X
(کاربر حذف شد)
دنبال‌کننده دنبال‌کننده
امتیاز امتیاز
دنبال‌شونده
درخواست دوستی دوست
(کاربر حذف شد)
دنبال‌کننده دنبال‌کننده
امتیاز امتیاز
دنبال‌شونده
درخواست دوستی دوست
فاطمه مستوری
فاطمه مستوریایده زیر را ایجاد کرد:
1 سال پیش
ایده زیر را ایجاد کرد: معلم کوچولوها
میتوانند از کاربرانن سایت رشد بخواهند تا از خود ویدیوی تدریس بگیرند و در این قسمت سایت قرار دهند. درست مثل یک معلم.

مشاهده