمداقا تهران

١١٧  ٣٢٨٦٢٣ شکوری نجمه  علی  تهران

١١٨  ٣٢٨٦٢٧ شیرزادی  ثمین  فریدون  تهران

١١٩  ٣٢٨٦٣٥ صالحی  مهراوه  داود تهران

١٢٠  ٣٢٨٦٣٩ صدر زاده احمدی نگار مسعود تهران

١٢١  ٣٢٨٦٤١ صدری ایرانی  سمانه  غضنفر تهران

١٢٢  ٣٢٨٦٤٣ صفوی سهی  زهرا امیرعباس  تهران

١٢٣  ٣٢٨٦٤٤ صفیخانی بهاره  حیاتعلی تهران

١٢٤  ٣٢٨٦٤٨ طالبیان یزدی ساناز سیروس  تهران

١٢٥  ٣٢٨٦٥٢ طهماسبی ارشلو مینا عطاٴاله  تهران

١٢٦  ٣٢٨٦٥٤ طوفانیان  تندیس  فرداد تهران

١٢٧  ٣٢٨٦٦٠ عباسی نژاد راحله  حسین  تهران

١٢٨  ٣٢٨٦٦٣ عبداله زاده پارسا مهسا مهدی  تهران

١٢٩  ٣٢٨٦٦٤ عبدی اسکوئی مینا میر مرتضی تهران

١٣٠  ٣٢٨٦٦٥ عرب محقی پریسا مجتبی  تهران

١٣١  ٣٢٨٦٦٦ عربان ویدا محمود تهران

١٣٢  ٣٢٨٦٧٦ علی پور المیرا محمود تهران

١٣٣  ٣٢٨٦٨٢ فاضل سر جوئی مهشید بهمن  تهران

١٣٤  ٣٢٨٦٨٥ فدوی رودسری  سارا بهمن  تهران

١٣٥  ٣٢٨٦٨٨ فرح بخش سحر محمد مهدی تهران

١٣٦  ٣٢٨٦٩٦ قائد زهرا محمد تهران

١٣٧  ٣٢٨٧٠٠ قاسمی  زهرا مالک  تهران

١٣٨  ٣٢٨٧٠١ قاسمی  مهسا مرتضی  تهران

١٣٩  ٣٢٨٧٠٥ قاضی میرسعید سیده فائزه  سیداصغر تهران

١٤٠  ٣٢٨٧٠٧ قاهری شیما سعید تهران

١٤١  ٣٢٨٧٠٨ قرائی منش فاطمه زهرا محمد تهران

١٤٢  ٣٢٨٧١١ قربانی شهرزاد اسد تهران

١٤٣  ٣٢٨٧١٧ قوامی مدق ندا کریم  تهران

١٤٤  ٣٢٨٧٢١ کثیری نگین  حسین  تهران

١٤٥  ٣٢٨٧٢٤ کرجی مهدیس  محمدابراهیم  تهران

١٤٦  ٣٢٨٧٢٥ کرکوتی اسگوئی سپیده  صمد تهران

١٤٧  ٣٢٨٧٢٨ کرمی  محدثه  داود تهران

١٤٨  ٣٢٨٧٣٦ کلانکی فاطمه  حسن  تهران

١٤٩  ٣٢٨٧٣٧ کلانی تارا مصطفی  تهران

١٥٠  ٣٢٨٧٤٣ گشتاسب پور شیرین  مهرداد تهران

١٥١  ٣٢٨٧٤٥ گنجو حقیقی ایناز مسعود تهران

١٥٢  ٣٢٨٧٤٦ گوهری عاطفه  عبدالرشید تهران

١٥٣  ٣٢٨٧٤٨ لشکری شروین  بهمن  تهران

١٥٤  ٣٢٨٧٤٩ لطفی  مهسا داود تهران

١٥٥  ٣٢٨٧٥١ لعل روشن  فرانک  مجید تهران

١٥٦  ٣٢٨٧٥٢ متقی  پانیذ بهروز تهران

١٥٧  ٣٢٨٧٦٠ محسنی راد مهسا ابوالفضل  تهران

١٥٨  ٣٢٨٧٦٢ محمد علی زاده نیکو ایلا ناصر تهران

١٥٩  ٣٢٨٧٦٤ محمدشیرازی  عطیه  جواد تهران

١٦٠  ٣٢٨٧٦٦ محمدی  مهسا عباس  تهران

١٦١  ٣٢٨٧٦٩ مدنی راد زهرا حسین  تهران

١٦٢  ٣٢٨٧٧١ مرتضوی صدیقه سادات  سیدمجتبی  تهران

١٦٣  ٣٢٨٧٧٣ مرصاد نیلوفر محسن  تهران

١٦٤  ٣٢٨٧٧٧ مشایخی مطهره  عباس  تهران

١٦٥  ٣٢٨٧٧٨ مشکوه السادات شبنم  برهان الدین تهران

١٦٦  ٣٢٨٧٧٩ مصاحب  رفیعه  شهریار تهران

١٦٧  ٣٢٨٧٨٠ مطلبی قمی مریم  عقیل  تهران

١٦٨  ٣٢٨٧٨١ مظفری شمسی  طاهره  ابوالقاسم  تهران

١٦٩  ٣٢٨٧٨٤ معصومی پرهون  مسعود تهران

١٧٠  ٣٢٨٧٩٠ مقدس فر تارا مهدی  تهران

١٧١  ٣٢٨٧٩٤ ملاصالحی نیلوفر مسعود تهران

١٧٢  ٣٢٨٧٩٨ منجذی مریم  محمدرضا تهران

١٧٣  ٣٢٨٧٩٩ منعم  نیکو عبدالرزاق  تهران

١٧٤  ٣٢٨٨٠٢ مهدی پور مرضیه ابوالفضل  تهران

١٧٥  ٣٢٨٨٠٥ موسوی نژاد سیده یاسمن  سیدمسعود تهران

١٧٦  ٣٢٨٨٠٧ مومنی لندی فریال  سیاوش  تهران

١٧٧  ٣٢٨٨٠٨ میبدی مژگان  محمدرضا تهران

١٧٨  ٣٢٨٨١٢ میرقادری  فاطمه سادات  سیدنور الله تهران

١٧٩  ٣٢٨٨١٣ میری  ساقی  محمود تهران

١٨٠  ٣٢٨٨١٤ میری  فائزه  علیرضا تهران

١٨١  ٣٢٨٨١٥ میوه چی مینا محمدرضا تهران

١٨٢  ٣٢٨٨١٧ نادی نیا صبا احمد تهران

١٨٣  ٣٢٨٨٢٠ نجمی  مهنوش  فتح اله  تهران

١٨٤  ٣٢٨٨٢٢ نژند نگار محمدحسین  تهران

١٨٥  ٣٢٨٨٢٧ نظریان  طهورا محمدولی  تهران

١٨٦  ٣٢٨٨٢٩ نقیب زاده مریم  بیژن  تهران

١٨٧  ٣٢٨٨٣٢ نوروزی لرکی ژاله عبدالرضا تهران

١٨٨  ٣٢٨٨٣٣ نویدی فاطمه  علی اصغر تهران

١٨٩  ٣٢٨٨٣٦ هاشمی شیرین  مهدی  تهران

١٩٠  ٣٢٨٨٣٨ هاشمی گیلان سیده شهاب سیدعلی  تهران

١٩١  ٣٢٨٨٤٠ همت  محیا حمیدرضا تهران

١٩٢  ٣٢٨٨٤١ همتی اذین  علی  تهران

١٩٣  ٣٢٨٨٤٥ واعظی  پگاه  نجم الدین  تهران

١٩٤  ٣٢٨٨٤٦ وحیدی  مهرنوش  جهانفر تهران

١٩٥  ٣٢٨٨٥١ یافتیان  ستاره  منوچهر تهران

١٩٦  ٣٢٨٨٥٤ یزدانی غزل  علیرضا تهران

١٩٧  ٣٢٨٨٥٥ یزدانی  سحر علیرضا تهران

١٩٨  ٣٢٨٨٧٠ افشار اوا نادر تهران

١٩٩  ٣٢٩٠٥٠ پهلوانی  دلارام  محمود تهران

٢٠٠  ٣٢٩٢١٤ بیاتی  مهدخت  مهدی  تهران

٢٠١  ٣٢٩٦٣٧ محمودی مزرعه شادی پریسا حسن  تهران

٢٠٢  ٣٣٠٠٩٨ اسکیان  مهسا مصطفی  همدان

٢٠٣  ٣٣٠٤٩٩ محمدعلیزاده  گلچهره  امیرهوشنگ  همدان

٢٠٤  ٣٣٤٨٤٤ جودکی  ساجده  عزت اله  اراک

٢٠٥  ٣٣٦٠٧٨ پور عبادی خطبه سرا  مریم  عنایت اله  تهران

٢٠٦  ٣٣٦١٥٧ دیرنده الهام علی ری

٢٠٧  ٣٣٧٢١٥ امیر شیر زاد نگین  عبدالعظیم  اهواز

٢٠٨  ٣٤١٠٥٠ بیدخام  الهه  ابوالفضل  قم

٢٠٩  ٣٤١٢٥٠ علوی  فرانک  مسعود قم

٢١٠  ٣٤٣٥٠٢ رستمعلی  نگار نادر قائم شهر

٢١١  ٣٤٧٤٥٢ عباسپورشوشتری  بهاره  محمد بوشهر

٢١٢  ٣٤٩٦٨٠ اذرنیا مژده  محمود شهریار

پذیرفته شدگان مرحله دوم   راهنمایی   دخترانه

 به ترتیب  شماره شناسایی 

ردیف شماره شناسایی  نام خانوادگی  نام نام پدر  شهر ثبت نام 

١  ١٨٦١٩٣ جنتیان  زینب امیررضا تهران

٢  ١٨٦٤١٢ نادری  ازاد شیوا بابک  تهران

٣  ١٨٦٤١٥ وحیدزاده  نفیسه مصطفی  تهران

٤  ١٨٦٥١٢ کریمی علویجه  عطیه  اکبر تهران

٥  ١٨٦٥٧٠ فخاری طهرانی  یاسمین حسین فرداد تهران

٦  ١٨٦٥٨٨ احمدیان  سیده طهورا سیدمحمد تهران

٧  ١٨٦٦٨١ بابایی  زاده مالمیری مریم مصطفی  تهران

٨  ١٨٦٦٨٢ بهجتی  ملیکا  محمدتقی  تهران

٩  ١٨٦٧٠٦ صفریان  زهرا محمد تهران

١٠  ١٨٦٧٠٨ طوفانیان سمانه سعید تهران

١١  ١٨٦٧٣٥ میوه چی فیروزه احسان  تهران

١٢  ١٨٦٧٥٠ پارسافر هدا سعید تهران

١٣  ١٨٦٨١١ شهابی  نیوشا کورش  تهران

١٤  ١٨٦٨٣٢ مشگی پارمیس مهدی  تهران

١٥  ١٨٦٨٧٣ داج خوش  سیده پریسا سیدعلیرضا تهران

١٦  ١٨٦٩٣٦ ارمین  ارغوان  بهزاد تهران

١٧  ١٨٧٠٣٨ ایزدی  مونا محمدعلی  تهران

١٨  ١٨٧٠٨٨ کریمانی پور رایحه محمدرضا تهران

١٩  ١٨٧١١٠ باقریان  محدثه فرج اله  تهران

٢٠  ١٨٧١٣٢ ذاکرعباسعلی  سارا ابوالحسن  تهران

٢١  ١٨٧٢٣٤ جلائی  درسا همایون  تهران

٢٢  ١٨٧٣٠٤ صفائی  بهنوش  بهرام  تهران

٢٣  ١٨٧٣١٣ بهراد فر مرتضیه ناصر تهران

٢٤  ١٨٧٣١٧ رستم ابادی  یسنا محمد تهران

٢٥  ١٨٧٣٩٧ شب بوئی بهاره احمدرضا تهران

٢٦  ١٨٧٤٧٠ طحانیان  فاطه اسماعیل  تهران

٢٧  ١٨٧٤٨٣ محمدی  سمانه رسول  تهران

٢٨  ١٨٧٤٨٧ هاشمی نسب  هدی سادات  سیدمحمدباقر تهران

٢٩  ١٨٧٥٤١ کشاورزی  سعیده حسین  تهران

٣٠  ١٨٧٦٤٤ سعادت  الهه اکبر تهران

٣١  ١٨٧٧٠٩ عزیزپورلیندی  طاهره شیداله  تهران

٣٢  ١٨٧٧٢٢ معینی  شرمینه محمدرضا تهران

٣٣  ١٨٧٧٣٣ ابراهیمی سهی نیایش  امیر تهران

٣٤  ١٨٧٧٩٣ مستوفی زاده  رومینا عباس  تهران

٣٥  ١٨٧٩١٤ مهدی زاده  منا عباس  تهران

٣٦  ١٨٧٩١٧ نثارنوبری  عسل مسعود تهران

٣٧  ١٨٧٩٧٢ مرادی  پریسا یداله  تهران

٣٨  ١٨٨١٣٥ مقدم مهر ایسان غلامعباس  تهران

٣٩  ١٨٨١٣٦ ملکی پارمیدا داود تهران

٤٠  ١٨٨١٩٢ کرباسی  ویس مهرداد تهران

٤١  ١٨٨٢٣٥ شفیعی  نوشین جواد تهران

٤٢  ١٨٨٢٣٦ ضیائی هلیا محسن  تهران

٤٣  ١٨٨٣٦٥ معینی  نگار احمد تهران

٤٤  ١٨٨٤٨٣ حسینی  سیده زهرا سیدمحمد تهران

٤٥  ١٨٨٥٠٠ فتی الهام عبدالوحید تهران

٤٦  ١٨٨٥٤٥ صحت پور حنا بهمن  تهران

٤٧  ١٨٨٥٥١ فرجادی  پریچهر محمدحسین  تهران

٤٨  ١٨٨٥٩٤ صابر زاده بهار مسعود تهران

٤٩  ١٨٨٦٣٥ فتح الهی کلانپا اسماٴ عباداله  تهران

٥٠  ١٨٨٧٠٧ عزیزی  زهره قاسم  تهران

٥١  ١٨٨٧٢٦ ملا زاده قمی شمیم حسین  تهران

٥٢  ١٨٨٨٤١ افخمی  نیوشا کامبیز تهران

٥٣  ١٨٨٨٥٤ حریرفروش  نیلا مسعود تهران

٥٤  ١٨٨٨٨٣ قره داغی  بیتا غلامرضا تهران

٥٥  ١٨٨٨٨٤ کاظمی  ماهرخ محمدرضا تهران

٥٦  ١٨٨٩٣٢ خلیلی مرادخانلو سما زیاد تهران

٥٧  ١٨٨٩٧٢ تدین  کیانا کامران  تهران

٥٨  ١٨٨٩٧٧ داوریا هلیا فرخ  تهران

٥٩  ١٨٩٠٠٧ بلیانی  ارمغان  سیروس  تهران

٦٠  ١٨٩٠٣٨ غمخوار سیده درسا سیدعلی  تهران

٦١  ١٨٩١٠٢ احمدیان  رضوان  مسعود تهران

٦٢  ١٨٩١٤٤ پوراحمد سحر علیرضا تهران

٦٣  ١٨٩١٤٧ جواهری پی موژان  علی  تهران

٦٤  ١٨٩١٦٥ اذین  سیده زهرا سیدعلی  تهران

٦٥  ١٨٩١٩٥ سیفبهزاد سروین  فرشاد تهران

٦٦  ١٨٩٢١٩ شیرازی  رضیه السادات سیدکاظم  تهران

٦٧  ١٨٩٢٢٨ سلیم زاده  سارا محمدحسن  تهران

٦٨  ١٨٩٣١٦ رحیمی زاده نهاوندی  زهرا محمدسعید تهران

٦٩  ١٨٩٣٢٩ شهامتی اطلس رضا تهران

٧٠  ١٨٩٤٦٧ ترکمان  تینا فرهاد تهران

٧١  ١٨٩٥٨٨ غلامزاده خویی رعنا مسعود تهران

٧٢  ١٨٩٥٨٩ فاطمی دخت چاروک مینا محمدجواد تهران

٧٣  ١٨٩٦٤٣ اکبری طاری  سوگند نادر تهران

٧٤  ١٨٩٦٤٨ پناهی  نیوشا کریم  تهران

٧٥  ١٨٩٧٥٠ سرخه ای شادی عباس  تهران

٧٦  ١٨٩٨٢٥ حسنی مظهر صحاح ابوالقاسم  تهران

٧٧  ١٨٩٩٥٦ خموشیان هما مهرداد تهران

٧٨  ١٩٠٠٦٧ مخترع  مهتا جواد تهران

٧٩  ١٩١١٩٤ نظری اذین  جمال تهران

٨٠  ١٩١٢٤٢ صفری  رکسانا احمدرضا تهران

٨١  ١٩١٢٦٧ حسینی سارزی سیده کوثر سیدحسن  تهران

٨٢  ١٩١٦١٧ قادری وقاری رومینا بهمن  تهران

٨٣  ١٩١٧٠١ امامی  تارا کامران  تهران

٨٤  ١٩١٧٢٢ رضائی  نیلوفر محمد تهران

٨٥  ١٩١٨١٣ گودرزی  سپیده حسین  تهران

٨٦  ١٩٢٠٢٨ سزاوار سیدی جندقی سیده یاسمین سیدهاشم  تهران

٨٧  ١٩٢٠٩٢ صارمی  پانته ا محمدکاظم  تهران

٨٨  ١٩٢١٢٢ طاهری باویل علیائی  پردیس  رسول  تهران

٨٩  ١٩٢١٢٨ قمری نژاد زهرا ایرج  تهران

٩٠  ١٩٢١٧٩ عیوقی ملیکا کورش  تهران

٩١  ١٩٢١٨٠ غضنفری امرائی  فریماه  امان الله  تهران

٩٢  ١٩٢١٨٩ حدادی مخصوص  مهشید محسن  تهران

٩٣  ١٩٢٢٥٦ مرادی دهفولی مریم علیرضا تهران

٩٤  ١٩٢٣١٥ تقیان الموتی  شادی  محمد تهران

٩٥  ١٩٢٣٣٠ دلبری  نگار رجبعلی  تهران

٩٦  ١٩٢٤٥٢ نجفی  نرگس حمیدرضا تهران

٩٧  ١٩٢٥١٨ صمدی بهرامی  دنیز حسین  تهران

٩٨  ١٩٢٥١٩ عامری  زهرا عبدالعلی  تهران

٩٩  ١٩٢٥٢٥ فلاح شایان نیلوفر رضا تهران

١٠٠  ١٩٢٥٧٠ کوشکستانی  زهرا علی  تهران

١٠١  ١٩٢٥٧٩ بهشت نژاد نگین محمدرضا تهران

١٠٢  ١٩٢٥٨٢ طرز طلب حال زهرا محسن  تهران

١٠٣  ١٩٢٦٤٧ ویسی  نگارین کیومرث  تهران

١٠٤  ١٩٢٧١٢ زنگی  فاطمه هوشنگ  تهران

١٠٥  ١٩٢٧١٨ سمندری  هانیه لطف اله  تهران

١٠٦  ١٩٢٨٥٦ احمدپور پانته ا روح الله تهران

١٠٧  ١٩٢٩٠٣ صادقی  بیتا محمد تهران

١٠٨  ١٩٢٩٢٤ مخبریان  نگار حمیدرضا تهران

١٠٩  ١٩٢٩٣٢ طاهرمرام  سپیده همایون  تهران

١١٠  ١٩٣٣٩١ بزاز پریسا محمدجواد تهران

١١١  ١٩٣٤٠٢ حافظی مشهدی ثمین  احمد تهران

١١٢  ١٩٣٤٤١ رادکانی  ستایش  جعفر تهران

١١٣  ١٩٣٤٦١ بخشی زاده  مهتا عبدالرحمان  تهران

١١٤  ١٩٣٤٧٩ عسگری  غزل محمدباقر تهران

١١٥  ١٩٣٥١٨ عزتی  صدف یداله  تهران

١١٦  ١٩٣٥٦٣ علیمیان یاسمین مهرداد تهران

١١٧  ١٩٣٦١٤ نورائی  فرانه  فرشاد تهران

١١٨  ١٩٣٦٥٤ کلاهی  ندا محمد تهران

١١٩  ١٩٣٦٥٦ مولوی اردکانی  نگار محسن  تهران

١٢٠  ١٩٣٧٠٤ دانش خواه  ریحانه علی  تهران

١٢١  ١٩٣٧١١ شفیعی ثابت  مهتا مهدی  تهران

١٢٢  ١٩٣٧٤٤ پورمقدم  روژینا اسمعیل  تهران

١٢٣  ١٩٣٧٥٣ حکیمی نژاد مطهره مجتبی  تهران

١٢٤  ١٩٣٧٧٠ شکا ضحی ابراهیم  تهران

١٢٥  ١٩٣٧٧٤ عاطفی  نگار سهیل  تهران

١٢٦  ١٩٣٧٨٥ متصدی زرندی مینا مسعود تهران

١٢٧  ١٩٣٧٨٦ مسعودی  هاله وحید تهران

١٢٨  ١٩٣٧٩٧ هنر یار پانیز نوید تهران

١٢٩  ١٩٣٨٠٠ اسلامی  محیا علیرضا تهران

١٣٠  ١٩٣٨١٤ راد گودرزی نیلوفر مهدی  تهران

١٣١  ١٩٣٨١٧ روزبهانی  ستاره حجت اله  تهران

١٣٢  ١٩٣٨٥٠ پیشرویان پریسا نیکزاد تهران

١٣٣  ١٩٣٨٥٥ شریفی  زینب اسماعیل تهران

١٣٤  ١٩٣٩٤٠ معاونی  غزل محمدرئوف  تهران

١٣٥  ١٩٤٠٠٩ محمدی  فاطمه فرامرز تهران

١٣٦  ١٩٤٠٢٨ سجادی بافقی  سیده سمانه  سیدحسین  تهران

١٣٧  ١٩٤٠٦٦ الیاسی  رومینا بهروز تهران

١٣٨  ١٩٤٣٤٩ عافی  نرگس محسن  تهران

١٣٩  ١٩٤٤١٤ مرادی داد خواه باهره مظفر تهران

١٤٠  ١٩٤٥٢٠ نصیری مجره پانیذ داریوش  تهران

١٤١  ١٩٤٧٤٧ برزگران حسینی  ملیکا حسین  تهران

١٤٢  ١٩٤٨٤٧ موحدی  سمانه سادات شهرام  تهران

١٤٣  ١٩٤٩٥١ دهاقین  مهتاب  محمد تهران

١٤٤  ١٩٤٩٧١ گنجی ارجنکی  راضیه عباس  تهران

١٤٥  ١٩٤٩٧٧ مهاجرمقاری  نیکو علی  تهران

١٤٦  ١٩٤٩٩٧ صانعی  مبینا محسن  تهران

١٤٧  ١٩٥٠١١ ترجمان مهدیه  امیرحسن  تهران

١٤٨  ١٩٥٠١٧ فریدونی  نادیا حسین  تهران

١٤٩  ١٩٥١٧٧ لطفی  زهرا حسین  تهران

١٥٠  ١٩٥٢٥٧ جوادی فیشانی فرنوش  نظام اله  تهران

١٥١  ١٩٥٣١٣ انوشه  محسا  مصطفی  تهران

١٥٢  ١٩٥٨٧٠ محرابی  ساری المیرا اصغر تهران

١٥٣  ١٩٦١٢٤ لطفی  فرشته محمدرضا تهران

١٥٤  ١٩٦١٣١ منصوری  ریحانه محمدجعفر تهران

١٥٥  ١٩٦١٦٧ نام اور مرجانه حسین  تهران

١٥٦  ١٩٦٤٤٤ رمضانی کشل فاطمه حاتم  تهران

١٥٧  ١٩٦٤٥٦ محمدی  زهرا حسین  تهران

١٥٨  ١٩٦٩٦١ شرفی نیلوفر مسعود تهران

١٥٩  ١٩٦٩٩٧ چنگیزی  نیکی  علیرضا تهران

١٦٠  ١٩٧٨٣٥ زمانپور حمیده  غلامرضا تهران

١٦١  ١٩٨٢١٣ فنودی مهشید محمد تهران

١٦٢  ١٩٨٢٩٨ میرزامحمدی راهداری صالحه کریم  تهران

١٦٣  ١٩٨٤٥٥ صاحب  شیما حمید تهران

١٦٤  ١٩٨٤٦٠ عسکری قاهانی سارا احمد تهران

١٦٥  ١٩٨٦٠٢ رفیعی  مینا بهروز تهران

١٦٦  ١٩٨٦١٧ فرحمند فریما محمدحسین  تهران

١٦٧  ١٩٨٦٥٧ کرمی  زهرا محمدباقر تهران

١٦٨  ١٩٩٢١٥ دهقان منشادی  زهرا محمدحسین  تهران

١٦٩  ١٩٩٤٨٧ اسماعیلی  نگار خسرو تهران

١٧٠  ١٩٩٥١٨ قیاسی  زهرا منصور تهران

١٧١  ١٩٩٥٢١ محبوبی تم جانی زهرا محمد تهران

١٧٢  ٢١٤٨٢٠ فکری فردوس  فرزاد اراک

١٧٣  ٢١٦٧٦١ اصغر زاده قدیم تینا محمدحسین  تبریز

١٧٤  ٢٦٩١٠١ فرح انگیز شیرازی مهشید حسین تهران

١٧٥  ٢٦٩٢٢٢ فرزان مهشید صادق تهران

 


     منبع خبر : موسسه فرهنگی هنری تدبیر

بازگشت