X
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب علوم و فنون ادبی (1) - پایه دهم
برنامۀ درسی زبان و ادبیات فارسی در نظام آموزشی ایران اسلامی، جایگاهی ارزشمند دارد، زیرا از یک سو حافظ میراث فرهنگی و از سوی دیگر مؤثرترین ابزار انتقال علوم، معارف، ارزش‌های اعتقادی، فرهنگی و ملی است. ادب و فرهنگ ایران اسلامی، عصارۀ افکار و...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
3 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب نگارش (1) - پایه دهم
زبان فارسی یكی از چند زبان فاخری است كه از گذشته‌های دور، آثار مكتوب ارزشمندی از آن برجای‌مانده است. این زبان كه دربردارندۀ ارزش‌های والای انسانی است، قرن‌های متوالی، زبان رسمی و فرهنگی بخش وسیعی از جهان...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی (3) - پایه دوازدهم (بخش دوم)
کتاب گویای فارسی پایه دوازدهم از درس «فصل شکوفایی» تا درس «نیایش» برای شما عزیزان آماده دانلود می‌باشد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی (3) - پایه دوازدهم (بخش اول)
کتاب گویای فارسی پایه دوازدهم از درس اول تا درس «بوی جوی مولیان» برای شما عزیزان آماده دانلود می‌باشد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب نگارش - پایه نهم
نوشتن در جهان امروز، یکی از مهارت‌های بهتر زیستن است. از دید ما، توانایی بیان مقصود در قالب نوشته، نیاز اولیه زندگی اجتماعی و مؤثرترین راه ارتباطی در فضای رسانه‌های نوپدید است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب نگارش - پایه هشتم
نوشتن در دنیای امروز، یکی از مهارت‌های بهتر زیستن و از توانایی‌های زبانی است که در پی سه مهارت دیگر (گوش دادن، سخن گفتن و خواندن) جای می‌گیرد.گوش دادن و سخن گفتن را از خُردسالی به‌طور تدریجی و طبیعی فرامی‌گیریم؛ خواندن را پس از...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب نگارش- پایه هفتم
هر کتاب، در حقیقت، تجربه‌ای از نوشتن را با خود به همراه دارد. خواندنِ دقیقِ کتاب‌های مناسب، می‌تواند سرمشق درست اندیشی و آسان نویسی باشد. کتاب‌خوانی یکی از شگردها و شیوه‌های مناسب برای رشد اندیشه و افزودن بر توانایی‌های ذهن و زبان در نوشتن است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
2 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
نامه صوتی امام موسی صدر به دکتر صادق طباطبایی
«سفارش ماندگار» عنوان نامۀ صوتی امام موسی صدر است که شبِ پیش از سفر خواهرزاده‌اش به آلمان بر روی نوار کاست ضبط کرده است. ایشان در این نامۀ شفاهی سفارش‌های خود را به خواهرزاده‌اش می‌گوید...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب فارسی (1) - پایه دهم
آثار ادبی ایران، آیینه اندیشه‌ها، باورها، هنرمندی‌ها و عظمت روحی و معنوی ملتی است که از دیرباز تاکنون، بالنده و شکوفا از گذرگاه حادثه‌ها و خطرگاه‌ها گذشته و به امروز رسیده است. برگ برگ ادب و فرهنگ ایران‌زمین، جلوه‌گاه آثار منظوم و...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی (1) - پایه دهم (بخش دوم)
کتاب گویای فارسی پایه دهم از درس "یک گام فراتر" تا درس "عظمت نگاه" برای شما عزیزان آماده دانلود می‌باشد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب فارسی (2) - پایه یازدهم
برنامۀ درسی زبان و ادبیات فارسی در نظام آموزشی ایران اسلامی، جایگاهی ارزشمند دارد؛ چراکه از یک‌سو حافظ میراث فرهنگی و از سوی دیگر مؤثرترین ابزار انتقال علوم، معارف، ارزش‌های اعتقادی، فرهنگی و ملی است...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی (1) - پایه دهم (بخش اول)
کتاب گویای فارسی پایه دهم از درس "به نام کردگار" تا درس "دریادلان صف‌شکن" برای شما عزیزان آماده دانلود می‌باشد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی (2) - پایه یازدهم (بخش دوم)
کتاب گویای فارسی پایه یازدهم از درس نهم تا درس هجدهم با عنوان «آغازگری تنها» تا «خان عدل» برای شما عزیزان آماده دانلود می‌باشد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی (2) - پایه یازدهم (بخش اول)
کتاب گویای فارسی پایه یازدهم از درس اول تا درس هشتم با عنوان «نیکی» تا «در امواج سند» برایشما عزیزان آماده دانلود می‌باشد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب فارسی - پایه هفتم
این کتاب در دو بخش به آموزش و تقویت مهارت‌های زبانی و ادبی می‌پردازد و با کتاب‌های فارسیدورهٔ ابتدایی، پیوستگی دارد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی - پایه هفتم (بخش دوم)
کتاب گویای فارسی پایه هفتم از فصل چهارم تا فصل ششم با عناوین «نام ها و یادها» و «اسلام و انقلاب» و «ادبیات جهان» برای شما عزیزان آماده دانلود می‌باشد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی - پایه هفتم (بخش اول)
کتاب گویای فارسی پایه هفتم از فصل اول تا فصل سوم با عناوین «زیبایی آفرینش» و «شکفتن» و «سبک زندگی» برای شما عزیزان آماده دانلود می‌باشد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب فارسی - پایه هشتم
رویکرد خاص برنامۀ فارسی آموزی، رویکرد مهارتی است؛ یعنی بر آموزش و تقویت مهارت‌های زبانی و فرازبانی، تأکید دارد و ادامۀ منطقی کتاب‌های فارسی دورۀ ابتدایی است؛ به همین روی، لازم است همکاران ارجمند از ساختار و محتوای کتاب‌های دورۀ پیش، آگاهی داشته باشند...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی - پایه هشتم (بخش دوم)
کتاب گویای فارسی پایه هشتم از درس "قلم سحرآمیز" تا درس "نیایش" برای شما عزیزان آماده دانلود می‌باشد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
4 ماه پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
کتاب گویا فارسی - پایه هشتم (بخش اول)
کتاب گویای فارسی پایه هشتم از درس "ستایش" تا درس "گریه امیر" برای شما عزیزان آماده دانلود می‌باشد...

مشاهده

هجری شمسی
۱ اسفند ۱۳۹۷
هجری قمری
۱۵ جمادى‌الثانية ۱۴۴۰
میلادی
۲۰ فوریه ۲۰۱۹
فعال‌ترین کاربران
نام کاربر
امتیاز
رتبه عضو امتیاز

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.