X
نصب و راه‌اندازی سیستم‌های تولید آب گرم بهداشتی پایه یازدهم
تأسیسات مکانیکی
پدیدآورنده:
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
مدیریت برنامه‌ریزی و تالیف:
دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش
مدیریت آماده‌سازی هنری:
اداره‌ی کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
ناشر:
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران