X
مقالات و محتوا > نتایج جستجو
آخرین عناوین
0
72
0

محتوای پیش از دبستان - آموزش تقویت هوش های چند گانه (راهنمای عملی والدین و مربیان)

مخاطبان این کتاب والدین و مربیانی هستند که دغدغه رشد سالم و تربیت همه جانبه کودکان جامعه را داشته و به دنبال شکوفا نمودن استعدادها و شناسایی نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف آنها هستند. همواره اساسی‌ترین سوال والدین و مربیان از متخصصان و کارشناسان این بوده
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/08/27
0
38
0

محتوای پیش از دبستان - آموزش مهارت های اجتماعی پایه (کتاب دوم)

یکی از راه‌های آماده‌سازی فرزندان برای موفقیت در آینده پیگیری تغییر سر فصل‌های آموزشی و تربیتی در سطح ملی و آموزش نیازهای مرتبط با آینده به کودکان و نوجوانان است. با عنایت به اینکه اولین اصل پیشگیری، پیش بینی است و از طرفی بیکاری عامل موثر و اولویتی در …
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/08/27
0
55
0

محتوای پیش از دبستان - آموزش مهارت شناخت و مدیریت هیجانات و احساسات (کتاب اول)

ما مربی کودکان هستیم. ما در قبال کودکان مسئولیم، مسئول امنیت و پرورش آنها. ما مسئولیم به آنها کمک کنیم، خودشان را بشناسند. ما مسئولیم به آنها کمک کنیم «راه و رسم زندگی اجتماعی» را بیاموزند
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/08/27
0
36
0

محتوای آموزشی پیش از دبستان - آموزش فکرورزی به کودکان

فکـرورزی بـرای کـودکان هدف‌هـای شـناختی روشـنی دارد. ذهـن را وادار بـه عمـل می‌کنـد. ایـن کار را از طریـق چالش‌هـا، تفکـر اصولـی و تعامـل سـاختاری انجـام می‌دهـد. ایـن برنامـه در عین حـال هـدف اجتماعـی نیـز دارد و آن آمـوزش فراینـد تصمیم‌گیـری دموکراتیـک …
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/08/27
0
39
0

محتوای آموزشی پیش از دبستان - برنامه نویسی و بازی سازی ویژه کودکان (کتاب کد نویسی کودک)

بنا بر آمار قوه قضائیه از 5 عنوان اتهام نخست کشور، 4 عنوان آن (ضرب و جرح عمدی، توهین، تهدید و تخریب) مستقیما به شقوق مختلف خشونت ارتباط دارد، در این صورت اگر مفاهیم پایه اجتماعی تاب‌آوری، صبر و ... از طریق شعر، قصه، بازی، نمایش خلاق و... در فکر و ذهن
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/08/27
0
33
0

محتوای آموزشی پیش از دبستان - برنامه نویسی و بازی سازی ویژه کودکان (راهنمای مربی)

اهمیت آموزش در دوران کودکی و لزوم شروع آن از ابتدای دوران کودکی، بر کسی پوشیده نیست. در آموزش به کودکان و انتقال مفاهیم می‌بایست به نیازها و خواسته‌های آنها دقت ویژه شود. هدف اصلی از انتقال مفاهیم به کودکان این است که آنها را برای آینده‌ای بهتر آماده …
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/08/27

محتوای پیش از دبستان - آموزش تقویت هوش های چند گانه (راهنمای عملی والدین و مربیان)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/08/27
مخاطبان این کتاب والدین و مربیانی هستند که دغدغه رشد سالم و تربیت همه جانبه کودکان جامعه را داشته و به دنبال شکوفا نمودن استعدادها و شناسایی نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف آنها هستند. همواره اساسی‌ترین سوال والدین و مربیان از متخصصان و کارشناسان این بوده

محتوای پیش از دبستان - آموزش مهارت های اجتماعی پایه (کتاب دوم)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/08/27
یکی از راه‌های آماده‌سازی فرزندان برای موفقیت در آینده پیگیری تغییر سر فصل‌های آموزشی و تربیتی در سطح ملی و آموزش نیازهای مرتبط با آینده به کودکان و نوجوانان است. با عنایت به اینکه اولین اصل پیشگیری، پیش بینی است و از طرفی بیکاری عامل موثر و اولویتی در …

محتوای پیش از دبستان - آموزش مهارت شناخت و مدیریت هیجانات و احساسات (کتاب اول)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/08/27
ما مربی کودکان هستیم. ما در قبال کودکان مسئولیم، مسئول امنیت و پرورش آنها. ما مسئولیم به آنها کمک کنیم، خودشان را بشناسند. ما مسئولیم به آنها کمک کنیم «راه و رسم زندگی اجتماعی» را بیاموزند

محتوای آموزشی پیش از دبستان - آموزش فکرورزی به کودکان

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/08/27
فکـرورزی بـرای کـودکان هدف‌هـای شـناختی روشـنی دارد. ذهـن را وادار بـه عمـل می‌کنـد. ایـن کار را از طریـق چالش‌هـا، تفکـر اصولـی و تعامـل سـاختاری انجـام می‌دهـد. ایـن برنامـه در عین حـال هـدف اجتماعـی نیـز دارد و آن آمـوزش فراینـد تصمیم‌گیـری دموکراتیـک …

محتوای آموزشی پیش از دبستان - برنامه نویسی و بازی سازی ویژه کودکان (کتاب کد نویسی کودک)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/08/27
بنا بر آمار قوه قضائیه از 5 عنوان اتهام نخست کشور، 4 عنوان آن (ضرب و جرح عمدی، توهین، تهدید و تخریب) مستقیما به شقوق مختلف خشونت ارتباط دارد، در این صورت اگر مفاهیم پایه اجتماعی تاب‌آوری، صبر و ... از طریق شعر، قصه، بازی، نمایش خلاق و... در فکر و ذهن

محتوای آموزشی پیش از دبستان - برنامه نویسی و بازی سازی ویژه کودکان (راهنمای مربی)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/08/27
اهمیت آموزش در دوران کودکی و لزوم شروع آن از ابتدای دوران کودکی، بر کسی پوشیده نیست. در آموزش به کودکان و انتقال مفاهیم می‌بایست به نیازها و خواسته‌های آنها دقت ویژه شود. هدف اصلی از انتقال مفاهیم به کودکان این است که آنها را برای آینده‌ای بهتر آماده …

برچسب‌ها:
نویسندگان