X
مقالات و محتوا > نتایج جستجو
آخرین عناوین
1
114
0

راهنمای عمل آموزش ترکیبی: دوره دوم متوسطه

آموزش ترکیبی را می‌توان پیوستاری درنظر گرفت که دامنه وسیعی از تعاملات میان آموزش حضوری و روش‌های کاملا برخط را پوشش می‌دهد. براساس این تعریف، عناصر روش‌های حضوری و برخط با توجه به تصمیمات آموزشی به میزان کم یا زیاد، با هم ترکیب می‌شوند
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1401/10/14
0
63
0

راهنمای عمل آموزش ترکیبی: دوره اول متوسطه

بررسی رخدادهای سال‌های اخیر در فضای تعلیم و تربیت بین‌الملل و همچنین واقعیت‌ها و تجارب کسب‌شده در کشورمان نشان‌دهنده تقویت فزاینده نقش فناوری در آموزش است. از یک سو، می‌توان این کاربست فناوری در آموزش را مزیتی برای مدیریت برخی کاستی‌ها و
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1401/10/14
0
77
0

راهنمای عمل آموزش ترکیبی: دوره تحصیلی ابتدایی

تعلیم و تربیت، به عنوان فرایندی چند بعدی، پویا و متأثر از شرایط مختلف اجتماعی و انسانی، ویژگی‌ها و ابعاد بسیار قابل توجهی دارد. همه‌گیری بیماری کرونا در دو سال گذشته به‌عنوان بزرگترین بیماری جهانگیر طی دهه‌های اخیر بر بسیاری از شئون و
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1401/10/14
0
457
0

آشنایی با آموزش ترکیبی - کارکرد راهنمای عمل آموزش ترکیبی

همکاران گرامی؛ در این فیلم آموزشی به مبحث کارکرد راهنمای عمل آموزش ترکیبی پرداخته شده است که با مشاهده این فیلم بیشتر با آن آشنا می‌شویم
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1401/07/23
0
1351
0

آشنایی با آموزش ترکیبی - راهنمای عمل آموزش ترکیبی

همکاران گرامی؛ در این فیلم آموزشی به مبحث راهنمای عمل آموزش ترکیبی پرداخته شده است که با مشاهده این فیلم بیشتر با آن آشنا می‌شویم
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1401/07/23
0
169
0

آشنایی با آموزش ترکیبی - اقدامات لازم برای استفاده از راهنمای عمل آموزش ترکیبی

همکاران گرامی؛ در این فیلم آموزشی به مبحث اقدامات لازم برای استفاده از راهنمای عمل آموزش ترکیبی پرداخته شده است با مشاهده این فیلم بیشتر با آن آشنا می‌شویم
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1401/07/23

راهنمای عمل آموزش ترکیبی: دوره دوم متوسطه

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1401/10/14
آموزش ترکیبی را می‌توان پیوستاری درنظر گرفت که دامنه وسیعی از تعاملات میان آموزش حضوری و روش‌های کاملا برخط را پوشش می‌دهد. براساس این تعریف، عناصر روش‌های حضوری و برخط با توجه به تصمیمات آموزشی به میزان کم یا زیاد، با هم ترکیب می‌شوند

راهنمای عمل آموزش ترکیبی: دوره اول متوسطه

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1401/10/14
بررسی رخدادهای سال‌های اخیر در فضای تعلیم و تربیت بین‌الملل و همچنین واقعیت‌ها و تجارب کسب‌شده در کشورمان نشان‌دهنده تقویت فزاینده نقش فناوری در آموزش است. از یک سو، می‌توان این کاربست فناوری در آموزش را مزیتی برای مدیریت برخی کاستی‌ها و

راهنمای عمل آموزش ترکیبی: دوره تحصیلی ابتدایی

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1401/10/14
تعلیم و تربیت، به عنوان فرایندی چند بعدی، پویا و متأثر از شرایط مختلف اجتماعی و انسانی، ویژگی‌ها و ابعاد بسیار قابل توجهی دارد. همه‌گیری بیماری کرونا در دو سال گذشته به‌عنوان بزرگترین بیماری جهانگیر طی دهه‌های اخیر بر بسیاری از شئون و

آشنایی با آموزش ترکیبی - کارکرد راهنمای عمل آموزش ترکیبی

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1401/07/23
همکاران گرامی؛ در این فیلم آموزشی به مبحث کارکرد راهنمای عمل آموزش ترکیبی پرداخته شده است که با مشاهده این فیلم بیشتر با آن آشنا می‌شویم

آشنایی با آموزش ترکیبی - راهنمای عمل آموزش ترکیبی

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1401/07/23
همکاران گرامی؛ در این فیلم آموزشی به مبحث راهنمای عمل آموزش ترکیبی پرداخته شده است که با مشاهده این فیلم بیشتر با آن آشنا می‌شویم

آشنایی با آموزش ترکیبی - اقدامات لازم برای استفاده از راهنمای عمل آموزش ترکیبی

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1401/07/23
همکاران گرامی؛ در این فیلم آموزشی به مبحث اقدامات لازم برای استفاده از راهنمای عمل آموزش ترکیبی پرداخته شده است با مشاهده این فیلم بیشتر با آن آشنا می‌شویم

برچسب‌ها:
نویسندگان