X
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
23 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی کار و فناوری - پایه هشتم (ایجاد پست الکترونیک)
فعالیت تعاملی پودمان سوم: شهروند الکترونیکی 1 به آموزش ایجاد پست الکترونیک شبکه رشد پرداخته است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
23 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزشی کار و فناوری - پایه هشتم (ایجاد پست الکترونیک)
دانش آموز گرامی در این فیلم آموزشی به ایجاد پست الکترونیک از پودمان سوم: شهروند الکترونیکی 1 پرداخته شده است. یکی از امکانات دسترسی به اینترنت، جستوجوی موضوعات مورد نظر در شبکهٔ جهانی است، با پست الکترونیک...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
23 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی کار و فناوری - پایه هشتم (ایجاد یک رایانامه "پست الکترونیکی")
فعالیت تعاملی پودمان سوم: شهروند الکترونیکی 1 به آموزش آشنایی با محیط پست الکترونیکی و ایجاد رایانامه پرداخته است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
23 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزشی کار و فناوری - پایه هشتم (ایجاد یک رایانامه "پست الکترونیکی")
دانش آموز گرامی در این فیلم آموزشی به ایجاد یک رایانامه (پست الکترونیکی) از پودمان سوم: شهروند الکترونیکی 1 پرداخته شده است. در این فیلم آموزشی دانش‌آموزان با محیط پست الکترونیک شبکه رشد و...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
23 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزشی کار و فناوری - پایه هشتم (تغییر گذرواژه و خروج از پست الکترونیک)
دانش آموز گرامی در این فیلم آموزشی به تغییر گذرواژه و خروج از پست الکترونیک از پودمان سوم: شهروند الکترونیکی 1 پرداخته شده است. برای انتخاب رمز عبور ایمیل بهتر است از ترکیب حروف الفبا، اعداد و...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
23 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی کار و فناوری - پایه هشتم (تغییر گذرواژه و خروج از پست الکترونیک)
فعالیت تعاملی پودمان سوم: شهروندالکترونیکی 1 به آموزش چگونگی تغییر گذرواژه و خروج از پست الکترونیک شبکه رشد پرداخته است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
23 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی کار و فناوری - پایه هشتم (ویرایش تصویر: آشنایی با برنامه paint)
فعالیت تعاملی پودمان پنجم: شهروند الکترونیکی2 به آموزش محیط برنامه paint و چگونگی استفاده از آن پرداخته است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
23 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزشی کار و فناوری - پایه هشتم (ویرایش تصویر: آشنایی با برنامه paint)
دانش آموزان گرامی در این فیلم آموزشی به ویرایش تصویر: آشنایی با برنامهpaint از پودمان پنجم: شهروند الکترونیکی2 پرداخته شده است. در این فیلم آموزشی دانش‌آموزان با محیط برنامه paint و چگونگی استفاده از آن آشنا می‌شوند...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
23 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی کار و فناوری - پایه هشتم (تولید فیلم کوتاه با برنامه movie maker)
فعالیت تعاملی پودمان پنجم: شهروند الکترونیکی2 به آموزش برنامه movie maker برای ساخت فیلم کوتاه پرداخته است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
23 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزشی کار و فناوری - پایه هشتم (تولید فیلم کوتاه با برنامه movie maker)
دانش آموز گرامی در این فیلم آموزشی به تولید فیلم کوتاه با برنامهmovie maker از پودمان پنجم: شهروندالکترونیکی2 پرداخته شده است. جلوه‌های ویژه در فیلم‌های امروزی برای همهٔ ما جذاب است. می‌توانید با تولید فیلمی مناسب از مراحل...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
23 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی کار و فناوری - پایه هشتم (ویرایش ویدئو: حذف کامل برخی از بخش ها و یا صدای آن ها)
فعالیت تعاملی پودمان پنجم: شهروند الکترونیکی2 به آموزش برنامه movie maker برای ویرایش فیلم‌ها پرداخته است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
23 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزشی کار و فناوری - پایه هشتم (ویرایش ویدئو: حذف کامل برخی از بخش ها و یا صدای آن ها)
دانش آموز گرامی در این فیلم آموزشی به ویرایش ویدئو حذف کامل برخی از بخش‌ها و یا صدای آن‌ها از پودمان پنجم: شهروندالکترونیکی2پرداخته شده است.  در این فیلم آموزشی دانش‌آموزان با برنامه movie maker برای ویرایش...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
23 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی کار و فناوری - پایه هشتم (تبدیل فرمت های ویدئویی به یکدیگر)
فعالیت تعاملی پودمان پنجم: شهروند الکترونیکی 2 به آموزش برنامه total video convertor برای تبدیل فرمت‌های ویدئویی به یکدیگر پرداخته است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
23 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزشی کار و فناوری - پایه هشتم (تبدیل فرمت های ویدئویی به یکدیگر)
دانش آموز گرامی در این فیلم آموزشی به تبدیل فرمت‌های ویدئویی به یکدیگر از پودمان پنجم: شهروند الکترونیکی2 پرداخته شده است. آیا تا کنون به این مسئله برخورده‌اید که یک فایل صوتی یا تصویری را که در رایانه وجود دارد بخواهید در دستگاهی مانند تلفن همراه یا MP4 …...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
23 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی کار و فناوری - پایه هشتم (معرفی محیط برنامه و محاسبات ساده در اکسل)
فعالیت تعاملی پودمان هفتم امور اداری و مالی به آموزش معرفی محیط برنامه و محاسبات ساده در excel پرداخته است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
23 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزشی کار و فناوری - پایه هشتم (معرفی برنامه و محاسبات ساده در اکسل)
دانش آموز گرامی در این فیلم آموزشی به معرفی برنامه و محاسبات ساده در اکسل در پودمان هفتم: امور اداری و مالی پرداخته شده است. در این فیلم اجرا برنامه اکسل، محیط برنامه و...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
23 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی کار و فناوری - پایه هشتم (ویرایش کاربرگ ها و خانه ها در اکسل)
فعالیت تعاملی پودمان هفتم امور اداری و مالی به آموزش طریقه ویرایش خانه‌های در excel پرداخته است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
23 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزشی کار و فناوری - پایه هشتم (ویرایش کاربرگ ها و خانه ها در اکسل)
دانش آموز گرامی در این فیلم آموزشی به طریقه ویرایش خانه‌های در اکسل در پودمان هفتم: امور اداری و مالی پرداخته شده است. در این فیلم آموزشی موارد زیر بیان می‌شود: حذف و اضافه کردن سطر و ستون...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی کار و فناوری - پایه هشتم (ایجاد جدول در اکسل)
فعالیت تعاملی پودمان هفتم امور اداری و مالی به آموزش رسم جدول در برنامه excel پرداخته است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزشی کار و فناوری - پایه هشتم (ایجاد جدول در اکسل)
دانش آموز گرامی در این فیلم آموزشی به طریقه رسم جدول در برنامه اکسل در پودمان هفتم: امور اداری و مالی پرداخته شده است. رسم جدول 7-7 و 8-7  از کتاب درسی بیان شده است. در این فیلم آموزشی...

مشاهده

هجری شمسی
۳۰ خرداد ۱۴۰۰
هجری قمری
۹ ذیقعده ۱۴۴۲
میلادی
۲۰ ژوئن ۲۰۲۱
فعال‌ترین کاربران
نام کاربر
امتیاز
رتبه عضو امتیاز

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.