هجری شمسی
۱۹ مرداد ۱۴۰۱
هجری قمری
۱۲ محرم ۱۴۴۴
میلادی
۱۰ آگوست ۲۰۲۲