X
0 امتیاز
0 پاسخ
تقسیم زیرا از روش محوری به دست آورید

0.025÷7.5

0 امتیاز
1 پاسخ
آیا می توانید مساله زیر را حل کنید؟

دختر دانشجوی 18 ساله ای از من پرسید:دیروز،در جشن تولد 40 سالگی شما،سه دختر پیرامون شما را گرفته بودند آنها که بودند ،آنان چه کسانی بودند؟ گفتم: آنان دختران من بودند. گفت:آنان چند ساله اند؟ گفتم:بگذار آن را به صورت یک صورت مساله در بیاورم،حاصلضرب سن آنها …

نویسنده: علی سیف اله
برچسب‌ها:
0 امتیاز
1 پاسخ
یک سوال در زمینه حاصل جمع برخی اعداد

آیا از حاصل جمع اعداد طبیعی، حاصل جمع اعداد فرد را کم کنید ، به حاصل جمع اعداد زوج خواهید رسید؟ آن را چگونه اثبات می کنید؟

0 امتیاز
4 پاسخ
مسئله حل کنید

دمای هوای شهر های یزد ، تبریز ، مشهد به ترتیب 10 درجه بالای صفر ، 8 درجه زیر صفر و 2 درجه زیر صفر است؟ الف-یزد چند درجه از مشهد گرم تر است؟ ب-تبریز چند درجه از مشهد سرد تر است؟

برچسب‌ها:
0 امتیاز
3 پاسخ
حاصل(((((6÷12-3)-)-)-)-)- را بدست آورید؟

طرح یک سوال

0 امتیاز
4 پاسخ
مجموعه ی زیر چند عضو دارد

{0}

برچسب‌ها:
0 امتیاز
6 پاسخ
حاصل را بدست آورید؟

3*1+2

برچسب‌ها:
0 امتیاز
4 پاسخ
آیا اعداد حقیقی وجود دارند اگر به توان خودشان برسند حاصل حاصل همان خود عدد شود

آیا اعداد حقیقی وجود دارند اگر به توان خودشان برسند حاصل  حاصل همان خود عدد شود

نویسنده: حیدر نظری
برچسب‌ها:
0 امتیاز
1 پاسخ
مسئله حل کنید

ورزشکاری روزانه 6 ساعت تمرین میکند . تعداد ساعت های تمرینی این ورزشکار بعد از n  روز را با عبارتی بر حسب n  بنویسید.

برچسب‌ها:
0 امتیاز
1 پاسخ
معادله زیر راحل کنید

5s-8s+3=2s-s+8

برچسب‌ها:
امتیاز
0 پاسخ پاسخ

نویسنده:
برچسب‌ها:
هیچ پرسش یا پاسخی یافت نشد.
امتیاز
هیچ پرسش یا پاسخی یافت نشد.
پرسش‌های بیشتر
طرح پرسش جدید