X
(کاربر حذف شد)
دنبال‌کننده دنبال‌کننده
امتیاز امتیاز
دنبال‌شونده
درخواست دوستی دوست
(کاربر حذف شد)
دنبال‌کننده دنبال‌کننده
امتیاز امتیاز
دنبال‌شونده
درخواست دوستی دوست
ناشناس ناشناس
ناشناس ناشناسبه این پرسش پاسخ داد:
11 ماه پیش
دو حالت دارد. یا عدد طبیعی ما بر سه بخش پذیر است که در اینصورت بوضوح نمی توان مربع آنرا به صورت  نوشت. در غیر اینصورت عدد طبیعی ما به صورت  نوشته می شود و مربع آن برابرست با و این اثبات را کامل می کند.

مشاهده

ناشناس ناشناس
ناشناس ناشناسپرسشی را مطرح کرد:
1 سال پیش
پرسش زیر را مطرح کرد: مقدار یک حد به کمک انتگرال ریمان
مقدار حد زیر را به دست آورید:

مشاهده

ناشناس ناشناس
ناشناس ناشناسپرسشی را مطرح کرد:
1 سال پیش
پرسش زیر را مطرح کرد: ماتریس های جابجاپذیر
ثابت کنید اگر برای دو ماتریس هم مرتبه ی  و  داشته باشیم   در اینصورت

مشاهده

ناشناس ناشناس
ناشناس ناشناسپرسشی را مطرح کرد:
1 سال پیش
پرسش زیر را مطرح کرد: یک سوال در نظریه اعداد
تمام اعداد طبیعی را بیابید که برای آن،  مربع کامل باشد.

مشاهده

ناشناس ناشناس
ناشناس ناشناسپرسشی را مطرح کرد:
1 سال پیش
پرسش زیر را مطرح کرد: مقادیر ویژه ماتریس بالامثلثی
ثابت کنید مقادیر ویژه ی ماتریس بالا مثلثی، عناصر روی قطر اصلی آن هستند.

مشاهده

ناشناس ناشناس
ناشناس ناشناسپرسشی را مطرح کرد:
1 سال پیش
پرسش زیر را مطرح کرد: یک نامساوی تابعی
ثابت کنید برای  داریم

مشاهده

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.