X
مقالات و محتوا > نتایج جستجو
آخرین عناوین
0
44
0

فیلم آموزشی ریاضی - پایه اول (درس پانزدهم: یکی ها و ده تایی ها)

دانش آموز عزیز؛ در این فیلم آموزشی با شنیدن این قصه کوتاه با مفهوم یکی‌ها و ده‌تایی ها بیشتر آشنا می‌شود
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/10/28
0
31
0

فیلم آموزشی ریاضی - پایه اول (درس پانزدهم: قصه رستوران)

دانش آموز عزیز؛ با دیدن این فیلم آموزشی با مبحث اعداد یکی و ده‌تایی آشنا می‌شود
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/10/28
0
19
0

فیلم آموزشی ریاضی - پایه اول (درس پانزدهم: دلاوران رزمنده)

دانش آموز عزیز؛ با دیدن این فیلم آموزشی با مبحث معرفی جدول اعداد یکی و ده تایی  صفحه 100 کتاب آشنا می‌شود
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/10/28
0
8
0

فیلم آموزشی ریاضی - پایه اول (درس پانزدهم: معرفی عدد 10)

دانش آموز عزیز؛ در این فیلم آموزشی مبحث معرفی عدد 10 در جدول عددهای یکی و ده تایی نشان داده می شود
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/10/28
0
15
0

فیلم آموزشی ریاضی - پایه اول (درس چهاردهم: نیکوکار)

دانش آموز عزیز؛ در این فیلم آموزشی با مبحث تفریق اعداد به کمک شکل بیشتر آشنا می‌شوید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/10/28
0
26
0

فیلم آموزشی ریاضی- پایه اول (درس چهاردهم: تفریق اعداد)

دانش آموز عزیز؛ در این فیلم آموزشی با مبحث تفریق اعداد آشنا می‌شوید
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/10/28

فیلم آموزشی ریاضی - پایه اول (درس پانزدهم: یکی ها و ده تایی ها)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/10/28
دانش آموز عزیز؛ در این فیلم آموزشی با شنیدن این قصه کوتاه با مفهوم یکی‌ها و ده‌تایی ها بیشتر آشنا می‌شود

فیلم آموزشی ریاضی - پایه اول (درس پانزدهم: قصه رستوران)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/10/28
دانش آموز عزیز؛ با دیدن این فیلم آموزشی با مبحث اعداد یکی و ده‌تایی آشنا می‌شود

فیلم آموزشی ریاضی - پایه اول (درس پانزدهم: دلاوران رزمنده)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/10/28
دانش آموز عزیز؛ با دیدن این فیلم آموزشی با مبحث معرفی جدول اعداد یکی و ده تایی  صفحه 100 کتاب آشنا می‌شود

فیلم آموزشی ریاضی - پایه اول (درس پانزدهم: معرفی عدد 10)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/10/28
دانش آموز عزیز؛ در این فیلم آموزشی مبحث معرفی عدد 10 در جدول عددهای یکی و ده تایی نشان داده می شود

فیلم آموزشی ریاضی - پایه اول (درس چهاردهم: نیکوکار)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/10/28
دانش آموز عزیز؛ در این فیلم آموزشی با مبحث تفریق اعداد به کمک شکل بیشتر آشنا می‌شوید

فیلم آموزشی ریاضی- پایه اول (درس چهاردهم: تفریق اعداد)

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشد
1400/10/28
دانش آموز عزیز؛ در این فیلم آموزشی با مبحث تفریق اعداد آشنا می‌شوید

برچسب‌ها:
نویسندگان