X
(کاربر حذف شد)
دنبال‌کننده دنبال‌کننده
امتیاز امتیاز
دنبال‌شونده
درخواست دوستی دوست
(کاربر حذف شد)
دنبال‌کننده دنبال‌کننده
امتیاز امتیاز
دنبال‌شونده
درخواست دوستی دوست
طاها رئیسیان نژاد
طاها رئیسیان نژادایده زیر را ایجاد کرد:
11 ماه پیش
ایده زیر را ایجاد کرد: قصه گویی
قصه گویی در ارائه مباحث آموزشی و اخلاقی به دلیل پیام پنهان بسیار اثر گذار است.برگزاری جشنواره قصه گویی معلمان با توجه به مسرفصل های آموزشی می تواند موثر باشد.

مشاهده