X
(کاربر حذف شد)
دنبال‌کننده دنبال‌کننده
امتیاز امتیاز
دنبال‌شونده
درخواست دوستی دوست
(کاربر حذف شد)
دنبال‌کننده دنبال‌کننده
امتیاز امتیاز
دنبال‌شونده
درخواست دوستی دوست
پویان فرهمند
پویان فرهمندبه این پرسش پاسخ داد:
10 ماه پیش
به کمک قضیه ی نقطه ثابت می توان اثبات کرد.
امید حیدریناشناس ناشناس نیز به این پرسش پاسخ دادامید حیدریو 1 نفر دیگر نیز به این پرسش پاسخ داد

مشاهده

پویان فرهمند
پویان فرهمندبه این پرسش پاسخ داد:
10 ماه پیش
به این پرسش پاسخ داد: مسئله حل کنید
6n

مشاهده

پویان فرهمند
پویان فرهمندبه این پرسش پاسخ داد:
10 ماه پیش
به این پرسش پاسخ داد: معادله زیر راحل کنید
5/4-=s

مشاهده

پویان فرهمند
پویان فرهمندبه این پرسش پاسخ داد:
10 ماه پیش
به این پرسش پاسخ داد: x+y=5 چند جواب طبیعی دارد؟
۴ جواب

مشاهده

پویان فرهمند
پویان فرهمندبه این پرسش پاسخ داد:
10 ماه پیش
به این پرسش پاسخ داد: مسئله زیر را حل کنید
۱۲۰-

مشاهده

پویان فرهمند
پویان فرهمندبه این پرسش پاسخ داد:
10 ماه پیش
به این پرسش پاسخ داد: معادله حل کنید
دمای اردبیل می شود ۱۱- و چون دمای کرج ده درجه گرمتر است پس ۱۰+۱۱-=۱- و در نتیجه ۱- درجه دمای کرج است.

مشاهده

پویان فرهمند
پویان فرهمندپرسشی را مطرح کرد:
10 ماه پیش
آیا از حاصل جمع اعداد طبیعی، حاصل جمع اعداد فرد را کم کنید ، به حاصل جمع اعداد زوج خواهید رسید؟ آن را چگونه اثبات می کنید؟

مشاهده

پویان فرهمند
پویان فرهمندپرسشی را مطرح کرد:
10 ماه پیش
این پرسش مطرح است که اگر حاصل جمع اعداد فرد را حاصل جمع اعداد زوج جمع کنید ، مجموع همه ی این اعداد ، آیا مجموع اعداد طبیعی ۱ تا n می شوند؟ چگونه درستی این مطلب را اثبات خواهید نمود؟

مشاهده

پویان فرهمند
پویان فرهمندپرسشی را مطرح کرد:
10 ماه پیش
پرسش زیر را مطرح کرد: یک سوال
آیا حاصل ضرب دو عدد طبیعی متمایز و بزرگتر از ۱ ، همواره از حاصل جمع آن دو عدد بیش تر است؟ چگونه آن را اثبات یا رد می کنید؟

مشاهده

پویان فرهمند
پویان فرهمندپرسشی را مطرح کرد:
10 ماه پیش
پرسش زیر را مطرح کرد: حدس گلدباخ (Goldbach)
حدس گلدباخ می گوید که : " هر عدد زوج بزرگتر از ۲ را می توان به صورت جمع دو عدد اول نوشت " آیا این حدس تا کنون اثبات یا نقض شده است؟

مشاهده

پویان فرهمند
پویان فرهمندپرسشی را مطرح کرد:
10 ماه پیش
پرسش زیر را مطرح کرد: توزیع اعداد اول
چگونه می توان اثبات کرد که اعداد اول را ، نمی توان به صورت یک چند جمله ای نمایش داد ؟

مشاهده

پویان فرهمند
پویان فرهمندپرسشی را مطرح کرد:
10 ماه پیش
پرسش زیر را مطرح کرد: مسئله ای در مورد اعداد اول
آیا عبارت جبری وجود دارد که بتواند همه ی اعداد اول را نمایش دهد؟

مشاهده

پویان فرهمند
پویان فرهمندپرسشی را مطرح کرد:
10 ماه پیش
پرسش زیر را مطرح کرد: حدس گلدباخ
آیا می توان اثبات کرد که حدس گلدباخ ، اثبات ناپذیر است؟

مشاهده

پویان فرهمند
پویان فرهمندبه این پرسش پاسخ داد:
1 سال پیش
به این پرسش پاسخ داد: یک سوال در نظریه اعداد
هیچ عدد طبیعی وجود ندارد که به ازای آن حاصل عددی مربع کامل باشد به علاوه اگر به جای x یک قرار دهیم: ۲۰۱۹ عددی مربع کامل نیست همین طور برای x=2018 داریم: و می دانیم که 8٬144٬648 مربع کامل نیست چرا که ریشه دوم دقیقی ندارد.

مشاهده

پویان فرهمند
پویان فرهمندبه این پرسش پاسخ داد:
1 سال پیش
به این پرسش پاسخ داد: مقدار یک حد به کمک انتگرال ریمان
می شود 0

مشاهده

پویان فرهمند
پویان فرهمندپرسشی را مطرح کرد:
2 سال پیش
چرا مربعِ هر عدد طبیعی را نمی توان به صورت ۳q+۲ نمایش داد؟

مشاهده

پویان فرهمند
پویان فرهمندپرسشی را مطرح کرد:
2 سال پیش
پرسش زیر را مطرح کرد: یک پرسش
اگر   آن گاه می توان گفت که   ؟ چرا؟ - پرانتز نماد ب.م.م است.

مشاهده

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.