X
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه یازدهم (درس سوم: What you learned)
دانش آموز عزیز؛ با گوش دادن به فایل‌ صوتی درس سوم کتاب، با مبحث What you learned مهارت‌های شنیداری، گفتاری، خوانداری خود را تقویت نما‌ییددر ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه یازدهم (درس سوم: pronunciation)
دانش آموز عزیز؛ با گوش دادن به فایل‌ صوتی درس سوم کتاب، با مبحث Pronunciation مهارت‌های شنیداری، گفتاری، خوانداری خود را تقویت نما‌ییددر ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه یازدهم (درس سوم: Listening and Speaking)
دانش آموز عزیز؛ با گوش دادن به فایل‌ صوتی درس سوم کتاب، با مبحث Listening and Speaking مهارت‌های شنیداری، گفتاری، خوانداری خود را تقویت نما‌ییددر ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه یازدهم (درس سوم: Reading)
دانش آموز عزیز؛ با گوش دادن به فایل‌ صوتی درس سوم کتاب، با مبحث Art culture and society مهارت‌های شنیداری، گفتاری، خوانداری خود را تقویت نما‌ییددر ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه یازدهم (درس سوم: New Words and Expressions)
دانش آموز عزیز؛ با گوش دادن به فایل‌صوتی درس سوم کتاب، با مبحث New Words and Expressions مهارت‌های شنیداری، گفتاری، خوانداری خود را تقویت نما‌یید.در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه یازدهم (درس سوم: conversation)
دانش آموز عزیز؛ با گوش دادن به فایل‌صوتی درس سوم کتاب، با مبحث Conversation مهارت‌های شنیداری، گفتاری، خوانداری خود را تقویت نما‌یید.در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه یازدهم (درس دوم: What you learned)
دانش آموز عزیز؛ فایل‌ صوتی درس دوم کتاب با مبحث What you learned مروی است بر چیزهای که در این درس یاد گرفتید.در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه یازدهم (درس دوم: Pronunciation)
دانش آموزان عزیز با گوش دادن به فایل‌ صوتی درس دوم کتاب با عنوان Pronunciation به تلفظ کلمات دقت نما‌یند.در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه یازدهم (درس دوم: Listening and speaking)
دانش آموزان عزیز؛ با گوش دادن به فایل‌ صوتی درس دوم کتاب با مبحث Listening and speaking مهارت‌های شنیداری، گفتاری، خوانداری خود را تقویت نما‌یند.در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه یازدهم (درس دوم: Reading )
دانش آموز عزیز؛ با گوش دادن به فایل‌ صوتی درس دوم کتاب با مبحث Reading مهارت‌های شنیداری، گفتاری، خوانداری خود را تقویت نما‌یید.در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه یازدهم (درس دوم: New words and expressions)
دانش آموز عزیز؛ با گوش دادن به فایل‌صوتی درس دوم کتاب با مبحث New words and expressions مهارت‌های شنیداری، گفتاری، خوانداری خود را تقویت نما‌یید.در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه یازدهم (درس دوم: conversation)
دانش آموز عزیز؛ با گوش دادن به فایل‌صوتی درس دوم کتاب، با مبحث Conversation مهارت‌های شنیداری، گفتاری، خوانداری خود را تقویت نما‌یید.در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه یازدهم (درس اول: What you learned)
دانش آموز عزیز؛ فایل‌ صوتی درس اول کتاب با مبحث What you learned مروری است بر چیزهای که در این درس یاد گرفتید.در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه یازدهم (درس اول: Pronunciation)
دانش آموز عزیز؛ با گوش دادن به فایل‌صوتی درس اول کتاب با عنوان Pronunciation به تلفظ کلمات دقت نما‌یید.در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه یازدهم (درس اول: listening and speaking)
دانش آموز عزیز؛ با گوش دادن به فایل‌ صوتی درس اول کتاب با مبحث Listening and speaking مهارت‌های مکالمه خود را تقویت نما‌یید.در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه یازدهم (درس اول: Reading)
دانش آموز عزیز؛ با گوش دادن به فایل‌صوتی درس اول کتاب با مبحث Languages of the word مهارت‌های شنیداری، گفتاری، خوانداری خود را تقویت نما‌یید.در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه یازدهم (درس اول: New Words and Expressions)
دانش آموز عزیز؛ با گوش دادن به فایل‌صوتی درس اول کتاب با مبحث New Words and Expressions مهارت‌های شنیداری، گفتاری، خوانداری خود را تقویت نما‌یید.در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا زبان انگلیسی - پایه یازدهم (درس اول: Conversation)
دانش آموز عزیز؛ با گوش دادن به فایل‌ صوتی درس اول کتاب با مبحث Conversation مهارت‌های شنیداری، گفتاری، خوانداری خود را تقویت نما‌یید.در ادامه می‌توانید به فایل صوتی این درس گوش فرا دهید...

مشاهده

علی مختارآبادی
علی مختارآبادییک موضوع جدید در قسمت بحث و گفتگو مطرح کرد:
2 ماه پیش
بحث زیر را مطرح کرد: ساخت اپلیکیشن کمک آموزشی
سلام دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه من درحال ساخت یک اپلیکیشن کمک آموزشی برای این درس هستم. اگر شما نظری دارید به این بحث نظر بدید و اگر موافقید گزینه پسندیدن رو انتخاب کنید تا من این اپلیکیشن رو تقویت کنم و توسعه بدم

مشاهده

علی مختارآبادی
علی مختارآبادیایده زیر را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
ایده زیر را ایجاد کرد: ساخت اپلیکیشن‌های کمک آموزشی
سلام دوستان من این ایده رو دارم که اپلیکیشن‌های کمک آموزشی برای دانش آموزان بسازم. اگر در این رابطه نظری دارید به من بگید و نظرتون رو با رای دادن به این مطلب بیان کنید

مشاهده

هجری شمسی
۳ بهمن ۱۳۹۹
هجری قمری
۸ جمادی‌الثانی ۱۴۴۲
میلادی
۲۲ ژانویه ۲۰۲۱
فعال‌ترین کاربران
نام کاربر
امتیاز
رتبه عضو امتیاز

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.