X

رياضی سوم دبستان

فصل اول

طبیعت و ریاضی (1)
بازی ساعت در بعد از ظهر
دانش آموز عزیز برای انجام بازی ماشین‌های ورودی و خروجی (1) ابتدا سه فیلم راهنمای بازی را مشاهده نمایید و سپس بازی را انجام دهید.

راهنمای بازی (بخش الگوها) راهنمای بازی (بخش معما)
دانش آموز عزيز حال می توانید بازی را انجام دهید.

بازی ماشین‌های ورودی و خروجی (1)