X

ریاضی ششم دبستان

فصل اول


دانش آموز عزیز برای انجام بازی ماشین ورودی خروجی ساز ابتدا دو فیلم راهنمای بازی را مشاهده نمایید و سپس بازی را انجام دهید.

راهنمای بازی (بخش الگوها) راهنمای بازی (بخش اعداد) راهنمای بازی (بخش معما)
دانش آموز عزيز حال می توانیدبازی ماشین ورودی خروجی ساز را انجام دهید.

بازی ماشین ورودی خروجی ساز