X
صبا بهرامی
صبا بهرامیبه این پرسش پاسخ داد:
3 هفته پیش
رب افق نیز به این پرسش پاسخ دادرب افق نیز به این پرسش پاسخ داد

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (2) پایه یازدهم - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک (فصل چهارم: چه رابطه اي بين شدت و رنگ نور با ميزان فتوسنتز وجوددارد؟)
این آزمایش از سری آزمایش‌های کاوشگری شماره 8 با عنوان؛ «چه رابطه اي بين شدت و رنگ نور با ميزان فتوسنتز وجود دارد؟» می‌باشد. در این آزمایش می‌خواهیم تاثیر نور بر شدت فتوسنتز را بررسی کنیم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (2) پایه یازدهم - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک (فصل چهارم: درصد جرمي اسيد سركه سنتي چقدر است؟)
این آزمایش از سری آزمایش‌های کاوشگری شماره 12 با عنوان؛ «درصد جرمي اسيد سركه سنتي چقدر است؟» می‌باشد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (2) پایه یازدهم - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک (فصل چهارم: ساز و كار مبدل هاي الكتريكي چگونه است؟)
این آزمایش از سری آزمایش‌های کاوشگری شماره 26 با عنوان؛ «ساز و كار مبدل‌های الكتريكی چگونه است؟» می‌باشد. در این آزمایش با ساختمان چگونگی کار مبدل و ترانس آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (2) پایه یازدهم - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک (فصل چهارم: عامل جابجايي تعادل چيست؟)
این آزمایش از سری آزمایش‌های کاوشگری شماره 13 با عنوان؛ «عامل جابجايي تعادل چيست؟» می‌باشد. در این آزمایش با مفهوم تعادل آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (2) پایه یازدهم - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک (فصل چهارم: مقاومت هاي متغيير وابسته چه نقشي در مدار دارند؟)
این آزمایش از سری آزمایش‌های کاوشگری شماره 20 با عنوان؛ «مقاومت‌هاي متغيير وابسته چه نقشي در مدار دارند؟» می‌باشد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (2) پایه یازدهم - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک (فصل چهارم: مواد از نظر مغناطيسي چه ويژگي هاي دارند؟)
این آزمایش از سری آزمایش‌های کاوشگری شماره 25 با عنوان؛ «مواد از نظر مغناطيسي چه ويژگي هاي دارند؟» می‌باشد. در این آزمایش با ویژگی مواد که سه نوع هستند آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (2) پایه یازدهم - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک (فصل چهارم: چگونه يك بلند‌گوي ساده بسازيم؟)
این آزمایش از سری آزمایش‌های کاوشگری شماره 18 با عنوان؛ «چگونه يك بلند‌گوي ساده بسازيم؟» می‌باشد. در این آزمایش با وسایل ساده و دم‌دستی می‌توانید یک بلند‌گوي ساده بسازید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (2) پایه یازدهم - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک (فصل چهارم: چگونه يك موتور الكترواستاتيك بسازيم؟)
این آزمایش از سری آزمایش‌های کاوشگری شماره 18 با عنوان «چگونه يك موتور الكترواستاتيك بسازيم؟» می‌باشد. در این آزمایش با وسایل ساده و دم‌دستی می‌توانید یک موتور الكترواستاتيك بسازید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (2) پایه یازدهم - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک (فصل چهارم: چگونه يك برق نما (الكتروسكوپ) ساده و حساس بسازيم؟)
این آزمایش از سری آزمایش‌های کاوشگری شماره 15 با عنوان «چگونه يك برق نما (الكتروسكوپ) ساده و حساس بسازيم؟» می‌باشد. در این آزمایش با وسایل ساده و دم‌دستی می‌توانید یک دستگاه برق نما به نام الکتروسکوپ بسازید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (2) پایه یازدهم - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک (فصل چهارم: چگونه موتور الکتریکی ساده بسازیم؟)
این آزمایش از سری آزمایش‌های کاوشگری شماره 23 با عنوان «چگونه موتور الکتریکی ساده بسازیم؟» می‌باشد. در این آزمایش با وسایل ساده و دم‌دستی می‌توانید یک موتور الکتریکی بسازید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (2) پایه یازدهم - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک (فصل چهارم: چگونه دماي تقريبي سيم درون لامپ روشن را به دست آوريم؟)
این آزمایش از سری آزمایش‌های کاوشگری شماره 19 با عنوان «چگونه دمای تقريبی سيم درون لامپ روشن را به دست آوريم؟» می‌باشد. در این آزمایش با تأثیر دما بر مقاومت آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (2) پایه یازدهم - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک (فصل چهارم: چگونه درجه سختي مجموعه كاني هاي خود را تعيين مي كنيد؟)
این آزمایش از سری آزمایش‌های کاوشگری شماره 3 با عنوان «چگونه درجه سختي مجموعه كانيهای خود را تعيين می‌كنيد؟» می‌باشد. با ما همراه باشید تا به جواب این سؤال برسید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (2) - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک (آزمایش واكنش زمان سنج)
این آزمایش از سری آزمایش‌های مربی شماره 7 آزمایش واكنش زمان سنج است. یکی از واکنش ها درباره سنتیک و عوامل موثر در آن را بیان می‌کند. دانش‌آموزان در این آزمایش مفاهیم زیر را یاد می‌گیرند: سرعت واکنش عوامل موثر در سرعت (دما و غلظت) معرفی ترکیب …...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (2) - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک (آزمایش واكنش بطری آبی)
این آزمایش از سری آزمایش‌های مربی شماره 8 آزمایش واكنش بطری آبی است. دانش‌آموزان در این آزمایش مفاهیم زیر را یاد می‌گیرند: مفهوم برگشت پذیری اثر تغییر ساختار بر تغییر رفتار مفهوم گروه عاملی در ترکیب‌های آلی...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (2) - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک (آزمایش قطار مغناطیسی)
این آزمایش از سری آزمایش‌های مربی شماره 14 آزمایش قطار مغناطیسی است. در این آزمایش برهم کنش میدان مغناطیسی بر جریان برق بررسی می‌شود. دانش‌آموزان در این آزمایش مهارت‌های زیر را کسب می‌کنند: برهم‌کنش میدان مغناطیسی آهنربا بر سیم‌پیچ حامل جریان برق …...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (2) - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک (آزمایش مقاومت ويژه رساناهای فلزی)
این آزمایش از سری آزمایش‌های دستورالعملی شماره 22 آزمایشمقاومت ويژه رساناهای فلزی است. دانش‌آموزان در این آزمایش مفاهیم زیر را یاد می‌گیرند: مقاومت الکتریکی یک رسانا به ساختار الکترونی و دما نیز وابسته است مقاومت الکتریکی به طول، سطح مقطع و جنس …...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (2) - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک (آزمایش مشاهده انواع پلاست در ياخته‌های گياهی)
این آزمایش از سری آزمایش‌های دستورالعملی شماره 6 آزمایش مشاهده انواع پلاست در ياخته‌های گياهی است. دانش‌آموزان در این آزمایش مهارت‌های زیر را کسب می‌کنند: روش تهیه نمونه برای مشاهده میکروسکوپی تشخیص انواع پلاست...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (2) - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک (آزمایش مدار و دستگاه‌های اندازه گيری الكتريكی)
این آزمایش از سری آزمایش‌های دستورالعملی شماره 21 آزمایش مدار و دستگاه‌های اندازه گيری الكتريكی است. دانش‌آموزان در این آزمایش مفاهیم زیر را یاد می‌گیرند: آشنایی با نماد یا نشانه‌های مدارهای الکتریکی آشنایی با وسایل اندازه‌گیری الکتریکی مانند: …...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش آزمایشگاه علوم تجربی (2) - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک (آزمایش ديود نور گسيل و قانون اهم)
این آزمایش از سری آزمایش‌های دستورالعملی شماره 23 آزمایش ديود نور گسيل و قانون اهم است. دانش‌آموزان در این آزمایش مفاهیم زیر را یاد می‌گیرند: دیودها دو پایه دارند یکی پایه بلند، قطب مثبت و پایه کوتاه که به منظر قطب منفی است. دیودهای نور گسیل و …...

مشاهده

هجری شمسی
۳۰ خرداد ۱۴۰۰
هجری قمری
۹ ذیقعده ۱۴۴۲
میلادی
۲۰ ژوئن ۲۰۲۱
فعال‌ترین کاربران
نام کاربر
امتیاز
رتبه عضو امتیاز

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.