X
0 امتیاز
1 پاسخ
برای ایجاد سوراخ در قطعات فلزی از چه دستگاهی استفاده می شود؟

برای ایجاد سوراخ در قطعات فلزی از چه دستگاهی استفاده می شود؟

0 امتیاز
1 پاسخ
ایجاد رایانامه

لطفا نحوه ایجاد رایانامه در شیکه را توضیح دهید.

برچسب‌ها:
0 امتیاز
0 پاسخ
راهنمایی از استفاده از این سایت

فعالیت در اینجا چگونه است؟ و درچه باره تشکیل شده است؟

نویسنده: دریا ارام
برچسب‌ها:
0 امتیاز
0 پاسخ
نه مرحله مهم را نام ببر.

1-تعریف نیاز 2-بررسی نیاز و مسله 3-برنامه ریزی کارها 4-بررسی اطلاعات 5-بررسی و ارایه راه حل ها 6-انتخاب راه حل 7-تولید 8-آزمایش و بهبود 9-ارایه و ثبت محصول

برچسب‌ها:
امتیاز
0 پاسخ پاسخ

نویسنده:
برچسب‌ها:
هیچ پرسش یا پاسخی یافت نشد.
امتیاز
هیچ پرسش یا پاسخی یافت نشد.
پرسش‌های بیشتر
طرح پرسش جدید