X
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا - آموزش قرآن پایه هفتم (درس دوازدهم)
تلاوت آیات 73 تا 78 سوره حج و تلاوت آیات 1 تا 17 سوره مؤمنون (صفحات 341 و 342 قرآن کریم) تلاوت آیات 105 تا 118 سوره مؤمنون (صفحه 349 قرآن کریم)...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا - آموزش قرآن پایه هفتم (درس یازدهم)
تلاوت آیات 73 تا 90 سوره انبیا (صفحات 328و 329 قرآن کریم) تلاوت آیات 56 تا 64 سوره حج (صفحه 339 قرآن کریم)...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا - آموزش قرآن پایه هفتم (درس دهم)
تلاوت آیات 114 تا 135 سوره طه (صفحات 320 و 321 قرآن کریم) تلاوت آیات 45 تا 57 سوره انبیا (صفحه 326 قرآن کریم)...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا - آموزش قرآن پایه هفتم (درس نهم)
تلاوت آیات 98 تا 110 سوره کهف و تلاوت آیات 1 تا 11 سوره مریم (صفحات 304 و 305 قرآن کریم) تلاوت آیات 13 تا 37 سوره طه (صفحه 313 قرآن کریم)...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا - آموزش قرآن پایه هفتم (درس هشتم)
تلاوت آیات 105 تا 111 سوره اسرا و تلاوت آیات 1 تا 15 سوره کهف (صفحات 293 و 294 قرآن کریم) تلاوت آیات 46 تا 53 سوره کهف (صفحه 299 قرآن کریم)...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا - آموزش قرآن پایه هفتم (درس هفتم)
تلاوت آیات 119 تا 128 سوره نحل و تلاوت آیات 1 تا 7 سوره اسرا (صفحات 281 و 282 قرآن کریم) تلاوت آیات 76 تا 86 سوره اسرا (صفحه 290 قرآن کریم)...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا - آموزش قرآن پایه هفتم (درس ششم)
تلاوت آیات 7 تا 26 سوره نحل (صفحات 268 و 269 قرآن کریم) تلاوت آیات 65 تا 72 سوره نحل (صفحه 274 قرآن کریم)...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا - آموزش قرآن پایه هفتم (درس پنجم)
تلاوت آیات 25 تا 42 سوره ابراهیم (صفحات 259 و 260 قرآن کریم) تلاوت آیات 32 تا 51 سوره حجر (صفحه 264 قرآن کریم)...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا - آموزش قرآن پایه هفتم (درس چهارم)
تلاوت آیات 87 تا 103 سوره یوسف (صفحات 246 و 247 قرآن کریم)تلاوت آیه 43 سوره راد و تلاوت آیات 1 تا 5 سوره ابراهیم (صفحه 255 قرآن کریم)...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا - آموزش قرآن پایه هفتم (درس سوم)
تلاوت آیات 109 تا 123 سوره هود و تلاوت آیات 1 تا 4 سوره یوسف (صفحات 234 و 235 قرآن کریم)تلاوت آیات 38 تا 40 سوره یوسف (صفحه 240 قرآن کریم)...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا - آموزش قرآن پایه هفتم (درس دوم)
تلاوت آیات 107 تا 109 سوره یونس و تلاوت آیات 1 تا 12 سوره هود (صفحات 221 و 222 قرآن کریم) تلاوت آیات 46 تا 53 سوره هود (صفحه 227 قرآن کریم)...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا - آموزش قرآن پایه هفتم (درس اول)
تلاوت آیات 1 تا 14 سوره یونس (صفحات 208 و 209 قرآن کریم) تلاوت آیات 54 تا 61 سوره یونس (صفحه 215 قرآن کریم)...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا - آموزش قرآن پایه نهم (درس یازدهم)
تلاوت سوره نبا و سوره نازعات آیات 1 تا 15 (صفحات 582 و 583 قرآن کریم)، تلاوت آیات 16 تا 19 سوره اعلی و آیات 1 تا 26 سوره غاشیه (صفحه 592 قرآن کریم)...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا - آموزش قرآن پایه نهم (درس دهم)
تلاوت آیات 40 تا 44 سوره معارج و آیات 1 تا 28 سوره نوح (صفحات 570 و 571 قرآن کریم)، تلاوت آیات 1 تا 19 سوره مزمل (صفحه 574 قرآن کریم)...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا - آموزش قرآن پایه نهم (درس نهم)
تلاوت سوره تغابن (صفحات 556 و 557 قرآن کریم)، تلاوت آیات 1 تا 12 سوره ملک (صفحه 562 قرآن کریم)...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا - آموزش قرآن پایه نهم (درس هشتم)
تلاوت آیات 12 و 13 سوره ممتحنه و آیات 1 تا 14 سوره صف (صفحات 551 و 552 قرآن کریم)، تلاوت آیات 9 تا 11 سوره جمعه و آیات 1 تا 4 سوره منافقون (صفحه 554 قرآن کریم)...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا - آموزش قرآن پایه نهم (درس هفتم)
تلاوت آیات 19 تا 29 سوره حدید (صفحات 540 و 541 قرآن کریم)، تلاوت آیات 17 تا 24 سوره حشر (صفحه 548 قرآن کریم)...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا - آموزش قرآن پایه نهم (درس ششم)
تلاوت آیات 50 تا 55 سوره قمر و آیات 1 تا 40 سوره الرحمن (صفحات 531 و 532 قرآن کریم)، تلاوت آیات 51 تا 76 سوره واقعه (صفحه 536 قرآن کریم)...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا - آموزش قرآن پایه نهم (درس پنجم)
تلاوت آیات 7 تا 51 سوره ذاریات (صفحات 521 و 522 قرآن کریم)، تلاوت آیات 28 تا 49 سوره قمر (صفحه 530 قرآن کریم)...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا - آموزش قرآن پایه نهم (درس چهارم)
تلاوت آیات 1 تا 15 سوره فتح (صفحات 511 و 512 قرآن کریم)، تلاوت آیات 5 تا 11 سوره حجرات (صفحه 516 قرآن کریم)...

مشاهده

هجری شمسی
۱۴ خرداد ۱۳۹۹
هجری قمری
۱۰ شوال ۱۴۴۱
میلادی
۳ ژوئن ۲۰۲۰
فعال‌ترین کاربران
نام کاربر
امتیاز
رتبه عضو امتیاز

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.