X
(کاربر حذف شد)
دنبال‌کننده دنبال‌کننده
امتیاز امتیاز
دنبال‌شونده
درخواست دوستی دوست
(کاربر حذف شد)
دنبال‌کننده دنبال‌کننده
امتیاز امتیاز
دنبال‌شونده
درخواست دوستی دوست
عرفان کافی
عرفان کافیپرسشی را مطرح کرد:
11 ماه پیش
بیت های شعر ستایش فارسی هشتم مربوط به کدام سوره ها  است؟    

مشاهده