X
(کاربر حذف شد)
دنبال‌کننده دنبال‌کننده
امتیاز امتیاز
دنبال‌شونده
درخواست دوستی دوست
(کاربر حذف شد)
دنبال‌کننده دنبال‌کننده
امتیاز امتیاز
دنبال‌شونده
درخواست دوستی دوست
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل چهارم: خط های موازی)
دانش آموزان عزیز؛ در این فیلم آموزشی ریاضی فصل چهارم به مبحث خط های موازی آشنا می‌شوید....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل چهارم: رسم خطی موازی با یک خط)
دانش آموز عزیز؛ در این فیلم آموزشی با مبحث رسم خطی موازی با یک خط با کمک گونیا رسم می کنیم آشنا می‌شوید....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه چهارم (فصل سوم: ضرب)
دانش آموز عزیز؛ برای اینکه بیشتر با مبحث ضرب آشنا شوید فعالیت تعاملی زیر را تمرین نمایید....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل چهارم: زاویه تند و باز)
دانش آموز عزیز؛ در این فیلم آموزشی با مبحث زاویه تند و باز آشنا می‌شوید که به زاویه هایی که از زاویه راست کوچکتر باشند زاویه تند و به زاویه های بزرگ تر از زاویه راست، زاویه باز گفته می‌شود....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل چهارم: زاویه)
دانش آموز عزیز؛ در این فیلم آموزشی با مبحث زاویه آشنا می‌شوید....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل چهارم: ساخت گونیا)
دانش آموز عزیز؛ در این فیلم آموزشی با مبحث گونیا آشنا می‌شوید که در سال قبل یاد گرفتیم برای اندازه گیری گوشه راست استفاده می شود.حالا با هم یک گونیا می‌سازیم....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل چهارم: فاصله یک نقطه از یک خط)
دانش آموز عزیز در این فیلم آموزشی با مبحث فاصله یک نقطه از یک خط آشنا می‌شوید....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل چهارم: مفهوم خط)
دانش آموز عزیز در این فیلم آموزشی با مبحث مفهوم خط (پاره‌خط و خط راست) آشنا می‌شوید....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل چهارم: مفهوم نیم‌خط)
دانش آموز عزیز در این فیلم آموزشی با مبحث نیم‌خط آشنا می‌شوید وقتی که روی خط راست یه نقطه می گذاریم دو نیم خط دیده می‌شود و وقتی خط راست از یک طرف بسته شد نیم خط به وجود می‌آید....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل چهارم: مفهوم نیم ساز)
دانش آموز عزیز در این فیلم آموزشی با مبحث مفهوم نیم‌ساز آشنا می‌شوید....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل چهارم: مقایسه زاویه)
دانش آموز عزیز در این فیلم آموزشی با مبحث مقایسه زاویه آشنا می‌شوید‌ برای مقایسه‌ دو زاویه از یک نیم دایره استفاده کنید و به کمک آن زاویه‌های رسم شده را مقایسه کنید....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه چهارم (فصل چهارم: اندازه گیری)
دانش آموز عزیز؛ با انجام این فعالیت‌ تعاملی در مبحث اندازه گیری تمرین بیشتر داشته باشید....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه چهارم (فصل چهارم: مفهوم زاویه)
دانش آموز عزیز؛ با انجام مجموعه فعالیت‌های تعاملی این مبحث مفهوم زاویه تمرینات بیشتری داشته باشید....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل ششم: ارتفاع و قاعده)
دانش آموز عزیز؛ با این فیلم آموزشی همراه ما باشید تا کامل با مفهوم ارتفاع و قاعده آشنا شوید....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل ششم: رسم لوزی)
دانش آموز عزیز؛ در این فیلم آموزشی درس ریاضی با مبحث رسم لوزی آشنا می‌شوید و می‌آموزیم که در لوزی ضلع های روبرو با هم موازی هستند....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل ششم: رسم متوازی الاضلاع)
دانش آموز عزیز در این فیلم آموزشی درس ریاضی با مبحث رسم متوازی الاضلاع آشنا می‌شوید....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل ششم: لوزی)
دانش آموز عزیز در این فیلم آموزشی با مبحث لوزی آشنا می شویم که ضلع های مساوی و موازی دارد و قطرها منصف یکدیگرند....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل ششم: متوازی الاضلاع)
دانش آموز عزیز در این فیلم آموزشی با مبحث متوازی الاضلاع با مثال اشکال هندسی آشنا می‌شوید....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل ششم: مثلث قائم الزاویه)
دانش آموز عزیز در این فیلم آموزشی درس ریاضی با مبحث  مفهوم مثلث قائم الزاویه آشنا می‌شوید....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل ششم: مربع)
دانش آموز عزیز در این فیلم آموزشی درس ریاضی با مبحث رسم مربع آشنا می‌شوید....

مشاهده

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.