X
مقالات و محتوا > نتایج جستجو
آخرین عناوین
0
19
0

مطالعات اجتماعی - پایه سوم (درس سیزدهم: بازیافت)

مأموران زحمتکش شهرداری زباله ها را جمع آوری می کنند و به جاهای دوردست می برندتا زندگی ما پاکیزه و سالم بماند.سپس زباله ها را به روش بهداشتی می سوزانند یا زیرزمین دفن می کنند
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/08/04
0
12
0

مطالعات اجتماعی - پایه سوم (درس دهم: قدر پول را دانستن)

همه ی مردم برای تأمین نیازهایشان باید کار کنند. افراد از راه کار کردن، پول به دست می آورند. به این پول درآمد می گویند.
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/08/04
0
8
0

مطالعات اجتماعی - پایه سوم (درس یازدهم: منابع طبيعی)

به خاک، آب، گیاهان، جانوران، نفت، فلزات منابع طبیعی می گویند. و  ما غذا، لباس و وسایل زندگی خود را از منابع طبیعی به دست می آوریم
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/08/04
0
11
0

مطالعات اجتماعی - پایه سوم(درس پانزدهم: شكل خانه ها)

در کشور ما ایران، مردم در مکان های مختلف زندگی می کنند و شکل خانه های آن ها با هم فرق دارد
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/08/04
0
16
0

مطالعات اجتماعی - پایه سوم (درس هجدهم: مدرسه ما)

گردش دسته جمعی در مدرسه با هم کلاسی ها، از قسمت های مختلف مدرسه تان بازدید کنید. ازکارکنان هرقسمت ّ امروز به همراه معلم بخواهید برای شما درباره ی کار خودشان توضیح بدهند. اکنون بگویید: ـ در مدرسه ی شما چه مکان هایی وجود دارد؟ نام ببرید ـ چه کسانی در مدرس
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/08/04
0
17
0

مطالعات اجتماعی - پایه سوم(درس بیست و سوم: قوانين رانندگی)

ما هر روز در کوچه و خیابان رفت و آمد می کنیم. برای رفت و آمد در کوچه و خیابان به چه چیزهایی باید توجه کنیم
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/08/04

مطالعات اجتماعی - پایه سوم (درس سیزدهم: بازیافت)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/08/04
مأموران زحمتکش شهرداری زباله ها را جمع آوری می کنند و به جاهای دوردست می برندتا زندگی ما پاکیزه و سالم بماند.سپس زباله ها را به روش بهداشتی می سوزانند یا زیرزمین دفن می کنند

مطالعات اجتماعی - پایه سوم (درس دهم: قدر پول را دانستن)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/08/04
همه ی مردم برای تأمین نیازهایشان باید کار کنند. افراد از راه کار کردن، پول به دست می آورند. به این پول درآمد می گویند.

مطالعات اجتماعی - پایه سوم (درس یازدهم: منابع طبيعی)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/08/04
به خاک، آب، گیاهان، جانوران، نفت، فلزات منابع طبیعی می گویند. و  ما غذا، لباس و وسایل زندگی خود را از منابع طبیعی به دست می آوریم

مطالعات اجتماعی - پایه سوم(درس پانزدهم: شكل خانه ها)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/08/04
در کشور ما ایران، مردم در مکان های مختلف زندگی می کنند و شکل خانه های آن ها با هم فرق دارد

مطالعات اجتماعی - پایه سوم (درس هجدهم: مدرسه ما)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/08/04
گردش دسته جمعی در مدرسه با هم کلاسی ها، از قسمت های مختلف مدرسه تان بازدید کنید. ازکارکنان هرقسمت ّ امروز به همراه معلم بخواهید برای شما درباره ی کار خودشان توضیح بدهند. اکنون بگویید: ـ در مدرسه ی شما چه مکان هایی وجود دارد؟ نام ببرید ـ چه کسانی در مدرس

مطالعات اجتماعی - پایه سوم(درس بیست و سوم: قوانين رانندگی)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/08/04
ما هر روز در کوچه و خیابان رفت و آمد می کنیم. برای رفت و آمد در کوچه و خیابان به چه چیزهایی باید توجه کنیم

برچسب‌ها:
نویسندگان