X
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
نمونه تدریس عربی پایه نهم: درس دوم
در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش کتاب عربی پایه نهم درس دوم در شش بخش می‌پردازیم....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
نمونه تدریس عربی پایه هفتم: درس اول
در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش کتاب عربی پایه هفتم درس اول در شش بخش می‌پردازیم....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
نمونه تدریس عربی، زبان قرآن پایه یازدهم (رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک: درس چهارم)
در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، به آموزش کتاب عربی، زبان قرآن(2) پایه یازدهم درس چهارم در سه بخش می‌پردازیم.در این مجموعه می‌توانید با موضوع زیر آشنا شوید:بخش اول: جمله وصفیهبخش دوم: ماضی استمراری- ماضی بعیدبخش سوم: ماضی التزامی – …...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
میزگرد اساتید عربی - الگوی تدریس آموزش درس عربی در وضعیت قرمز (کرونا)
در این قسمت از مجموعه نمونه تدريس برخط، میزگرد اساتید عربی را مشاهده خواهیدکرد که الگوی تدریس آموزش درس عربی در وضعیت قرمز کرونا را تشریح می‌نمایند.در این مجموعه می‌توانید با موضوع زیر آشنا شوید:بخش اول: آموزشبخش دوم: محتوا (برنامه آزاد، غیر حضوری) …...

مشاهده

امیرابوالفضل علیپور
امیرابوالفضل علیپورایده زیر را ایجاد کرد:
3 هفته پیش
ایده زیر را ایجاد کرد: آموزش قرآن
قرآن باید بالحن عربی حفظ شود تا در ذهن بیشتر بماند.

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا قرآن – پایه چهارم (سوره اسراء: آیات 105 الی 111)
دانش‌آموزان عزیز قرآن‌خوان بیایید به تلاوت زیبای سوره اسراء، آیات 105 الی 111 گوش فرا دهید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا قرآن – پایه چهارم (سوره اسراء: آیات 97 الی 104)
دانش‌آموزان عزیز قرآن‌خوان بیایید به تلاوت زیبای سوره اسراء، آیات 97 الی 104 گوش فرا دهید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا قرآن – پایه چهارم (سوره اسراء: آیات 87 الی 96)
دانش‌آموزان عزیز قرآن‌خوان بیایید به تلاوت زیبای سوره اسراء، آیات 87 الی 96 گوش فرا دهید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا قرآن – پایه چهارم (سوره اسراء: آیات 76 الی 86)
دانش‌آموزان عزیز قرآن‌خوان بیایید به تلاوت زیبای سوره اسراء، آیات 76 الی 86 گوش فرا دهید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا قرآن – پایه چهارم (سوره اسراء: آیات 67 الی 75)
دانش‌آموزان عزیز قرآن‌خوان بیایید به تلاوت زیبای سوره اسراء، آیات 67 الی 75 گوش فرا دهید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا قرآن – پایه چهارم (سوره اسراء: آیات 59 الی 66)
دانش‌آموزان عزیز قرآن‌خوان بیایید به تلاوت زیبای سوره اسراء، آیات 59 الی 66 گوش فرا دهید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا قرآن – پایه چهارم (سوره اسراء: آیات 50 الی 58)
دانش‌آموزان عزیز قرآن‌خوان بیایید به تلاوت زیبای سوره اسراء، آیات 50 الی 58 گوش فرا دهید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا قرآن – پایه چهارم (سوره اسراء: آیات 39 الی 49)
دانش‌آموزان عزیز قرآن‌خوان بیایید به تلاوت زیبای سوره اسراء، آیات 39 الی 49 گوش فرا دهید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا قرآن – پایه چهارم (سوره اسراء: آیات 28 الی 38)
دانش‌آموزان عزیز قرآن‌خوان بیایید به تلاوت زیبای سوره اسراء، آیات 28 الی 38 گوش فرا دهید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا قرآن – پایه چهارم (سوره اسراء: آیات 18 الی 27)
دانش‌آموزان عزیز قرآن‌خوان بیایید به تلاوت زیبای سوره اسراء، آیات 18 الی 27 گوش فرا دهید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا قرآن – پایه چهارم (سوره اسراء: آیات 8 الی 17)
دانش‌آموزان عزیز قرآن‌خوان بیایید به تلاوت زیبای سوره اسراء، آیات 8 الی 17 گوش فرا دهید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا قرآن – پایه چهارم (سوره اسراء: آیات 1 الی 7)
دانش‌آموزان عزیز قرآن‌خوان بیایید به تلاوت زیبای سوره اسراء، آیات 1 الی 7 گوش فرا دهید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی قرآن - پایه چهارم (درس هشتم: بخش دوم)
دوستان عزیز، با انجام مجموعه فعالیت‌های تعاملی زیر تمرینات کار در کلاس این درس را مرور نمایید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا قرآن - پایه چهارم (درس پانزدهم: سوره تکویر)
سوره تکویر یا کُوِّرَت، هشتاد و یکمین سوره قرآن و از سوره‌های مکی که در جزء سی‌ام قرآن آمده است. تکویر یعنی درهم‌پیچیده شدن و تاریک شدن. این نام از آیه اول سوره گرفته شده است. سوره تکویر درباره نشانه‌های قیامت و دگرگونی‌های آن روز و همچنین عظمت قرآن و...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا قرآن - پایه چهارم (درس پانزدهم: سوره عبس)
سوره عَبَس هشتادمین سوره قرآن و از سوره‌های مَکی که در جزء سی‌ام قرآن جای گرفته است. این سوره را «عَبَسَ» می‌نامند چون با کلمۀ عَبَسَ به معنای «چهره در هم كشيد» آغاز شده است. سوره عبس درباره ارزش و اهمیت قرآن، ناسپاسی انسان در برابر نعمت‌های پروردگارش و...

مشاهده

هجری شمسی
۲ بهمن ۱۳۹۹
هجری قمری
۷ جمادی‌الثانی ۱۴۴۲
میلادی
۲۱ ژانویه ۲۰۲۱
فعال‌ترین کاربران
نام کاربر
امتیاز
رتبه عضو امتیاز

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.