X
(کاربر حذف شد)
دنبال‌کننده دنبال‌کننده
امتیاز امتیاز
دنبال‌شونده
درخواست دوستی دوست
(کاربر حذف شد)
دنبال‌کننده دنبال‌کننده
امتیاز امتیاز
دنبال‌شونده
درخواست دوستی دوست
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل سوم: امتحان تقسیم)
دانش‌آموزان عزیز؛ در این فیلم آموزشی قرار است با مبحث امتحان تقسیم و مفهوم آن بیشتر آشنا شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل سوم: امتحان ضرب)
دانش‌آموزان عزیز؛ این فیلم آموزشی مبحث امتحان ضرب و مفهوم آن را به شما آموزش می‌دهد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل سوم: تقسیم با باقیمانده)
دانش‌آموزان عزیز در این فیلم آموزشی قرار است با مبحث باقیمانده تقسیم بیشتر آشنا شوید....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل سوم: بخش پذیری)
دانش‌آموزان عزیز در این فیلم آموزشی مفهوم بخش پذیری به شما آموزش داده می‌شود....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل سوم: بخش پذیری بر دو)
دانش‌آموزان عزیز در این فیلم آموزشی مبحث بخش پذیری بر دو، کتاب ریاضی پایه چهارم بیشتر آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل سوم: بخش پذیری بر پنج)
دانش‌آموزان عزیز در این فیلم آموزشی مبحث بخش پذیری برپنج، کتاب ریاضی پایه چهارم بیشتر آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل سوم: بخش پذیری بر ده)
دانش‌آموزان عزیز در این فیلم آموزشی مبحث بخش پذیری بر ده، کتاب ریاضی پایه چهارم بیشتر آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل سوم: یادآوری تقسیم)
دانش‌آموزان عزیز در این فیلم آموزشی با مبحث یادآوری تقسیم، کتاب ریاضی پایه چهارم بیشتر آشنا می‌شوید....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل سوم: ضرب چند رقمی در چند رقمی)
دانش‌آموزان عزیز در این فیلم آموزشی با مبحث ضرب چند رقمی در چند رقمی کتاب ریاضی پایه چهارم بیشتر آشنا می‌شوید....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل سوم: ضرب تقریبی)
دانش‌آموزان عزیز در این فیلم آموزشی با مبحث ضرب تقریبی فصل سوم کتاب ریاضی بیشتر آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل سوم: ضرب)
دانش‌آموزان عزیز در این فیلم آموزشی با مبحث ضرب بیشتر آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل سوم: توزیع پذیری ضرب نسبت به جمع)
دانش‌آموزان عزیز در این فیلم آموزشی با مبحث توزیع پذیری ضرب نسبت به جمع کتاب ریاضی پایه چهارم بیشتر آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل سوم: تقسیم چند رقمی)
دانش‌آموزان عزیز در این فیلم آموزشی با مبحث تقسیم چند رقمی بر یک رقمی بیشتر آشنا می‌شوید....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل سوم: تقسیم با خارج قسمت بیشتر از یک رقم)
دانش‌آموزان عزیز در این فیلم آموزشی با مبحث تقسیم با خارج قسمت بیشتر از یک رقم کتاب ریاضی پایه چهارم آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه چهارم (فصل سوم: بخش پذیری)
دانش آموز عزیز، برای اینکه بیشتر با مبحث بخش پذیری آشنا شوید فعالیت تعاملی زیر را تمرین نمایید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه چهارم (فصل سوم: تقسیم)
دانش آموز عزیز، برای اینکه بیشتر با مبحث تقسیم آشنا شوید فعالیت تعاملی زیر را تمرین نمایید.جهت استفاده از این فعالیت ابتدا فایل زیر را دانلود و سپس از حالت فشرده (rar) خارج نمایید. لازم به ذکر است فایل ها در قالب فلش می‌باشد و باید از نرم افزار Flash Pla...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل چهارم: خط های موازی)
دانش آموزان عزیز؛ در این فیلم آموزشی ریاضی فصل چهارم به مبحث خط های موازی آشنا می‌شوید....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل چهارم: رسم خطی موازی با یک خط)
دانش آموز عزیز؛ در این فیلم آموزشی با مبحث رسم خطی موازی با یک خط با کمک گونیا رسم می کنیم آشنا می‌شوید....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه چهارم (فصل سوم: ضرب)
دانش آموز عزیز؛ برای اینکه بیشتر با مبحث ضرب آشنا شوید فعالیت تعاملی زیر را تمرین نمایید....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل چهارم: زاویه تند و باز)
دانش آموز عزیز؛ در این فیلم آموزشی با مبحث زاویه تند و باز آشنا می‌شوید که به زاویه هایی که از زاویه راست کوچکتر باشند زاویه تند و به زاویه های بزرگ تر از زاویه راست، زاویه باز گفته می‌شود....

مشاهده

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.