X
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 روز پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
نامه صوتی امام موسی صدر به دکتر صادق طباطبایی
«سفارش ماندگار» عنوان نامۀ صوتی امام موسی صدر است که شبِ پیش از سفر خواهرزاده‌اش به آلمان بر روی نوار کاست ضبط کرده است. ایشان در این نامۀ شفاهی سفارش‌های خود را به خواهرزاده‌اش می‌گوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب فارسی (1) - پایه دهم
آثار ادبی ایران، آیینه اندیشه‌ها، باورها، هنرمندی‌ها و عظمت روحی و معنوی ملتی است که از دیرباز تاکنون، بالنده و شکوفا از گذرگاه حادثه‌ها و خطرگاه‌ها گذشته و به امروز رسیده است. برگ برگ ادب و فرهنگ ایران‌زمین، جلوه‌گاه آثار منظوم و...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی (1) - پایه دهم (بخش دوم)
کتاب گویای فارسی پایه دهم از درس "یک گام فراتر" تا درس "عظمت نگاه" برای شما عزیزان آماده دانلود می‌باشد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب فارسی (2) - پایه یازدهم
برنامۀ درسی زبان و ادبیات فارسی در نظام آموزشی ایران اسلامی، جایگاهی ارزشمند دارد؛ چراکه از یک‌سو حافظ میراث فرهنگی و از سوی دیگر مؤثرترین ابزار انتقال علوم، معارف، ارزش‌های اعتقادی، فرهنگی و ملی است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی (1) - پایه دهم (بخش اول)
کتاب گویای فارسی پایه دهم از درس "به نام کردگار" تا درس "دریادلان صف‌شکن" برای شما عزیزان آماده دانلود می‌باشد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی (2) - پایه یازدهم (بخش دوم)
کتاب گویای فارسی پایه یازدهم از درس نهم تا درس هجدهم با عنوان «آغازگری تنها» تا «خان عدل» برای شما عزیزان آماده دانلود می‌باشد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی (2) - پایه یازدهم (بخش اول)
کتاب گویای فارسی پایه یازدهم از درس اول تا درس هشتم با عنوان «نیکی» تا «در امواج سند» برایشما عزیزان آماده دانلود می‌باشد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب فارسی - پایه هفتم
این کتاب در دو بخش به آموزش و تقویت مهارت‌های زبانی و ادبی می‌پردازد و با کتاب‌های فارسیدورهٔ ابتدایی، پیوستگی دارد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی - پایه هفتم (بخش دوم)
کتاب گویای فارسی پایه هفتم از فصل چهارم تا فصل ششم با عناوین «نام ها و یادها» و «اسلام و انقلاب» و «ادبیات جهان» برای شما عزیزان آماده دانلود می‌باشد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی - پایه هفتم (بخش اول)
کتاب گویای فارسی پایه هفتم از فصل اول تا فصل سوم با عناوین «زیبایی آفرینش» و «شکفتن» و «سبک زندگی» برای شما عزیزان آماده دانلود می‌باشد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب فارسی - پایه هشتم
رویکرد خاص برنامۀ فارسی آموزی، رویکرد مهارتی است؛ یعنی بر آموزش و تقویت مهارت‌های زبانی و فرازبانی، تأکید دارد و ادامۀ منطقی کتاب‌های فارسی دورۀ ابتدایی است؛ به همین روی، لازم است همکاران ارجمند از ساختار و محتوای کتاب‌های دورۀ پیش، آگاهی داشته باشند...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی - پایه هشتم (بخش دوم)
کتاب گویای فارسی پایه هشتم از درس "قلم سحرآمیز" تا درس "نیایش" برای شما عزیزان آماده دانلود می‌باشد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی - پایه هشتم (بخش اول)
کتاب گویای فارسی پایه هشتم از درس "ستایش" تا درس "گریه امیر" برای شما عزیزان آماده دانلود می‌باشد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب فارسی - پایه نهم
رویکرد خاص برنامۀ فارسی آموزی، رویکرد مهارتی است؛ یعنی بر آموزش و تقویت مهارت‌های زبانی و فرازبانی، تأکید دارد و ادامۀ منطقی کتاب‌های فارسی دورۀ ابتدایی و پایه‌های هفتم و هشتم است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی - پایه نهم (بخش دوم)
کتاب گویای فارسی پایه نهم از درس "راز موفقیت" تا درس "نیایش" برای شما عزیزان آماده دانلود می‌باشد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی - پایه نهم (بخش اول)
کتاب گویای فارسی پایه نهم از درس "ستایش" تا درس "دوراندیشی" برای شما عزیزان آماده دانلود می‌باشد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم راهنمای معلم – زبان و ادبیات فارسی (3) - بررسی کلیات - پایه دوازدهم
برنامه درسی زبان و ادبیات فارسی در نظام آموزشی ایران اسلامی، جایگاهی ارزشمند دارد؛ چرا که از یک‌ سو حافظ میراث فرهنگی و از سوی دیگر مؤثرترین ابزار انتقال علوم، معارف، ارزش‌های اعتقادی، فرهنگی و ملی است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم راهنمای معلم – کلیات کتاب‌های درسی نو نگاشت زبان و ادبیات فارسی - پایه دوازدهم
این کتاب‌ها کاملاً مهارت محور هستند، به‌جای حافظه محور. حافظه محوری که تا حدی سنت گذشته مدیریت کلاس‌های ما بوده و باعث می‌شد گاها دانش آموزان آنچه به حافظه می‌سپارند را فراموش کنند...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم راهنمای معلم – علوم و فنون ادبی (3) - پایه دوازدهم
برنامه درسی زبان و ادبیات فارسی در نظام آموزشی ایران اسلامی، جایگاهی ارزشمند دارد؛ چرا که از یک‌سو حافظ میراث فرهنگی و از سوی دیگر مؤثرترین ابزار انتقال علوم، معارف، ارزش‌های اعتقادی، فرهنگی و ملی است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم راهنمای معلم – نگارش (3) - پایه دوازدهم
کتاب حاضر شامل شش درس است که با آموزشِ سال‌های گذشته پیوند داشته و در جهت تکامل آن‌ها سازمان‌دهی شده است. مجموعۀ درس‌های کتاب در دو حوزه ارائه می‌شود...

مشاهده

هجری شمسی
۲۲ آذر ۱۳۹۷
هجری قمری
۵ ربیع‌الثانی ۱۴۴۰
میلادی
۱۳ دسامبر ۲۰۱۸
فعال‌ترین کاربران
نام کاربر
امتیاز
رتبه عضو امتیاز

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.