X
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی پایه نهم (فصل اول)
دانش آموزان عزیز شما می‌توانید با انجام فعالیت‌های تعاملی این قسمت، مطالب فصل اول...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی پایه نهم (فصل دوم)
دانش آموزان عزیز شما می‌توانید با انجام فعالیت‌های تعاملی این قسمت...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی پایه نهم (فصل اول)
دانش آموزان عزیز شما می‌توانید با انجام فعالیت‌های تعاملی این قسمت...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
محتوای الکترونیکی بسته تربیتی و یادگیری درس ریاضی پایه نهم
کاربر گرامی جهت انتخاب محتوای مورد نظر بر روی آیکون مناسب کلیک نمایید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی پایه دوم (صفحه 17)
دانش آموزان عزیز شما می‌توانید با انجام فعالیت‌های تعاملی این قسمت، مطالب فصل دوم ریاضی را مرور نمایید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی پایه دوم (صفحه 16)
دانش آموزان عزیز شما می‌توانید با انجام فعالیت‌های تعاملی این قسمت، مطالب فصل دوم ریاضی با موضوع آشنایی با اعداد دورقمی را مرور نمایید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی پایه دوم (صفحه 15)
دانش آموزان عزیز شما می‌توانید با انجام فعالیت‌های تعاملی این قسمت، مطالب فصل دوم ریاضی با موضوع آشنایی با اشکال هندسی را مرور نمایید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی پایه دوم (صفحه 14)
دانش آموزان عزیز شما می‌توانید با انجام فعالیت‌های تعاملی این قسمت، مطالب فصل دوم ریاضی را مرور نمایید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی پایه دوم (صفحه 13)
شما دانش آموزان عزیز می توانید با انجام فعالیت تعاملی این قسمت درس الگوی اعداد را مرور کنید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی پایه دوم (صفحه 12)
شما دانش آموزان عزیز می توانید با انجام این فعالیت تعاملی جمع و تفریق اعداد روی محور را مرور کنید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی پایه دوم (صفحه 11)
شما دانش آموزان عزیز می توانید با انجام فعالیت تعاملی این قسمت درس جمع و تفریق را مرور کنید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی پایه دوم (صفحه 10)
شما دانش آموزان عزیز می توانید با انجام این فعالیت تعاملی درس تفریق را مرور کنید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی پایه دوم (صفحه 9)
شما دانش آموزان عزیز با انجام این فعالیت تعاملی درس محور اعداد را مرور می کنید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی پایه دوم (صفحه 8)
شما دانش آموزان عزیز می توانید با انجام این فعالیت تعاملی درس چوب خط را مرور کنید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی پایه دوم (صفحه 7)
فعالیت تعاملی فصل اول ریاضی پایه دوم به مرور درس جدول ارزش مکانی پرداخته است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی پایه دوم (صفحه 6)
فعالیت تعاملی فصل اول ریاضی پایه دوم به مرور درس اعداد پرداخته است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی پایه دوم (صفحه 5)
فعالیت تعاملی فصل اول ریاضی پایه دوم، به مرور درس چینه ها پرداخته است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی پایه دوم (صفحه 4)
فعالیت تعاملی فصل اول ریاضی پایه دوم، در این فیلم به مرور درس ساعت پرداخته شده است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی پایه دوم (صفحه 3)
فعالیت تعاملی فصل اول ریاضی پایه دوم: هر شکل هندسی را در خانه خود قرار دهید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه دوم (صفحه 2)
فعالیت تعاملی فصل اول ریاضی پایه دوم، اشیاء یا اشکال باید به ترتیب شمارده شود. هر کدام از آن را فقط یک بار شمارش کنید. آخرین عددی که بیان کردید، تعداد اشیاء یا اشکال را نشان می دهد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
محتوای الکترونیکی بسته تربیتی و یادگیری درس ریاضی پایه دوم
کاربر گرامی جهت انتخاب محتوای مورد نظر روی آیکون مناسب کلیک نمایید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
محتوای الکترونیکی بسته تربیتی و یادگیری درس ریاضی پایه اول
کاربر گرامی جهت انتخاب محتوای مورد نظر روی آیکون مناسب کلیک نمایید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
6 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه اول (جمع و تفریق)
این فیلم شامل آموزش جمع و تفریق اعداد به وسیله محور و اشکال مختلف می باشد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه پنجم (درس تفریق اعداد اعشاری-2)
در این فیلم آموزشی درس تفریق اعداد اعشاری را مرور و کار درکلاس و تمرینات را حل می کنیم....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه پنجم (تفریق اعداد اعشاری)
این فیلم آموزشی شامل تدریس تفریق اعداد اعشاری می باشد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه اول (درس هفدهم)
جمع و تفریق اعداد به وسیله محور و اشکال مختلف در این فیلم آموزشی تدریس می گردد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه اول (درس هفدهم: صفحه 115 -113)
این فیلم شامل جمع دسته‌های 5 تایی با استفاده از چوب‌خط‌ها و جمع حاصل 10 تایی با باقیمانده‌ها می‌باشد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه اول (دسته های یکی و ده تایی)
در این فیلم آموزشی دسته های یکی و ده تایی با استفاده از کاردستی تدریس می گردد....

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه اول (صفحه 126 تا 123)
در این فیلم با استفاده از چوب خط و شابلون مطالب صفحات 126 تا 123 آموزش داده و تمرینات آن حل می‌شود...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی - پایه اول (خرید از فروشگاه - درس هجدهم)
مبحث اعداد زوج و فرد به صورت 2 تا 2 تایی در این فیلم تدریس می گردد...

مشاهده

هجری شمسی
۱۸ مرداد ۱۳۹۹
هجری قمری
۱۷ ذیحجه ۱۴۴۱
میلادی
۸ آگوست ۲۰۲۰
فعال‌ترین کاربران
نام کاربر
امتیاز
رتبه عضو امتیاز

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.