X
کنترل بهداشت و ایمنی محیط مراکز پیش از دبستان پایه دهم
تربیت کودک
پدیدآورنده:
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
مدیریت برنامه‌ریزی و تالیف:
دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش
مدیریت آماده‌سازی هنری:
اداره‌ی کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
ناشر:
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران