X
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش عربی - پایه دوازدهم ( رشته علوم و معارف اسلامی)
این فیلم آموزشی در تاریخ 30 خرداد 1399 از برنامه مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش پخش شده است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش عربی - پایه دوازدهم (حل سئوالات امتحانی رشته علوم انسانی)
این فیلم آموزشی در تاریخ 30 خرداد 1399 از برنامه مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش پخش شده است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش عربی - پایه دوازدهم (حل سئوالات امتحانی - شبیه سازی آزمون)
این فیلم آموزشی در تاریخ 30 خرداد 1399 از برنامه مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش پخش شده است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش عربی - پایه دوازدهم (حل نمونه سئوالات امتحانی)
این فیلم آموزشی در تاریخ 14 خرداد 1399 از برنامه مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش پخش شده است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش عربی - پایه دوازدهم (حل نمونه سئوالات نهایی)
این فیلم آموزشی در تاریخ 13 خرداد 1399 از برنامه مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش پخش شده است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش عربی - پایه دوازدهم (نمونه سؤالات امتحان نهایی - 3)
این فیلم آموزشی در تاریخ 10 خرداد 1399 از برنامه مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش پخش شده استاین فیلم آموزشی دربرگیرنده آزمون نهایی دی ماه سال 1398 می باشد....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش عربی - پایه دوازدهم (نمونه سؤالات امتحان نهایی - 2)
این فیلم آموزشی در تاریخ 16 خرداد 1399 از برنامه مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش پخش شده است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش عربی - پایه دوازدهم (نمونه سؤلات امتحان نهایی رشته علوم انسانی)
این فیلم آموزشی در تاریخ 16 خرداد 1399 از برنامه مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش پخش شده است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش عربی - پایه دوازدهم (نمونه سؤالات امتحان نهایی - 1)
این فیلم آموزشی در تاریخ 12 خرداد 1399 از برنامه مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش پخش شده است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا - آموزش قرآن پایه هفتم (درس دوازدهم)
تلاوت آیات 73 تا 78 سوره حج و تلاوت آیات 1 تا 17 سوره مؤمنون (صفحات 341 و 342 قرآن کریم) تلاوت آیات 105 تا 118 سوره مؤمنون (صفحه 349 قرآن کریم)...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا - آموزش قرآن پایه هفتم (درس یازدهم)
تلاوت آیات 73 تا 90 سوره انبیا (صفحات 328و 329 قرآن کریم) تلاوت آیات 56 تا 64 سوره حج (صفحه 339 قرآن کریم)...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا - آموزش قرآن پایه هفتم (درس دهم)
تلاوت آیات 114 تا 135 سوره طه (صفحات 320 و 321 قرآن کریم) تلاوت آیات 45 تا 57 سوره انبیا (صفحه 326 قرآن کریم)...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا - آموزش قرآن پایه هفتم (درس نهم)
تلاوت آیات 98 تا 110 سوره کهف و تلاوت آیات 1 تا 11 سوره مریم (صفحات 304 و 305 قرآن کریم) تلاوت آیات 13 تا 37 سوره طه (صفحه 313 قرآن کریم)...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا - آموزش قرآن پایه هفتم (درس هشتم)
تلاوت آیات 105 تا 111 سوره اسرا و تلاوت آیات 1 تا 15 سوره کهف (صفحات 293 و 294 قرآن کریم) تلاوت آیات 46 تا 53 سوره کهف (صفحه 299 قرآن کریم)...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا - آموزش قرآن پایه هفتم (درس هفتم)
تلاوت آیات 119 تا 128 سوره نحل و تلاوت آیات 1 تا 7 سوره اسرا (صفحات 281 و 282 قرآن کریم) تلاوت آیات 76 تا 86 سوره اسرا (صفحه 290 قرآن کریم)...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا - آموزش قرآن پایه هفتم (درس ششم)
تلاوت آیات 7 تا 26 سوره نحل (صفحات 268 و 269 قرآن کریم) تلاوت آیات 65 تا 72 سوره نحل (صفحه 274 قرآن کریم)...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا - آموزش قرآن پایه هفتم (درس پنجم)
تلاوت آیات 25 تا 42 سوره ابراهیم (صفحات 259 و 260 قرآن کریم) تلاوت آیات 32 تا 51 سوره حجر (صفحه 264 قرآن کریم)...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا - آموزش قرآن پایه هفتم (درس چهارم)
تلاوت آیات 87 تا 103 سوره یوسف (صفحات 246 و 247 قرآن کریم)تلاوت آیه 43 سوره راد و تلاوت آیات 1 تا 5 سوره ابراهیم (صفحه 255 قرآن کریم)...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا - آموزش قرآن پایه هفتم (درس سوم)
تلاوت آیات 109 تا 123 سوره هود و تلاوت آیات 1 تا 4 سوره یوسف (صفحات 234 و 235 قرآن کریم)تلاوت آیات 38 تا 40 سوره یوسف (صفحه 240 قرآن کریم)...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا - آموزش قرآن پایه هفتم (درس دوم)
تلاوت آیات 107 تا 109 سوره یونس و تلاوت آیات 1 تا 12 سوره هود (صفحات 221 و 222 قرآن کریم) تلاوت آیات 46 تا 53 سوره هود (صفحه 227 قرآن کریم)...

مشاهده

هجری شمسی
۲۳ تير ۱۳۹۹
هجری قمری
۲۱ ذیقعده ۱۴۴۱
میلادی
۱۳ ژوئیه ۲۰۲۰
فعال‌ترین کاربران
نام کاربر
امتیاز
رتبه عضو امتیاز

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.