X
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه اول (درس نوزدهم: نمایش اعداد با محور)
بچه‌های گل با آنچه که در درس نوزدهم آموختید، اعداد را روی محور نمایش دهید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه اول (درس نوزدهم: دسته‌بندی ده‌تایی اشکال)
دانش‌آموزان باهوش شکل‌های این فعالیت تعاملی را به دسته‌های ده تایی تقسیم کنید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه اول (درس پانزدهم: مرتب کردن اعداد کمتر از بیست)
دوستای گلم از مهارت خودتان در مرتب کردن اعداد این فعالیت تعاملی استفاده کنید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه اول (درس چهاردهم: تفریق)
بچه‌های عزیز با این فعالیت تعاملی می توانید برای تفریق بیشتر تمرین کنید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه اول (درس چهاردهم: آشنایی با تفریق و حل مسئله)
دانش‌آموزان خوب در درس چهاردهم با تفریق آشنا شده‌اید، حالا با این فعالیت تعاملی به حل تمرین تفریق...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه اول (درس سیزدهم: نمایش حالت‌های مختلف عدد ده)
دوستای گلم با این فعالیت تعاملی حالت‌های مختلف عدد ده را نمایش دهید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه اول (درس سیزدهم: نمایش اعداد با وسایل زندگی)
دانش‌آموزان نازنین از خانواده خود بخواهید تا قاشق و چنگال را در اختیارتان قرار دهد تا با دسته‌بندی آنها به شمارش اعداد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه اول (درس دوازدهم: شمارش اعداد تا ده)
بچه‌های عزیز در درس دوازدهم با شمارش اعداد آشنا شده‌اید، حالا با این فعالیت تعاملی تمرین شمارش...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه اول (درس بیست و چهارم: نمایش تعداد اشکال هندسی با چوب‌خط)
دوستای نازنین حال که کامل اشکال هندسی و شمارش آنها را آموختید، با هم یه بازی دیگر را به کمک این فعالیت تعاملی...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه اول (درس بیست و چهارم: نام اشکال هندسی)
دانش‌آموزان عزیز در این فعالیت تعاملی نام هر شکل هندسی را در جای مناسب قرار دهید و بقیه بازی را...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه اول (درس بیست و چهارم: رنگ‌آمیزی اشکال هندسی)
دوستای گلم حالا که اشکال هندسی را یاد گرفته‌اید، با این فعالیت تعاملی به تمرین و بازی...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه اول (درس بیست و چهارم: آشنایی با اشکال هندسی)
بچه‌های نازنین در این فعالیت تعاملی به تمرین نام اشکال هندسی...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه اول (درس بیست و چهارم: آشنایی با اعداد سه رقمی)
دوستان عزیز با این فعالیت تعاملی به تمرین بیشتر برای شناخت اعداد سه رقمی و جمع آنها...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه اول (درس نوزدهم: آشنایی با اعداد مضرب ده)
دانش‌آموزان عزیز شمارش اعداد ده‌تا ده‌تا را در درس نوزدهم آموختید ، حال با این فعالیت تعاملی به مهارت خود...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه اول (درس نوزدهم: استفاده از محور)
بچه‌های نازنین تو درس نوزدهم با محور آشنا شده‌اید، حالا به کمک این فعالیت تعاملی بیشتر...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه اول (درس هفدهم: تقارن در طراحی قالیچه)
دوستای گلم در درس هفدهم با تقارن اشکال آشنا شده‌اید، حالا با این فعالیت تعاملی به طراحی قالیچه با اشکال هندسی...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه اول (درس هجدهم: معرفی اعداد تا 20)
دانش‌آموزان عزیز در درس هجدهم تا عدد بیست آشنا شده‌اید حالا به کمک این فعالیت تعاملی...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه اول (درس هجدهم: مرتب کردن اعداد)
دانش‌آموزان نازنین با این فعالیت تعاملی به مرتب کردن اعداد و پیدا کردن الگوی افزایشی در اعداد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه اول (درس هجدهم: شمارش اعداد دوتا دوتا)
دانش‌آموزان گل در درس هجدهم به شمارش اعداد دوتا دوتا پرداخته‌اید، حالا به کمک این فعالیت تعاملی می‌توانید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه اول (درس هفدهم: جمع با چوب‌خط و شکل)
دانش‌آموزان نازنین در این فعالیت تعاملی به کمک اشکال و چوب‌خط به جمع اعداد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه اول (درس یازدهم: مفهوم مساوی)
دانش‌آموزان عزیز در کتاب ریاضی مفهوم مساوی را آموخته‌اید، حالا به کمک این فعالیت تعاملی...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه اول (درس نهم: نمایش اعداد با شکل)
بچه‌های عزیز با این فعالیت‌های تعاملی اعداد کمتر از پنج را با شکل نمایش دهید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه اول (درس هشتم: تشکیل مدل به کمک وصل کردن نقاط)
دوستای گلم به کمک مداد رنگی در این فعالیت تعاملی به تشکیل مدل با وصل کردن نقاط مشخص شده...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه اول (آشنایی با اعداد 4 و 5 و 6 و 7)
بچه‌های نازنین در کتاب ریاضی با اعداد 4 و 5 و 6 و 7 در دروس هشتم و نهم و دهم آشنا شده ‌اید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه اول (درس پنجم: تشخیص لبه و گوشه در اشکال هندسی)
دوستای گلم همان‌طور که در کتاب ریاضی‌تان با لبه و گوشه در اشکال آشنا شده اید، حال با این فعالیت تعاملی بیشتر تمرین...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه اول (درس چهارم: نمایش اعداد با چوب‌خط)
دانش‌آموزان عزیز با این فعالیت تعاملی اعداد را به کمک چوب خط نمایش دهید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی – پایه اول (درس چهارم: آشنایی با مفهوم جمع)
دانش‌آموزان نازنین همان‌طور که در کتاب ریاضی‌تان با چوب‌خط آشنا شده اید، حال با این فعالیت تعاملی به تمرین بیشتر...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه اول (درس چهارم: آشنایی با اشکال هندسی در محیط زندگی)
دوستای گلم به محیط اطراف خود نگاه کنید و اشکال هندسی آن را پیدا کنید، حالا با این فعالیت تعاملی به تمرین...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه اول (درس چهارم: آشنایی با اشکال هندسی)
دانش‌آموزان عزیز همان‌طور که در کتاب ریاضی با اشکال هندسی آشنا شدید،حالا با این فعالیت تعاملی بیشتر تمرین کنید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فعالیت تعاملی ریاضی - پایه اول (درس دوم: نمایش اعداد با انگشتان دست)
بچه‌های نازنین در این فعالیت تعاملی اعداد را با انگشتان دستتان نمایش دهید...

مشاهده

هجری شمسی
۵ آذر ۱۳۹۹
هجری قمری
۹ ربیع‌الثانی ۱۴۴۲
میلادی
۲۵ نوامبر ۲۰۲۰
فعال‌ترین کاربران
نام کاربر
امتیاز
رتبه عضو امتیاز

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.