X
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی (3) – فصل اول (تابع نمایی)
این فیلم آموزشی متناسب با پودمان اول درس ریاضی 3 تهیه شده است. در اینجا به معرفی مفهوم تابع نمایی می‌پردازیم. برای این منظور مثال 13 کتاب را با هم بررسی می‌کنیم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی (3) – فصل اول (تابع مثلثاتی)
تابع مثلثاتی، تابعی است که متغیر آن زاویه است و در قانون آن از نسبت‌های مثلثاتی زاویه استفاده می‌شود.در این فیلم آموزشی متناسب با پودمان اول درس ریاضی 3 تهیه شده است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی (3) – فصل اول (تابع چند ضابطه ای)
تابعی که در دامنه تعریف آن بیش از یک ضابطه وجود داشته باشد، را تابع چند ظابطه‌ی می‌نامند. در این فیلم آموزشی متناسب با پودمان اول درس ریاضی 3 تهیه شده است. در اینجا به حل کار در کلاس یک می پردازیم تا مفهوم بهتر بیان شود...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
20 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی پایه هشتم - روش الگوریتم غربال برای تعیین عدد اول
در این فیلم آموزشی با روش الگوریتم غربال برای تعیین عدد اول در ریاضی پایه هشتم آشنا می شویم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
20 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی پایه هفتم - جمع و تفريق به كمك محور
در این فیلم آموزشی با جمع و تفريق به كمك محور در ریاضی پایه هفتم آشنا می شویم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
20 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش جمع و تفریق عددهای صحیح (جمع و تفريق به كمك دماسنج)
در این فیلم آموزشی با جمع و تفریق به کمک دماسنج آشنا می شویم. این فیلم متناسب با فصل دوم از کتاب ریاضی پایه هفتم تهیه شده است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
20 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی پایه هفتم - پرتاب توپ
در این فیلم آموزشی فعالیت پرتاب توپ در ریاضی پایه هفتم آشنا می شویم. در این فیلم با سه لغزنده کار می کنیم. لغزنده اول میزان ارتفاع توپ از سطح زمین را در اولین بار افتادن به ما نشان...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
20 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی پایه هفتم - الگویابی
در این فیلم آموزشی با الگویابی در ریاضی پایه هفتم آشنا می شویم. در ریاضی با دو نوع الگوی عددی یا هندسی روبه رو می‌شویم. کشف الگو، رابطه و نظم موجود در بین دنباله‌های عددی یا هندسی کمک می‌کند تا بتوانید خواستهٔ مسئله را به دست آورید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
20 ساعت پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی پایه هفتم - راهبرد رسم شکل
در این فیلم آموزشی با راهبرد رسم شکل در ریاضی پایه هفتم آشنا می شویم. کشیدن یک شکل مناسب می تواند به حلّ مسئله کمک کند یا به طور کامل آن را حل کند؛ به طور‌ی که نیازی به نوشتن عملیات و محاسبه نباشد. گاهی ممکن است شکل را فقط تصور کنید...

مشاهده

زکریا  رحمانی
زکریا رحمانی به این پرسش پاسخ داد:
3 روز پیش
جواب بی نهايت است و جواب منطقی ندارد زیرا به اندازه تفاوت اصلا معنی ندارد در جمله و اینکه چهار مجهول و یک معادله است سن چهار نفر را میخواهد درحالیکه یک معادله دارد

مشاهده

زکریا  رحمانی
زکریا رحمانی به این پرسش پاسخ داد:
3 روز پیش
جواب خیر است طبق فورمول های زیر اگر در یک معادله قرار دهیم هیچ عددی بدست نمیاد

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی (1) – پودمان پنجم (کسینوس زاویه - بخش دوم)
هدف از این فیلم آموزشی یافتن مقدار تقریبی کسینوس یک زاویه تند به کمک اندازه زاویه است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی (1) – پودمان پنجم (کسینوس زاویه - بخش اول)
برای درک بهتر حل مسائل مثلثاتی این فیلم آموزشی را مشاهده نمایید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی (1) – پودمان پنجم (حل مسئله صفحه 141)
هدف از این فیلم آموزشی تقویت مهارت استفاده از کسینوس یک زاویه تند در حل مسائل واقعی می‌باشد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی (1) – پودمان پنجم (سینوس زاویه - بخش دوم)
برای تقویت مهارت استفاده از سینوس یک زاویه تند برای حل مسئله می‌توانید فیلم آموزش زیر را مشاهده فرمایید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی (1) – پودمان پنجم (سینوس زاویه - بخش اول)
هدف از این فیلم آموزشی تقویت مهارت استفاده از سینوس یک زاویه تند در حل مسائل واقعی می‌باشد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی (1) – پودمان پنجم (حل مسئله صفحه 135)
هدف از این فیلم آموزشی تقویت مهارت محاسبه مقدار تقریبی زاویه تندی است که سینوس آن معلوم است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی (1) – پودمان پنجم (تانژانت زاویه - بخش سوم)
هدف از این فیلم آموزشی تقویت مهارت حل مسئله نسبت‌های مثلثاتی می‌باشد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی (1) – پودمان پنجم (تانژانت زاویه - بخش دوم)
هدف از این فیلم آموزشی افزایش مهارت هنرجویان در استفاده از ماشین حساب برای حل مسائل نسبت‌های مثلثاتی می‌باشد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی (1) – پودمان پنجم (تانژانت زاویه - بخش اول)
هدف از این فیلم آموزشی افزایش درک رابطه بین تغییرات تانژانت زاویه با تغییرات زاویه می‌باشد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی (1) – پودمان پنجم (حل مسئله صفحه 129)
در این فیلم آموزشی به استفاده از مفهوم تانژانت در حل مسائل واقعه اشاره شده است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی (1) – پودمان چهارم (حل مسئله صفحه 114 - بخش دوم)
هدف از این فیلم آموزشی نمایش توان‌های یک عدد روی صفحه مختصات (نمایش هندسی عدد با توان گویا)، تقویت مهارت استفاده از ماشین حساب می‌باشد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی (1) – پودمان چهارم (حل مسئله صفحه 114 - بخش اول)
هدف از این فیلم آموزشی کسب مهارت استفاد از رویه‌های ریاضی می‌باشد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی (1) – پودمان چهارم (حل مسئله صفحه 97)
هدف از این تمرین تقویت مهارت استفاده از توان‌رسانی به توان اعداد گویا در مدلسازی مسائل واقعی، تقویت مهارت تبدیل توان گویای یک عدد به نمایش رادیکالی آن عدد، تقویت مهارت استفاده از ماشین حساب می‌باشد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی (1) – پودمان چهارم (حل مسئله صفحه 96)
هدف از این فیلم آموزشی تقویت مهارت تبدیل توان گویای یک عدد به نمایش رادیکالی آن عدد، تقویت مهارت محاسبه ریشه اعداد، تقویت مهارت استفاده از ماشین حساب و تقویت مهارت تقریب اعداد اعشاری است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی (1) – پودمان سوم (حل معادله درجه دوم به روش جبری - بخش دوم)
هدف از طرح این سؤال رصد کردن مهارت‌های تفکر، ارتباطات کلامی و استدال و همچنین مهارت حل مسئله می‌باشد. با دادن اینگونه سؤالات ذهن هنرجویان را پویا می‌کنیم تا بتوانند تصمیم‌گیری و نتیجه‌گیری نمایند...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی (1) – پودمان سوم (حل معادله درجه دوم به روش جبری - بخش اول)
در این فیلم آموزشی با حل معادله درجه دوم به روش جبری آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی (1) – پودمان سوم (حل مسئله صفحه 87)
در این فیلم آموزشی با کاربرد فرمول محاسبه جواب معادله درجه دوم آشنا می‌شوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی (1) – پودمان سوم (حل معادله درجه دوم به روش هندسی)
در این فیلم آموزشی به روش حل معادله درجه دروم به روش هندسی می‌پردازیم و نکات آن را بیان می‌کنیم...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
5 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش ریاضی (1) – پودمان سوم (حل مسئله صفحه 83)
هدف از این فیلم آموزشی تثبیت روش حل هندسی معالات درجه دوم می‌باشد. برای این امر لازم است هنرجویان با جئوجبرا یا با جدول مقادیر و با رسم نمودار آن‌ها به روش هندسی آشنا شوند...

مشاهده

هجری شمسی
۳۱ شهريور ۱۴۰۰
هجری قمری
۱۳ صفر ۱۴۴۳
میلادی
۲۲ سپتامبر ۲۰۲۱
فعال‌ترین کاربران
نام کاربر
امتیاز
رتبه عضو امتیاز

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.