X
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فایل صوتی آموزش قرآن - پایه ششم: سوره نازعات
تلاوت سوره‌ی نازعات. در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این آیات که مربوط به درس آخر، صفحه‌ی 107 کتاب آموزش قرآن پایه ششم است، گوش فرا دهید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش نهج القرآن - پایه ششم: سوره نازعات - بخش چهارم (استاد نباتی)
تلاوت آیات 37 تا 46 سوره‌ی نازعات به روش مباحثه‌ای با صدای استاد نباتی. این فیلم آموزشی مربوط به درس آخر، صفحه‌ی 111 کتاب آموزش قرآن پایه ششم است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش نهج القرآن - پایه ششم: سوره نازعات - بخش سوم (استاد نباتی)
تلاوت آیات 27 تا 36 سوره‌ی نازعات به روش مباحثه‌ای با صدای استاد نباتی. این فیلم آموزشی مربوط به درس آخر، صفحه‌ی 111 کتاب آموزش قرآن پایه ششم است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش نهج القرآن - پایه ششم: سوره نازعات - بخش دوم (استاد نباتی)
تلاوت آیات  15 تا 26 سوره‌ی نازعات به روش مباحثه‌ای با صدای استاد نباتی. این فیلم آموزشی مربوط به درس آخر، صفحه‌ی 109 کتاب آموزش قرآن پایه ششم است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش نهج القرآن - پایه ششم: سوره نازعات - بخش اول (استاد نباتی)
تلاوت آیات  1 تا 14 سوره‌ی نازعات به روش مباحثه‌ای با صدای استاد نباتی. این فیلم آموزشی مربوط به درس آخر، صفحه‌ی 107 کتاب آموزش قرآن پایه ششم است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش نهج القرآن - پایه ششم: سوره مطففین - بخش چهارم (استاد نباتی)
تلاوت آیات 29 تا 36 سوره‌ی مطففین به روش مباحثه‌ای با صدای استاد نباتی. این فیلم آموزشی مربوط به درس آخر، صفحه‌ی 105 کتاب آموزش قرآن پایه ششم است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش نهج القرآن - پایه ششم: سوره مطففین - بخش سوم (استاد نباتی)
تلاوت آیات 18 تا 28 سوره‌ی مطففین به روش مباحثه‌ای با صدای استاد نباتی. این فیلم آموزشی مربوط به درس آخر، صفحه‌ی 103 کتاب آموزش قرآن پایه ششم است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش نهج القرآن - پایه ششم: سوره مطففین - بخش دوم (استاد نباتی)
تلاوت آیات 10 تا 17 سوره‌ی مطففین به روش مباحثه‌ای با صدای استاد نباتی. این فیلم آموزشی مربوط به درس آخر، صفحه‌ی 101 کتاب آموزش قرآن پایه ششم است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش نهج القرآن - پایه ششم: سوره مطففین - بخش اول (استاد نباتی)
تلاوت آیات 1 تا 9 سوره‌ی مطففین به روش مباحثه‌ای با صدای استاد نباتی. این فیلم آموزشی مربوط به درس آخر، صفحه‌ی 101 کتاب آموزش قرآن پایه ششم است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فایل صوتی آموزش قرآن - پایه پنجم: سوره انفطار
تلاوت سوره‌ی انفطار. در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این آیات که مربوط به درس آخر، صفحه‌ی 110 کتاب آموزش قرآن پایه پنجم است، گوش فرا دهید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش نهج القرآن - پایه پنجم: سوره انشقاق - بخش سوم (استاد نباتی)
تلاوت آیات 16 تا 25 سوره‌ی انشقاق به روش مباحثه‌ای با صدای استاد نباتی. این فیلم آموزشی مربوط به درس آخر، صفحه‌ی 116 کتاب آموزش قرآن پایه پنجم است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش نهج القرآن - پایه پنجم: سوره انشقاق - بخش دوم (استاد نباتی)
تلاوت آیات 7 تا 15 سوره‌ی انشقاق به روش مباحثه‌ای با صدای استاد نباتی. این فیلم آموزشی مربوط به درس آخر، صفحه‌ی 114 کتاب آموزش قرآن پایه پنجم است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش نهج القرآن - پایه پنجم: سوره انشقاق - بخش اول (استاد نباتی)
تلاوت آیات 1 تا 6 سوره‌ی انشقاق به روش مباحثه‌ای با صدای استاد نباتی. این فیلم آموزشی مربوط به درس آخر، صفحه‌ی 114 کتاب آموزش قرآن پایه پنجم است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش نهج القرآن - پایه پنجم: سوره انفطار - بخش دوم (استاد نباتی)
تلاوت آیات 9 تا 19 سوره‌ی انفطار به روش مباحثه‌ای با صدای استاد نباتی. این فیلم آموزشی مربوط به درس آخر، صفحه‌ی 112 کتاب آموزش قرآن پایه پنجم است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش نهج القرآن - پایه پنجم: سوره انفطار - بخش اول (استاد نباتی)
تلاوت آیات 1 تا 8 سوره‌ی انفطار به روش مباحثه‌ای با صدای استاد نباتی. این فیلم آموزشی مربوط به درس آخر، صفحه‌ی 110 کتاب آموزش قرآن پایه پنجم است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش نهج القرآن - پایه پنجم: سوره بروج - بخش سوم (استاد نباتی)
تلاوت آیات 12 تا 22 سوره‌ی بروج به روش مباحثه‌ای با صدای استاد نباتی. این فیلم آموزشی مربوط به درس آخر، صفحه‌ی 108 کتاب آموزش قرآن پایه پنجم است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش نهج القرآن - پایه پنجم: سوره بروج - بخش دوم (استاد نباتی)
تلاوت آیات 9 تا 11 سوره‌ی بروج به روش مباحثه‌ای با صدای استاد نباتی. این فیلم آموزشی مربوط به درس آخر، صفحه‌ی 106 کتاب آموزش قرآن پایه پنجم است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش نهج القرآن - پایه پنجم: سوره بروج - بخش اول (استاد نباتی)
تلاوت آیات 1 تا 8 سوره‌ی بروج به روش مباحثه‌ای با صدای استاد نباتی. این فیلم آموزشی مربوط به درس آخر، صفحه‌ی 106 کتاب آموزش قرآن پایه پنجم است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش نهج القرآن - پایه چهارم: سوره طارق - بخش دوم (استاد نباتی)
تلاوت آیات 9 تا 17 سوره‌ی طارق به روش مباحثه‌ای با صدای استاد نباتی. این فیلم آموزشی مربوط به درس آخر، صفحه‌ی 111 کتاب آموزش قرآن پایه چهارم است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش نهج القرآن - پایه چهارم: سوره طارق - بخش اول (استاد نباتی)
تلاوت آیات 1 تا 8 سوره‌ی طارق به روش مباحثه‌ای با صدای استاد نباتی. این فیلم آموزشی مربوط به درس آخر، صفحه‌ی 111 کتاب آموزش قرآن پایه چهارم است...

مشاهده

هجری شمسی
۱۴ خرداد ۱۴۰۲
هجری قمری
۱۵ ذیقعده ۱۴۴۴
میلادی
۴ ژوئن ۲۰۲۳
فعال‌ترین کاربران
نام کاربر
امتیاز
رتبه عضو امتیاز