X
سلامت و بهداشت پایه دوازدهم
ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی، فنی و حرفه‌ای، کار دانش
پدیدآورنده:
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
مدیریت برنامه‌ریزی و تالیف:
دفتر تألیف کتاب‌های درسی عمومی و متوسطه نظری
مدیریت آماده‌سازی هنری:
اداره‌ی کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
ناشر:
اداره‌ی کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی