X
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش عربی، زبان قرآن (1) - درس هشتم: جار و مجرور، نون وقایه
به حرف جر، جار و به اسم بعد از آن مجرور و به هر دو اینها «جار و مجرور» می‌گویند. با مشاهده این فیلم با این درس بیشتر آشنا شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش عربی، زبان قرآن (1) - درس نهم: اسم فاعل و اسم مفعول
در دستور زبان فارسی به اسم فاعل، صفت فاعلی و به اسم مفعول، صفت مفعولی می‌گویند. اسم فاعل به معنای «انجام دهنده یا دارنده حالت» و اسم مفعول به معنای «انجام شده» است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش عربی، زبان قرآن (1) - درس نهم: اسم مبالغه، صفت مشبهه
اسم مبالغه بر بسیاری صفت یا بسیار پرداختن به آن دلالت دارد و بر وزن «فعال»، «فعاله» و «فعول» است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش عربی، زبان قرآن (1) - درس دهم: اسم تفضیل، اسم مکان و زمان، اسم آلت
اسم تفضیل در حالت مقایسه بین دو اسم مونث و معمولاً بر وزن همان افعل می‌آید. اسم مکان: بر مکان دلالت دارد و بیشتر بر وزن مفعل و گاهی بر وزن مفعل و مفعله است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش عربی، زبان قرآن (1) - درس یازدهم: نواسخ
به حروف «اِن، اُن، کان، لکن، لیت، لعل» حروف مشبهه بالفعل گفته می‌شود. این حروف بر سر جمله‌های اسمیه می‌آیند و معانی جدیدی به آنها می‌دهند...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش عربی، زبان قرآن (1) - درس دوازدهم: معرفه و نکره
اسم «معرفه» نزد شنونده یا خواننده «شناخته شده» ولی اسم نکره «ناشناخته» است. اسم های معرفه (معارف) در دستور زبان عربی شش نوع است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش عربی، زبان قرآن (2) - درس دوازدهم: جمله شرط
دانش آموزان عزیز در این فیلم آموزشی با نحوه ساختن جمله شرطی در زبان عربی آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش عربی، زبان قرآن (2) - درس یازدهم: مضارع مجزوم
دانش آموزان عزیز در این فیلم آموزشی با نحوه ساختن مضارع مجزوم آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش عربی، زبان قرآن (2) - درس دهم: مضارع مرفوع، مضارع منصوب
دانش آموزان عزیز در این فیلم آموزشی با نحوه ساختن مضارع مرفوع و مضارع منصوب در زبان عربی آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا عربی، زبان قرآن (1) - رشته علوم انسانی (درس هشتم: إعلموا)
دانش‌آموزان عزیز در این قسمت روخوانی متن (إعلموا) درس هشتم قرار داده شده است. برای اینکه تلفظ کلمات و عبارات این قسمت را بیاموزید، از این فایل استفاده کنید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا عربی، زبان قرآن (1) - رشته علوم انسانی (درس هفتم: إعلموا)
دانش‌آموزان عزیز در این قسمت روخوانی متن (إعلموا) درس هفتم قرار داده شده است. برای اینکه تلفظ کلمات و عبارات این قسمت را بیاموزید، از این فایل استفاده کنید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا عربی، زبان قرآن (1) - رشته علوم انسانی (درس ششم: إعلموا)
دانش‌آموزان عزیز در این قسمت روخوانی متن (إعلموا) درس ششم قرار داده شده است. برای اینکه تلفظ کلمات و عبارات این قسمت را بیاموزید، از این فایل استفاده کنید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا عربی، زبان قرآن (1) - رشته علوم انسانی (درس پنجم: إعلموا)
دانش‌آموزان عزیز در این قسمت روخوانی متن (إعلموا) درس پنجم قرار داده شده است. برای اینکه تلفظ کلمات و عبارات این قسمت را بیاموزید، از این فایل استفاده کنید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا عربی، زبان قرآن (1) - رشته علوم انسانی (درس چهارم: البحث العلمی)
دانش‌آموزان عزیز در این قسمت روخوانی متن (البحث العلمی) درس چهارم قرار داده شده است. برای اینکه تلفظ کلمات و عبارات این قسمت را بیاموزید، از این فایل استفاده کنید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا عربی، زبان قرآن (1) - رشته علوم انسانی (درس سوم: البحث العلمی)
دانش‌آموزان عزیز در این قسمت روخوانی متن (البحث العلمی) درس سوم قرار داده شده است. برای اینکه تلفظ کلمات و عبارات این قسمت را بیاموزید، از این فایل استفاده کنید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا عربی، زبان قرآن (1) - رشته علوم انسانی (درس دوم: التمرین الاول)
دانش‌آموزان عزیز در این قسمت روخوانی متن (التمرین الاول) درس دوم قرار داده شده است. برای اینکه تلفظ کلمات و عبارات این قسمت را بیاموزید، از این فایل استفاده کنید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا عربی، زبان قرآن (1) - رشته علوم انسانی (درس اول: البحث العلمی)
دانش‌آموزان عزیز در این قسمت روخوانی متن بخش (البحث العلمی) درس اول قرار داده شده است. برای اینکه تلفظ کلمات و عبارات این قسمت را بیاموزید، از این فایل استفاده کنید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا عربی، زبان قرآن (1) - رشته علوم انسانی (درس اول: التمرین الاول)
همراهان گرامی در این بخش فایل روخوانی متن التمرین الاول درس اول کتاب عربی گنجانده شده است. لطفا با دقت گوش کنید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا عربی، زبان قرآن (1) - اَلدَّرْسُ الْاولُ: ذاكَ هوَ اللهُ
در این بخش درمورد ذاک هو الله صحبت شده است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:

مشاهده

هجری شمسی
۲۴ مرداد ۱۴۰۱
هجری قمری
۱۷ محرم ۱۴۴۴
میلادی
۱۵ آگوست ۲۰۲۲
فعال‌ترین کاربران
نام کاربر
امتیاز
رتبه عضو امتیاز