X
(کاربر حذف شد)
دنبال‌کننده دنبال‌کننده
امتیاز امتیاز
دنبال‌شونده
درخواست دوستی دوست
(کاربر حذف شد)
دنبال‌کننده دنبال‌کننده
امتیاز امتیاز
دنبال‌شونده
درخواست دوستی دوست
علیرضا  اسماعیلی
علیرضا اسماعیلیایده زیر را ایجاد کرد:
2 سال پیش
ایده زیر را ایجاد کرد: اجتماعی ششم
کتاب اجتماعی را من خیلی دوست دارم چون به من چیز هایی از سال اول ابتدایی تا ششم آموخت که من احساسی باور نکردنی دارم.

مشاهده