X
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزشی – پایه سوم – درس الگوها (فصل اول: شمارش چند تا چند تا)
دانش‌آموزان عزیز شما می‌توانید در هنگام شمارش به روش‌های گوناگونی عمل کنید. شاید برخی هرچیزی را دانه دانه بشمارند و بعضی افراد شمارش چندتا چندتا را ترجیح بدهند. به هرحال بعد از چندتا چندتا شمردن، شما به یک الگو خواهید رسید که در مراحل بعدی شمارش...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی پایه چهارم (فصل سوم: ضرب اعداد یک رقمی در دو رقمی)
دانش‌آموزان گرامی برای اینکه بتوانید ضرب اعداد یک رقمی در دو رقمی را بیاموزید، این فیلم را تماشا کنید...

مشاهده

یاسین تیموری
یاسین تیموریبه این پرسش پاسخ داد:
1 ماه پیش
به این پرسش پاسخ داد: مسئله حل کنید
الف:12 درجه ب:6 درجه
سید شهاب الدین شهابیرضا شیخیپویان فرهمند نیز به این پرسش پاسخ دادسید شهاب الدین شهابیو 2 نفر دیگر نیز به این پرسش پاسخ داد

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه هفتم (فصل هفتم: محاسبه عبارت توان دار)
دانش‌آموزان عزیز در این مجموع فعالیت‌های تعاملی با محاسبه عبارات توان دار بیشتر آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه هفتم (فصل سوم: عبارات جبری)
دانش‌آموزان عزیز در این مجموع فعالیت‌های تعاملی با عبارت‌های جبری؛ متغیر و عمل‌هایی مثل جمع، تفریق، ضرب و تقسیم آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه هفتم (فصل هشتم: دستگاه مختصات)
دانش‌آموزان عزیز در این مجموع فعالیت‌های تعاملی با دستگاه مختصات بیشتر آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه هفتم (فصل دوم: جمع و تفریق )
دانش‌آموزان عزیز در این مجموع فعالیت‌های تعاملی با جمع و تفریق اعداد صحیح بیشتر آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه هفتم (فصل سوم: جبر و معادله)
دانش‌آموزان عزیز در این مجموع فعالیت‌های تعاملی با عبارت جبری، شامل متغیر و عمل‌هایی مثل جمع، تفریق، ضرب و تقسیم بیشتر آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه هفتم (فصل هشتم: بردار و مختصات)
دانش‌آموزان عزیز در این مجموع فعالیت‌های تعاملی با بردارهای مساوی و قرینه و مختصات بیشتر آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه هفتم (فصل هفتم: توان)
دانش‌آموزان عزیز در این مجموع فعالیت‌های تعاملی با مبحث توان بیشتر آشنا می‌شوید...

مشاهده

محمد حاتمی
محمد حاتمیبه این پرسش پاسخ داد:
2 ماه پیش
به این پرسش پاسخ داد: حاصل(((((6÷12-3)-)-)-)-)- را بدست آورید؟
در حالت کلی اگر قبل از عدد زوج علامت منفی( ) بود، حاصل مثبت و اگر فرد علامت منفی( ) بود، حاصل منفی است.
پویان فرهمند نیز به این پرسش پاسخ دادپویان فرهمند نیز به این پرسش پاسخ داد

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه هشتم (فصل اول: عددهای صحیح و گویا)
دانش‌آموزان عزیز در این  مجموع فعالیت‌های تعاملی عددهای صحیح و گویا با جمع و تفریق عددهای گویا بیشتر آشنا می شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه هشتم (فصل سوم: چندضلعی‌ها)
دانش‌آموزان عزیز در این مجموع فعالیت‌های تعاملی چندضلعی‌ها با شکل‌های ترکیبی بیشتر آشنا می شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه هشتم (فصل هشتم: آمار و احتمال)
دانش‌آموزان عزیز در این  مجموع فعالیت‌های تعاملی آمار و احتمال با جدول فراوانی و نمودار ستونی بیشتر آشنا می شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه هشتم (فصل اول: عددهای صحیح و گویا)
دانش‌آموزان عزیز در این فعالیت تعاملی مسابقه اعداد گویا با اعداد گویا و تمایز آن از اعداد گنگ بیشتر آشنا می شوید...

مشاهده

سید شهاب الدین شهابی
سید شهاب الدین شهابیبه این پرسش پاسخ داد:
2 ماه پیش
به این پرسش پاسخ داد: مجموعه ی زیر چند عضو دارد
1
پویان فرهمندمحمدامین چزگیکامیار نوروزیان نیز به این پرسش پاسخ دادپویان فرهمندو 2 نفر دیگر نیز به این پرسش پاسخ داد

مشاهده

علی جلالی منش
علی جلالی منشبه این پرسش پاسخ داد:
3 ماه پیش
به این پرسش پاسخ داد: حاصل را بدست آورید؟
7
صدرا قدرتیسینا پناهپور پویان فرهمندو 1 نفر دیگر نیز به این پرسش پاسخ دادصدرا قدرتیو 3 نفر دیگر نیز به این پرسش پاسخ داد

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل سوم: امتحان تقسیم)
دانش‌آموزان عزیز؛ در این فیلم آموزشی قرار است با مبحث امتحان تقسیم و مفهوم آن بیشتر آشنا شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل سوم: امتحان ضرب)
دانش‌آموزان عزیز؛ این فیلم آموزشی مبحث امتحان ضرب و مفهوم آن را به شما آموزش می‌دهد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل سوم: تقسیم با باقیمانده)
دانش‌آموزان عزیز در این فیلم آموزشی قرار است با مبحث باقیمانده تقسیم بیشتر آشنا شوید....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل سوم: بخش پذیری)
دانش‌آموزان عزیز در این فیلم آموزشی مفهوم بخش پذیری به شما آموزش داده می‌شود....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل سوم: بخش پذیری بر دو)
دانش‌آموزان عزیز در این فیلم آموزشی مبحث بخش پذیری بر دو، کتاب ریاضی پایه چهارم بیشتر آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل سوم: بخش پذیری بر پنج)
دانش‌آموزان عزیز در این فیلم آموزشی مبحث بخش پذیری برپنج، کتاب ریاضی پایه چهارم بیشتر آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل سوم: بخش پذیری بر ده)
دانش‌آموزان عزیز در این فیلم آموزشی مبحث بخش پذیری بر ده، کتاب ریاضی پایه چهارم بیشتر آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل سوم: یادآوری تقسیم)
دانش‌آموزان عزیز در این فیلم آموزشی با مبحث یادآوری تقسیم، کتاب ریاضی پایه چهارم بیشتر آشنا می‌شوید....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل سوم: ضرب چند رقمی در چند رقمی)
دانش‌آموزان عزیز در این فیلم آموزشی با مبحث ضرب چند رقمی در چند رقمی کتاب ریاضی پایه چهارم بیشتر آشنا می‌شوید....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل سوم: ضرب تقریبی)
دانش‌آموزان عزیز در این فیلم آموزشی با مبحث ضرب تقریبی فصل سوم کتاب ریاضی بیشتر آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل سوم: ضرب)
دانش‌آموزان عزیز در این فیلم آموزشی با مبحث ضرب بیشتر آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل سوم: توزیع پذیری ضرب نسبت به جمع)
دانش‌آموزان عزیز در این فیلم آموزشی با مبحث توزیع پذیری ضرب نسبت به جمع کتاب ریاضی پایه چهارم بیشتر آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل سوم: تقسیم چند رقمی)
دانش‌آموزان عزیز در این فیلم آموزشی با مبحث تقسیم چند رقمی بر یک رقمی بیشتر آشنا می‌شوید....

مشاهده

هجری شمسی
۱۱ مرداد ۱۴۰۰
هجری قمری
۲۲ ذیحجه ۱۴۴۲
میلادی
۲ آگوست ۲۰۲۱
فعال‌ترین کاربران
نام کاربر
امتیاز
رتبه عضو امتیاز

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.