X
محمد رضا  سلمانی
محمد رضا سلمانی پرسشی را مطرح کرد:
2 ماه پیش
محمد رضا  سلمانی
محمد رضا سلمانی یک موضوع جدید در قسمت بحث و گفتگو مطرح کرد:
2 ماه پیش
چطور در درس خواندنمان تقویت شویم 

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش حسابان - پایه دوازدهم (فصل چهارم: نمودار مشتق تابع)
دانش آموز عزیز؛ در این فیلم آموزشی با روش کلی رسم نمودار مشتق تابع از روی نمودار خود تابع آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش حسابان - پایه دوازدهم (فصل سوم: حدهای نامتناهی)
دانش آموز عزیز؛ در این فیلم آموزشی با مفهوم حدهای نامتناهی  در پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک بیشتر آشنا می‌شویم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش هندسه - پایه یازدهم (فصل دوم: تبدیل‌ها)
دانش آموز عزیز؛ به طور شهودی می‌توان دید که بازتاب، انتقال و دوران، می‌توانند موقعیت شکل را تغییر دهند ولی اندازه پاره خط ها و زاویه‌ها را تغییر نمی‌دهند...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش آمار و احتمال - پایه یازدهم (فصل دوم: احتمال)
واژه احتمال و مشابه‌های آن مانند شانس، بخت، تصادف در بین مردم عامی هم رایج است: «فردا به احتمال زیاد باران می بارد» ، «تیم والیبال ایران برای راه‌یابی به المپیک شانس زیادی در آینده دارد»...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی (2) - فصل چهارم (تابع سینوسی)
دانش آموزان گرامی در این فیلم آموزشی با تابع سینوس x و ویژگی‌های آن بیشتر آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی (2) - فصل سوم (ترکیب توابع)
دانش آموزان عزیز در این فیلم آموزشی بیشتر با مبحث تابع مرکب (ترکیب توابع) آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش حسابان - پایه یازدهم (فصل چهارم: تابع سینوسی)
دانش آموزان عزیز در این فیلم آموزشی با تابع سینوس x و ویژگی‌های آن آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش حسابان - پایه یازدهم (فصل سوم: توابع نمایی و لگاریتمی)
دانش آموزان عزیز در این فیلم آموزشی بیشتر با مبحث توابع نمایی و لگاریتمی آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش هندسه - پایه دوازدهم (فصل دوم: مقاطع مخروطی)
دانش آموزان عزیز در این فیلم آموزشی بیشتر با مفهوم مقاطع مخروطی آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی (3) - رشته علوم تجربی (فصل چهارم: نمودار مشتق توابع)
دانش آموزان عزیز در این فیلم آموزشی به بررسی ارتباط بین نمودار یک تابع با نمودار تابع مشتق آن می‌پردازیم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی (3) - رشته علوم تجربی (فصل سوم: حدهای نامتناهی)
دانش‌آموزان عزیز برای آنکه با حدهای نامتناهی بیشتر آشنا شوید فیلم آموزشی این قسمت را مشاهده فرمایید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل چهارم: نام بردن زاویه ها به کمک الگویابی)
دانش آموز عزیز؛ در این فیلم آموزشی با مبحث نام بردن زاویه‌های شکل با روش الگویابی آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل چهارم: معرفی زاويه)
دانش آموز عزیز؛ هر زاویه یک راس و دو ضلع (نیم خط) دارد که با دیدن این فیلم بیشتر آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل چهارم: زاویه)
دانش آموزان عزیز در این فیلم آموزشی بیشتر با مفهوم زاویه و روش‌های اندازه‌گیری آن آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه چهارم (فصل چهارم: اندازه گیری زاویه)
منظور از اندازه‌ی یک زاویه، این است که ببینیم دو ضلع یک زاویه به چه میزان از یکدیگر دور یا به یکدیگر نزدیک هستند...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی -پایه ششم (فصل سوم: مقایسه اعداد اعشاری)
دانش آموز عزیز؛ روش مقایسه دو عدد اعشاری ابتدا قسمت‌های صحیح را با هم مقایسه می‌کنیم، عددی بزرگتر است که قسمت صحیح آن بزرگ تر باشد در صورت مساوی بودن قسمت‌های صحیح، قسمت‌های اعشاری آن‌ها را به این صورت که...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه ششم (فصل سوم: اعداد اعشاری)
اعداد اعشاری اعدادی هستند که از دو قسمت صحیح و اعشاری تشکیل شده‌اند. مانند 4/35 که قسمت صحیح آن 4 و قسمت اعشاری آن 35 می‌باشد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه ششم (فصل سوم: تقسیم اعداد اعشاری)
دانش آموز عزیز؛​ در این فیلم اموزشی با مقسوم و مقسوم علیه در تقسیم اعداد اعشاری آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه پنجم (فصل چهارم: نیمساز با طعم هندوانه)
دانش آموز عزیز؛ در این درس با مفهوم نیم ساز یک زاویه آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه پنجم (فصل چهارم: مجموع زاویه های داخلی مثلث)
‌مجموع زوایای داخلی مثلث برابر 180 درجه است. از مجموع زاویه‌های داخلی مثلث می‌توان برای محاسبه مجموع زاویه‌های داخلی تمام چند ضلعی‌ها استفاده کرد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه پنجم (فصل چهارم: خانواده متوازی الاضلاع)
دانش آموز عزیز؛ در این فیلم آموزشی با متوازی الاضلاع آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه پنجم (فصل چهارم: خط تقارن)
به خطی که شکل نسبت به آن خط، دارای قرینه بوده و اگر شکل را از روی این خط تا بزنیم، دو قسمت شکل بر روی هم منطبق می‌گردند، خط تقارن یا محور تقارن گفته می‌شود...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه پنجم (فصل سوم: جدول تناسب)
دانش آموز عزیز؛ در این فیلم آموزشی با مفهوم جدول تناسب آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه پنجم (فصل سوم: نسبت های مساوی)
دانش آموز عزیز؛ در این فیلم آموزشی با نسبت‌های مساوی آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه پنجم (فصل سوم: تناسب و کاربرد)
دانش آموز عزیز؛ در این فیلم آموزشی با مبحث تناسب و کاربردهای آن آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه سوم (فصل چهارم: مقایسه کسرها)
در بخش مقایسه کسرها شما را با اعداد کسری بزرگ و کوچک و مفهوم تشخیص آن و همچنین اعداد کسری مساوی آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه سوم (فصل چهارم: نماد ضرب)
دوستان عزیز با انجام این فعالیت آموزشی، همراه با بازی کردن با مفهوم نمادها در ضرب اعداد بیشتر آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه سوم (فصل چهارم: ضرب عجول)
دوستان عزیز در این فیلم آموزشی، همراه با بازی کردن با مفهوم ضرب به روشی ساده آشنا می‌شوید...

مشاهده

هجری شمسی
۲۴ مرداد ۱۴۰۱
هجری قمری
۱۷ محرم ۱۴۴۴
میلادی
۱۵ آگوست ۲۰۲۲
فعال‌ترین کاربران
نام کاربر
امتیاز
رتبه عضو امتیاز