X
گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش انسان و محیط زیست - پایه یازدهم (درس هفتم: محیط زیست، بستر گردشگری مسئولانه(4))
این فیلم آموزشی به درس هفتم از کتاب انسان و محیط زیست با موضوع کلیات از محیط زیست، بستر گردشگری مسئولانه می‌پردازد؛ این مباحث شامل موضوعات ذیل می‌باشد: گردشگری مسئولانه و پایدار؛ نمونه‌ای موفق از گردشگری اجتماع محور؛ چه باید کرد؟...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش انسان و محیط زیست - پایه یازدهم (درس هفتم: محیط زیست، بستر گردشگری مسئولانه(3))
این فیلم آموزشی به درس هفتم از کتاب انسان و محیط زیست با موضوع کلیات از محیط زیست، بستر گردشگری مسئولانه می‌پردازد؛ این مباحث شامل موضوعات ذیل می‌باشد: بوم گردشگری (اکوتوریسم)؛ آفرود؛ منطق تحت حفاظت ایران و قوانین آن...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش انسان و محیط زیست - پایه یازدهم (درس هفتم: محیط زیست، بستر گردشگری مسئولانه(2))
این فیلم آموزشی به درس هفتم از کتاب انسان و محیط زیست با موضوع کلیات از محیط زیست، بستر گردشگری مسئولانه می‌پردازد؛ این مباحث شامل موضوعات ذیل می‌باشد: مزایای گردشگری؛ نحوه برخورد با جاذبه‌های گردشگری؛ پیشینه گردشگری در ایران؛ پیامدهای گردشگری بر...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش انسان و محیط زیست - پایه یازدهم (درس هفتم: محیط زیست، بستر گردشگری مسئولانه(1))
این فیلم آموزشی به درس هفتم از کتاب انسان و محیط زیست با موضوع کلیات از محیط زیست، بستر گردشگری مسئولانه می‌پردازد؛ این مباحث شامل موضوعات ذیل می‌باشد: جاذبه‌های گردشگری ایران، انواع گردشگری...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش انسان و محیط زیست - پایه یازدهم (درس هفتم: کلیات محیط زیست، بستر گردشگری مسئولانه)
این فیلم آموزشی به درس هفتم از کتاب انسان و محیط زیست با موضوع کلیات از محیط زیست، بستر گردشگری مسئولانه می‌پردازد؛ این مباحث شامل موضوعات ذیل می‌باشد: پیشنهاداتی برای تدریس؛ هدف کلی؛ انتظارات عملکردی...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش انسان و محیط زیست - پایه یازدهم (درس ششم: تنوع زیستی، تابلوی زیبای آفرینش (4))
این فیلم آموزشی به درس ششم از کتاب انسان و محیط زیست با موضوع تنوع زیستی؛ تابلوی زیبای آفرینش می‌پردازد؛ این مباحث شامل موضوعات ذیل می‌باشند: راهکارهای حفاظتسرنوشت یوزپلنگ ایرانیتجربه های موفق یادگیرینقش؟انتظار از مسئولان...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش انسان و محیط زیست - پایه یازدهم (درس ششم: تنوع زیستی، تابلوی زیبای آفرینش (3))
این فیلم آموزشی به درس ششم از کتاب انسان و محیط زیست با موضوع تنوع زیستی؛ تابلوی زیبای آفرینش می‌پردازد؛ این مباحث شامل موضوعات ذیل می‌باشند: تخریب زیستگاه؛ برداشت بی‌رویه؛ آلودگی محیط زیست؛ گونه‌های بیگانه مهاجم - تغییر اقلیم؛ تنوع زیستی ایران...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش انسان و محیط زیست - پایه یازدهم (درس ششم: تنوع زیستی، تابلوی زیبای آفرینش (2))
‍‌این فیلم آموزشی به درس ششم از کتاب انسان و محیط زیست با موضوع تنوع زیستی؛ تابلوی زیبای آفرینش می‌پردازد؛ این مباحث شامل موضوعات ذیل می‌باشند: تنوع زیستی؛ چند واژه؛ اهمیت و ارزش تنوع زیستی؛ تنوع زیستی ایران؛ دفاع از شته ها؛ تنوع زیستی در خطر‎...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش انسان و محیط زیست - پایه یازدهم (درس ششم: تنوع زیستی، تابلوی زیبای آفرینش (1))
این فیلم آموزشی به درس ششم از کتاب انسان و محیط زیست با موضوع تنوع زیستی؛ تابلوی زیبای آفرینش می‌پردازد؛ این مباحث شامل موضوعات ذیل می‌باشد: رابطه غذایی؛ زنجیره غذایی؛ روابط دیگر مورچه و آکاسیا؟؛ بررسی محتوای واحد یادگیری 1...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش انسان و محیط زیست - پایه یازدهم (درس ششم: کلیات تنوع زیستی، تابلوی زیبای آفرینش)
این فیلم آموزشی به درس ششم از کتاب انسان و محیط زیست با موضوع تنوع زیستی؛ تابلوی زیبای آفرینش می‌پردازد؛ این مباحث شامل موضوعات ذیل می‌باشند: ضرورت؛ هدف کلی؛ انتظارات عملکردی؛ مفاهیم و موضوعات تنوع زیستی؛ پیشنهادها؛ روند یادگیری...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش انسان و محیط زیست - پایه یازدهم (درس پنجم: زباله، فاجعه محیط زیست (3))
در این فیلم آموزشی به درس پنجم از کتاب انسان و محیط زیست با موضوع زباله؛ فاجعه محیط زیست می‌پردازد؛ این مباحث شامل موضوعات ذیل می‌باشند: اهمیت بازیافت؛ زمان تجزیه مواد در طبیعت؛ کدهای بازیافت پلاستیک؛ رسانه‌های پرشمار؛ انجام فعالیت بازیافت...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش انسان و محیط زیست - پایه یازدهم (درس پنجم: زباله، فاجعه محیط زیست (2))
در این فیلم آموزشی به درس پنجم از کتاب انسان و محیط زیست با موضوع زباله؛ فاجعه محیط زیست می‌پردازد؛ این مباحث شامل موضوعات ذیل می‌باشند: زباله؛ سرنوشت زباله؛ سوزاندن زباله؛ انرژی زباله؛ پوسال(کمپوست)...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش انسان و محیط زیست - پایه یازدهم (درس پنجم: زباله، فاجعه محیط زیست (1))
در این فیلم آموزشی به درس پنجم از کتاب انسان و محیط زیست با موضوع زباله؛ فاجعه محیط زیست می‌پردازد؛ این مباحث شامل موضوعات ذیل می‌باشد: اهداف و انتظارات یادگیری؛ سه رکن اصلی مثلث ارتقا یادگیری؛ طراحی آموزشی واحد یادگیری...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش انسان و محیط زیست - پایه یازدهم (درس چهارم: انرژی، حرکت زندگی (5))
در این فیلم آموزشی به بررسی تجربه‌های جهانی در کاهش رد پای کربن دی‌اکسید می‌پردازیم. این مباحث شامل موضوعات ذیل می‌باشد:​ تجربه‌های جهانی؛ کاوش‌های موردی؛ سوخت‌های سبز...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش انسان و محیط زیست - پایه یازدهم (درس چهارم: انرژی، حرکت زندگی(4))
در این فیلم آموزشی به درس چهارم از کتاب انسان و محیط زیست با موضوع انرژی، حرکت زندگی می‌پردازد؛ این مباحث شامل موضوعات ذیل می‌باشند: عامل اصلی گرم شدن زمین چیست؟ اثر افزایش دی اکسید کربن بر روی کره زمین؛ انرژی الکتریکی دوست یا دشمن؟...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش انسان و محیط زیست - پایه یازدهم (درس چهارم: انرژی، حرکت زندگی(3))
دراین فیلم آموزشی به درس چهارم از کتاب انسان و محیط زیست با موضوع انرژی،حرکت زندگی می‌پردازد؛ در این بخش مبحث چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟رابه اشتراک می گذارد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش آشنایی الزامات محیط کار- پایه دهم (پودمان دوم: مثال فناوری)
فناوری مجموعه‌ای از دانش، تجربه و مهارت است که انسان با به کارگیری آن، محصول یا خدماتی برای افزایش رفاه و غلبه بر مشکلات، تولید می‌کند به عنوان مثال...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش انسان و محیط زیست - پایه یازدهم (درس چهارم: انرژی، حرکت زندگی(1))
دراین فیلم آموزشی به درس چهارم از کتاب انسان و محیط زیست با موضوع انرژی،حرکت زندگی می‌پردازد؛ این مباحث شامل موضوعات ذیل می‌باشد: اهداف آموزشی، رویکرد فطرت گرایی توحیدی، درس در یک نگاه، انرژی نیازی پایان ناپذیر، روش‌های تولید الکترونیکی و...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش انسان و محیط زیست - پایه یازدهم (درس سوم: هوا، نفس زندگی (3))
دراین فیلم آموزشی به درس سوم از کتاب انسان و محیط زیست با موضوع هوا،نفس زندگی می پردازد ؛موضوعات این مبحث شامل: - آلودگی هوا - شاخص کیفیت هوا - طوفان های گردو غباری(ریز گردها) - اثرات آلودگی هوا و - تجربه های موفق می باشد...

مشاهده

گروه محتوای رشد
گروه محتوای رشدمطلبی را ایجاد کرد:
1 هفته پیش
مطلب زیر را ایجاد کرد:
فیلم آموزش انسان و محیط زیست - پایه یازدهم (درس سوم: هوا، نفس زندگی (2))
دراین فیلم آموزشی به درس سوم از کتاب انسان و محیط زیست با موضوع هوا،نفس زندگی می پردازد .نگاهی به انواع آلودگی های پیرامون محیط زیست از قبیل  آلودگی هوا؛الکترو مغناطیس؛نور وصوت ازعناوین بخش دوم این فیلم آموزشی می باشد...

مشاهده

هجری شمسی
۳۰ خرداد ۱۴۰۰
هجری قمری
۹ ذو‌القعدة ۱۴۴۲
میلادی
۲۰ ژوئن ۲۰۲۱
فعال‌ترین کاربران
نام کاربر
امتیاز
رتبه عضو امتیاز

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.