X
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه دوازدهم (درس سوم: New Words and Expressions)
دانش آموز عزیز؛ با گوش دادن به فایل صوتی درس سوم کتاب با مبحث New Words and Expressions مهارت‌های شنیداری، گفتاری و خوانداری خود را تقویت نما‌یید.در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه دوازدهم (درس سوم: Reading)
دانش آموز عزیز؛ با گوش دادن به فایل‌صوتی درس سوم کتاب با مبحث Languages of the word مهارت‌های شنیداری، گفتاری و خوانداری خود را تقویت نما‌یید.در ادامه می توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه دوازدهم (درس سوم: listening and speaking)
دانش آموز عزیز؛ با گوش دادن به فایل‌ صوتی درس سوم کتاب با مبحث Listening and speaking مهارت‌های مکالمه خود را تقویت نما‌یید.در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه دوازدهم (درس سوم: What you learned)
دانش آموز عزیز؛ فایل‌ صوتی درس سوم کتاب با مبحث What you learned مروری است بر چیزهای که در این درس یاد گرفتید.در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه دوازدهم (درس اول: Conversation)
دانش آموز عزیز؛ با گوش دادن به فایل‌ صوتی درس اول کتاب با مبحث Conversation مهارت‌های شنیداری، گفتاری و خوانداری خود را تقویت نما‌یید.در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه دوازدهم (درس اول: New Words and Expressions)
دانش آموز عزیز؛ با گوش دادن به فایل‌صوتی درس اول کتاب با مبحث New Words and Expressions مهارت‌های شنیداری، گفتاری و خوانداری خود را تقویت نما‌یید.در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه دوازدهم (درس اول: Reading)
دانش آموز عزیز؛ با گوش دادن به فایل‌ صوتی درس اول کتاب با مبحث Languages of the word مهارت‌های شنیداری، گفتاری و خوانداری خود را تقویت نما‌یید.در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه دوازدهم (درس اول: listening and speaking)
دانش آموز عزیز؛ با گوش دادن به فایل‌ صوتی درس اول کتاب با مبحث Listening and speaking مهارت‌های مکالمه خود را تقویت نما‌یید.در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه دوازدهم (درس اول: What you learned)
دانش آموز عزیز؛ فایل‌ صوتی درس اول کتاب با مبحث What you learned مروری است بر آنچه که در این درس یاد گرفتید.در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه دوازدهم (درس دوم: conversation)
دانش آموز عزیز؛ با گوش دادن به فایل‌صوتی درس دوم کتاب، با مبحث Conversation مهارت‌های شنیداری، گفتاری و خوانداری خود را تقویت نما‌یید.در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه دوازدهم (درس دوم: New words and expressions)
دانش آموز عزیز؛ با گوش دادن به این فایل‌ صوتی که مربوط است به درس دوم کتاب با مبحث New words and expressions مهارت‌های شنیداری، گفتاری، خوانداری خود را تقویت نما‌یید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه دوازدهم (درس دوم: Reading )
دانش آموز عزیز؛ با گوش دادن به فایل‌ صوتی درس دوم کتاب با مبحث Reading مهارت‌های شنیداری، گفتاری، خوانداری خود را تقویت نما‌یید.در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه دوازدهم (درس دوم: Listening and speaking)
دانش آموزان عزیز؛ با گوش دادن به فایل‌ صوتی درس دوم کتاب با مبحث Listening and speaking مهارت‌های شنیداری، گفتاری، خوانداری خود را تقویت نما‌یند.در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه دوازدهم (درس دوم: What you learned)
دانش آموز عزیز؛ فایل‌ صوتی درس دوم کتاب با مبحث What you learned مروری است بر آنچه که در این درس یاد گرفتید.در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه دوازدهم (درس سوم: Conversation)
دانش آموز عزیز؛ با گوش دادن به فایل‌ صوتی درس سوم کتاب با مبحث Conversation مهارت‌های شنیداری، گفتاری، خوانداری خود را تقویت نما‌یید.در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه یازدهم (درس سوم: What you learned)
دانش آموز عزیز؛ با گوش دادن به فایل‌ صوتی درس سوم کتاب، با مبحث What you learned مهارت‌های شنیداری، گفتاری، خوانداری خود را تقویت نما‌ییددر ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه یازدهم (درس سوم: pronunciation)
دانش آموز عزیز؛ با گوش دادن به فایل‌ صوتی درس سوم کتاب، با مبحث Pronunciation مهارت‌های شنیداری، گفتاری، خوانداری خود را تقویت نما‌ییددر ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه یازدهم (درس سوم: Listening and Speaking)
دانش آموز عزیز؛ با گوش دادن به فایل‌ صوتی درس سوم کتاب، با مبحث Listening and Speaking مهارت‌های شنیداری، گفتاری، خوانداری خود را تقویت نما‌ییددر ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه یازدهم (درس سوم: Reading)
دانش آموز عزیز؛ با گوش دادن به فایل‌ صوتی درس سوم کتاب، با مبحث Art culture and society مهارت‌های شنیداری، گفتاری، خوانداری خود را تقویت نما‌ییددر ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه یازدهم (درس سوم: New Words and Expressions)
دانش آموز عزیز؛ با گوش دادن به فایل‌صوتی درس سوم کتاب، با مبحث New Words and Expressions مهارت‌های شنیداری، گفتاری، خوانداری خود را تقویت نما‌یید.در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید...

مشاهده

هجری شمسی
۲۴ فروردين ۱۴۰۰
هجری قمری
۱ رمضان ۱۴۴۲
میلادی
۱۳ آوریل ۲۰۲۱
فعال‌ترین کاربران
نام کاربر
امتیاز
رتبه عضو امتیاز

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.